Безкоштовна бібліотека підручниківЗагальна психологія

Словник психологічних понять (Т-Я)


Т 

Твердість - стійкість, непохитність, рішучість; коли людина не відступає ні перед чим, залишається вірною своїм переконанням, цілям, намірам.

Тверезість - стан свідомості, під час якого суб´єкт у своїх діях і вчинках керується вимогами здорового глузду, розуму; розважливий, розсудливий.

Театральність - неприродність, афектація.

Теплота - пестливість, привітність, просякнутість добрим, любовним почуттям стосовно когось.

Терпіння - здатність без опору і протесту переживати щось, здатність робити щось довго, наполегливо, завзято. Синонім: терплячість.

Тихість - стан умиротворення, спокою або покірності.

Тонус - життєва активність, життєдіяльність.

Торжество - почуття радості, з нагоди перемоги, успіху.

Транс - потьмарення свідомості й автоматичність вчинків у разі деяких психічних розладів; підвищене нервове збудження з втратою контролю над своїми вчинками.

Трансактний аналіз – психологічний напрям, який створив у 1950-х роках Е. Берн, який охоплює: а) структурний аналіз его-станів («дитина», «дорослий», «батько»); б) аналіз спілкування у формі «трансакцій» - взаємодії суб´єктів, що набувають тих чи інших его-станів; в) аналіз психологічних ігор; г) аналіз життєвих сценаріїв.

Трансфер (лат. - переносити) - психоаналітичне поняття, що означає спонтанне перенесення особою на психотерапевта (авторитета) її емоційного ставлення до значущих для неї людей (батьків).

Трема - наростаюче відчуття напруги, тривоги, страху, що містить загрозу (подібне до переживання гладіатора перед виходом на арену).

Тренованість - стан, зумовлений підготовленістю всіх систем організму до виконання якої-небудь діяльності.

Тривога, тривожність – сильне душевне хвилювання, занепокоєння, стривоженість. Синонім: хвилювання.

Тривожне збудження – загальне рухове занепокоєння у сполученні з тривогою і страхом.

Трікстер - у міфології – демонічний або комічний дублер «культурного героя», наділеного рисами шахрая, пустуна. У дуалістичних міфах трікстер наслідує діяння деміурга (творця), створюючи все шкідливе на противагу корисним «культурним об´єктам» героїв.

Тріпотіння, тремтливість - душевне хвилювання, трепет.

Туга - важке, гнітюче почуття, душевна тривога, млосна нудьга, зневіра, тужливість, муторність.

Тупість - обмеженість розумових здібностей, нетямущість, некмітливість. Синонім: тупоумство.

Тягар - хворобливі відчуття і важкість під час нездоров´я, втоми; важкий душевний стан і настрій. Важкість - гнітюче відчуття, пригноблений стан.

 

У 

Увага - зосередженість суб´єкта на якому-небудь об´єкті, спрямованість думки на що-небудь.

Умиротворення - стан спокою.

Упевненість - переконаність у чому-небудь, тверда віра в кого-небудь або в що-небудь, спокійне усвідомлення своєї сили, своїх можливостей, рішучість у діях.

Упертість – невдоволення необґрунтованим придушенням самостійності, прагнення будь-що зробити по-своєму, усупереч розумним доказам. Стан, зумовлений мотивом самоствердження.

Ураженість, ураження – стан людини, яку легко зачепити, скривдити; нездатність чинити потрібний опір, витримати удар.

Урочистість - піднесений настрій, усвідомлення важливості, значущості того, що відбувається.

Установка – неусвідомлений стан готовності особи сприймати певні явища, оцінювати їх та реагувати певним чином. Установка виникає внаслідок певного передбачення людиною майбутніх подій і відповідної до цього передбачення форми реагування.

Установка соціальна – готовність особистості до певного сприйняття й оцінювання соціальних явищ, процесів, ситуацій, поведінки.

Утома - ослаблення сил від посиленої діяльності, напруження.

Ущемленість, обмеження - ображеність, уразливість.

 

Ф

Фальш, фальшивість - неприродність, ненатуральність, лицемірство, нещирість, неправда.

Фанатизм - жагуча відданість, прихильність ідеям, поглядам; напрям думок і дій фанатика. Синонім: фанатичність.

Фасилітація соціальна (англ. - полегшувати) - підвищення швидкості та продуктивності діяльності особи внаслідок актуалізації в її уяві образу людини (групи людей), що є значущою, або ворожою для неї.

Філогенез (грец. - походження роду, племені, виду) - історичне формування групи організмів, еволюція людської психіки, поведінки, свідомості впродовж історії людства.

Флегматичність - млявість, повільність; незворушний спокій, що межує з байдужістю.

Фобія - нав´язливий стан страху, нетерпимість, острах до чогось.

Фрейм (англ. - рамка) - а) захований на рівні несвідомого або пам´яті еталон, завдяки якому людина усвідомлює візуальні, аудіальні образи, з якими порівнює та класифікує нові об´єкти сприйняття; б) смислова композиція (контекст), цілеспрямований спосіб організації інформації, завдяки яким комуніканти подають один одному відомості з метою сформувати в уяві іншого чітко очікуваний образ предмета розмови.

Фрустрація - стан, що виникає внаслідок реальної або уявної перешкоди, на шляху до досягнення мети. Стан дезорганізації свідомості й діяльності, спричинений об´єктивно нездоланними або пережитими перешкодами до бажаної мети. Внутрішній конфлікт особистості між її спрямованістю й об´єктивними можливостями, з якими особистість не згодна.

Функціональний стан (психофізіологічний) - стан працюючої людини. Основні види функціональних станів: стан оперативного спокою, адекватної мобілізації, динамічної неузгодженості, стан загальмованості, пильнування, напруженості, втоми тощо.

 

X 

Хвилювання - нервове збудження, сильне занепокоєння, зумовлене чим-небудь, чеканням чогось. Неприборканий вияв якогось почуття.

Хіть - грубо-почуттєвий статевий потяг; хтивість.

Хмарність - похмурість, невеселість, хмурість.

Хміль (захмеління) - стан сп´яніння.

Хмурість - похмурість, вираження суворого характеру, насупленість.

Холодність - відсутність палкості, пристрасності, душевної теплоти; безпристрасне ставлення до когось; прохолодність - стриманість у вияві почуттів, безпристрасна байдужість або деяка відчуженість, відсутність інтересу до когось, чогось; байдужність.

Холоднокровність - стан, який виявляється в спокої, самовладанні, витримці за будь-яких обставин.

Хоробрість - мужність, рішучість у вчинках, вміння побороти страх, сміливість.

 

Ц

Цікавість - прагнення довідатися щось, у всіх, навіть несуттєвих подробицях, вияв інтересу до чогось, немотивована допитливість.

Цілеспрямованість - стан, пов´язаний із прагненням до певної мети; підпорядкованість думок і дій, спрямованість на певну мету.

Циклотимія - легкий ступінь маніакально-депресивного психозу.

 

Ч

Чванство, чванливість, фанаберія - марнолюбна гордість, пиха, зарозумілість; недоречна, невиправдана гордість.

Черствість - нечуйність, відсутність чуйності; бездушність.

Чуйність - турбота про потреби, запити і бажання людей, уважність до їхніх інтересів, проблем; співчуття до навколишніх, готовність прийти на допомогу.

 

Ш 

Шаленство - вкрай збуджений душевний стан; крайнє збудження з втратою самовладання, здатності розсудливо і розумно діяти; неприборканий вияв якого-небудь почуття.

Шок - різка втрата свідомості як результат важкої фізичної або психічної травми.

Штучність - удавання, силуваність, нещирість.

Щастя - стан вищої задоволеності життям, почуття глибокого задоволення і радості; успіх, удача.

Щирість - виявлення справжніх думок і почуттів; відвертість, щиросердість.

Щиросердість, щиросердечність, простосердя - відвертість, щирість, що йдуть від серця.

 

Ю

Юродство - стан неосудності, божевілля; божевільна поведінка.

 

Я

Ясність свідомості - ступінь чіткості й адекватності аналітико-синтетичного відображення навколишнього.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування