Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.1. Уміння управляти собою


Уміння менеджера управляти собою — це турбота про себе і підтримка своєї працездатності. Важливими аспектами управ­ління собою є:

1) підтримка фізичного здоров´я;

2) раціональний розподіл сил;

3) подолання труднощів;

4) раціональний розподіл часу.

Підтримка фізичного здоров´я передбачає слідкування за своєю вагою за рахунок здорового образу харчування, виконан­ня фізичних вправ, вибору способу спортивного тренування, ба­лансування своїм навантаженням, уникання шкідливих звичок (паління, алкоголь).

Раціональний розподіл сил впливає на збереження енергій­ності та активності менеджера на протязі довгого періоду жит­тя. Енергійність людини зменшується або збільшується від емо­ційних причин (гнів, страх, ревнощі, ранимість). Позитивними емоціями вважаються:,

 • хвилювання (стимулює активність); •співпереживання (управління стає гуманним);
 • зацікавленість (допомагає просуватись вперед);
 • допитливість (допомагає освоювати нові сфери);
 • впевненість (додає солідності зусиллям працівників). Подолання труднощів — це уникнення від стресового стану у кризовій ситуації. Якщо менеджер говорить, що він має труд­нощі, то це означає що він почуває себе нездатним справитись зі своїми зобов´язаннями і вимогами ситуації.

Стрес — це почуття внутрішнього тиску з такими психічни­ми проявами, як важке дихання і збільшення нервової напруги. Організм реагує на перевантаження змінами характеру мозко­вої активності. Під впливом стресу людина стає більш уразли­вою, а якості її роботи знижуються.

Є точка зору, що стрес є корисним, тому що він стимулює ак­тивність, що недостатня напруга приводе до погіршення мораль­ного стану, низької ефективності роботи, зниження самоповаги.

Ті люди, які краще інших управляють стресом, мають такі риси:

 • здатність відкладати рішення проблем до того часу, коли бу­дуть здатними їх вирішувати; спеціально розслабляються для того щоб дати відпочинок тілу і мозку від фізичних та психічних наван­тажень;
 • здатні здійснювати загальний погляд на події життя, не за­гублюючи широкої перспективи і не тонучи в дрібних деталях си­туації;
 • можуть управляти розвитком стресових ситуацій, перед­бачаючи можливий розвиток подій і,не розгублюються при ви­никненні проблем; ідуть їй назустріч і готові мати справу з труд­нощами або неприємними подіями;
 • знають свої можливості і не дозволяють собі перенапру­жуватись; встановлюють причину проблеми, щоб потім її вирі­шувати; здатні йти на непопулярні рішення; не примушують себе виконувати жорсткі плани, які неможливо виконати у встанов­лений строк; активно обмежують ступінь свого залучення у складну роботу.

Раціональний розподіл часу на виконання своєї роботи ви­магає від менеджера:

 • бережливо відноситись до свого часу, розуміючи що це без­цінний ресурс, який потребує ефективного використання;
 • удосконалення вміння делегувати свої повноваження;
 • здійснення планування використання часу, складаючи розклад дій для виконання оперативних і перспективних зав­дань.


|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера