Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

1.7.4. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій


Підрозділи, або статті, цього розділу ПБ відображають зміни вартості фінансових активів та зобов´язань країни внаслідок зовнішньоекономічних операцій, які передбачають перехід права власності. Інакше кажучи, облік операцій з капіталом і фінансових операцій необхідний для визначення зведених результатів операцій з фінансовими активами та пасивами, які здійснювались резидентами та їхніми іноземними діловими партнерами за певний період.

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій (capital and financial account balance) містить групу статей ПБ, які показують міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються експорт та імпорт товарів і послуг.

Цей рахунок складається з двох розділів (див. табл. 1.7.1):

А. Рахунок операцій з капіталом.

Б. Фінансовий рахунок.

Розділ А "Рахунок операцій з капіталом" включає дві групи статей ПБ, які відображають трансферти капітальних активів та рух нефінансових капітальних активів.

Перший підрозділ (група статей) даного розділу ПБ "Капітальні трансферти" охоплює трансферти державного сектору та трансферти інших секторів.

Стаття "Сектор державного управління" включає статті:

"Анулювання боргу кредитором" — відображає списання заборгованості уряду країни;

"Інше" — містить дані про інвестиційні трансферти — кошти, які передає одна держава іншій з метою оплати придбання основного капіталу. Наприклад, передача Росією країнам колишнього Варшавського договору військової інфраструктури (споруд, аеродромів тощо).

Стаття "Інші сектори" включає статті:

"Трансферти мігрантів" відображає вартісну оцінку майна мігрантів, яке вони беруть із собою;

"Анулювання боргу кредитором" — показує списання усієї або частини суми боргу банком, корпорацією або іншою недержавною інституційною одиницею;

"Інше" — відображає, наприклад, грантове фінансування Німеччиною будівництва житла для українських та російських військовослужбовців, переказ із країни в країну спадку, призначеного за заповітом на будівництво лікарні, бібліотеки.

Другий підрозділ розділу А "Рахунок операцій з капіталом" — "Купівля/продаж невиробничих нефінансових активів", який містить дані про придбання та продаж матеріальних активів, які не є результатом виробництва (земля та її надра), а також різних форм експертних документів (патенти, авторські права, торгові знаки, ноу-хау тощо).

Розділ В "Фінансовий рахунок" відображає рух капіталу у вигляді інвестицій, який поділений на чотири функціональні групи:

1)прямі інвестиції;

2)портфельні інвестиції;

3)інші інвестиції, які охоплюють усі операції з активами/зобов´язаннями, не віднесеними до попередніх категорій;

4)резервні активи, тобто іноземні активи, які контролюються грошовими вкладами або урядом країни.

Підрозділ "Прямі інвестиції" (direct investments) включає групу статей фінансового рахунка ПБ, які відображають такі вкладання капіталу, котрі приводять до сталого впливу з боку резидента однієї країни (прямого інвестора) на резидента іншої країни (підприємство прямого інвестування).

Прямі інвестори (direct investor) — це фізичні особи (індивідуальні інвестори), групи індивідуальних інвесторів, корпоровані та некорпоровані приватні та державні підприємства, уряд, громадські організації тощо, які володіють підприємством з прямими інвестиціями за кордоном.

До підприємств прямого інвестування належать:

1)дочірні компанії (subsidiaries) — підприємства, в яких інвестору-нерезиденту належить понад 50 % акцій або голосів;

2)асоційовані компанії (associates) — підприємства, в яких частка інвестора-нерезидента становить менше 50 % акцій чи голосів;

3)відділення, або філії (branches) — некорпоровані підприємства, які є в повному або спільному володінні інвесторів та безпосередньо, або прямо, належать прямому інвестору.

Підрозділ "Прямі інвестиції" включає статті:

1)"За кордон", яка відображає вимоги до закордонних філій та зобов´язання перед закордонними філіями;

2)"У внутрішню економіку", яка відображає вимоги до прямих закордонних інвесторів та зобов´язання перед прямими інвесторами.

Прямі інвестиції як за кордон, так і у внутрішню економіку показуються відповідно у статтях ПБ як потоки за рік за ринковими цінами з розподілом на інвестиції в акціонерний капітал, реінвестовані доходи та інший капітал.

Пряме інвестування в акціонерний капітал — це придбання нових акцій філій, дочірніх та асоційованих компаній за винятком неголосуючих привілейованих акцій, які не дають права на участь у додаткових прибутках.

Реінвестування доходів — це вкладення частки прибутку, нерозподіленого у формі дивідендів, назад у підприємство з іноземними інвестиціями.

Прямі інвестиції у формі іншого капіталу — це внутріфірмове кредитування материнською компанією її дочірніх та асоційованих компаній.

Наприклад, львівське AT "Світоч" в Україні є 100-відсотковою власністю швейцарської фірми "Нестле". "Нестле" володіє також 100 % капіталу AT "Русь" в Росії. У 2000 р. між цими трьома підприємствами здійснювались такі операції: 1) фірма "Нестле" зробила внесок у статутний капітал AT "Світоч" обладнанням вартістю 50 тис. дол. США; 2) AT "Світоч" надало кредит у 100 тис. дол. США AT "Русь", за яким "Русь" платить відсотки у розмірі 5 тис. дол.; 3) AT "Русь" продає AT "Світоч" товари вартістю 50 тис. дол. США на умовах торгового кредиту, за яким AT "Світоч" платить 4 тис. дол. як відсотки; 4) AT "Світоч" купує облігації на суму 80 тис. дол. США, випущені фірмою "Нестле", і отримує від неї 8 тис. дол. США як проценти за цими облігаціями; 5) прибуток AT "Світоч", який розподіляється у формі дивідендів, становить 25 тис. дол. США. В українському ПБ ці зовнішньоекономічні операції буде зареєстровано так (у дужках — номер операції):

 

Товари

Дохід

Прямі інвестиції

Дохід від участі в капіталі дивіденди

Доходи за борговими зобов´язаннями

Прямі інвестиції в Україну

акціонерний капітал

інший капітал

Вимоги до прямого інвестора

Прямі інвестиції за кордон інший капітал

Фінансовий рахунок

Кредит

 

 

 

 

13(2,4)

 

 

 

80(4)

100(2)

196

Дебет

100(1,3)

 

 

25(5)

4

 

50(1)

50(3)

Підрозділ "Портфельні інвестиції" (portfolio investments) складається зі статей фінансового рахунку ПБ, що відображають взаємовідносини між резидентами та нерезидентами стосовно торгівлі фінансовими інструментами, які не дають права контролю над об´єктом інвестицій.

Цей підрозділ включає статті:

1) "Активи"; кожна стаття активів поділяється на активи, що є у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання, сектору державного управління, банків та інших секторів економіки країни;

2) "Зобов´язання".

Обидві групи статей ("Активи" та "Зобов´язання") окремо розглядають цінні папери, які забезпечують участь у капіталі, та боргові цінні папери (облігації та інші боргові зобов´язання, інструменти грошового ринку, фінансові деривати).

Цінні папери (ЦП), які забезпечують участь у капіталі (eguity securities), — це акції, паї, американські депозитарні розписки (розписки на іноземні акції, депоновані у банках США), які підтверджують участь у капіталі підприємства.

Боргові зобов´язання (debt securities) — це облігації, інструменти грошового ринку (казначейські векселі, ЦП приватних підприємств та банків, банківські акцепти, депозитні сертифікати, що обертаються, короткострокові боргові зобов´язання з банківською підтримкою, євроноти або боргові розписки) та фінансові деривати (опціони, варранти, свопи, ф´ючерси, форварди), які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника.

Реєстрація угод за ЦП здійснюється за ринковими цінами. Але будь-які зміни ринкової кон´юнктури, які відбувалися протягом періоду, доки ці інструменти належали власникам, до уваги не беруться. Різниця між ринковою вартістю активів на початок та на кінець періоду може відображати операції, які було здійснено за звітний період, або зміну цін на активи протягом цього періоду.

Підрозділ "Інші інвестиції" (other investments) включає дві групи статей ("Активи" та "Зобов´язання"), які охоплюють решту міжнародного руху капіталу у формі комерційних кредитів, позик, готівкових грошей та депозитів.

Комерційні кредити (commercial credits), зазвичай, пов´язані з оплатою зовнішньоторгових угод і є короткостроковими.

Позики (loans) використовують для фінансування торгових угод; до них відносяться також аванси, іпотечний кредит, кредити МВФ, угоди про фінансовий лізинг та зворотні закупівлі.

Готівкові гроші та депозити (cash and deposits) — це банкноти та монети, що обертаються й використовуються для здійснення платежів, депозити до запитання, ощадні, строкові та ін.

У фінансовому рахунку ПБ враховується одержання готівкової національної валюти нерезидентами та готівкової іноземної валюти резидентами, відкриття ними рахунків відповідно у національній та іноземній валютах.

Інші активи відображають решту операцій між резидентами та нерезидентами, наприклад, підписку на капітал міжнародних організацій.

Наприклад, комерційний банк України, який ввозить готівкові долари США, здійснює експорт капіталу із США, тому що купує боргові зобов´язання США. Це — дебетова операція, яка погіршує ПБ України.

Сальдування руху капіталу за першими трьома підрозділами "Фінансового рахунку" ПБ ("Прямі інвестиції", "Портфельні інвестиції", "Інші інвестиції") показує чистий приплив або відплив капіталу. При додатному сальдо виникає чистий приплив капіталу до країни з-за кордону або збільшення міжнародної заборгованості даної країни. Це означає, що резиденти змогли продати за кордон більше боргових зобов´язань, ніж купити аналогічних зобов´язань у іноземців. При від´ємному сальдо спостерігається чистий відплив капіталу з країни, тобто витрати на придбання активів за кордоном перевищують доходи від продажу активів резидентів за кордон.

Рахунок поточних операцій, рахунок капітальних трансфертів та зазначені вище рахунки груп руху капіталу разом становлять баланс офіційних розрахунків, до якого включається також стаття "Чисті пропуски та помилки". Цю статтю використовують для зведення до нуля різниці між активами та пасивами.

Для складання повноцінного ПБ кожна угода теоретично має відображатися двічі, але на практиці ця вимога часто не виконується. Причинами можуть бути:

1)недоліки статистичної звітності (приклади наводилися вище);

2)нелегальність самої угоди, наприклад, контрабандне вивезення за межі України сировинних товарів. Активна частина цієї угоди має проходити за статтею "Експорт товарів", але, зрозуміло, що у даному випадку вона не реєструється. Проте пасивна частина цієї угоди виявиться у вигляді доларів США, які через посередників "випливуть" в одному з американських банків, на рахунках, які належать нерезиденту США. Кошти на рахунках іноземців в американських (та іноземних) банках буде зареєстровано, але без відповідної активної частини.

Обсяг сум за статтею "Помилки та пропуски" коливається залежно від якості статистичної служби, рівня ведення документації, компетентності та корумпованості митних та інших служб. Зазвичай, швидке зростання сум відбувається при кризових ситуаціях, погіршенні загального економічного стану країни, проведенні економічних реформ тощо.

Якщо сальдо балансу офіційних розрахунків від´ємне, тобто резиденти країни у цілому витрачають на придбання іноземних товарів, послуг та активів більше, ніж отримують від продажу іноземцям своїх товарів, послуг та активів, погашення заборгованості здійснюється ЦБ за рахунок скорочення офіційних золотовалютних резервів. Якщо ж сальдо — додатне, тобто резиденти продали більше товарів, послуг та активів іноземцям, ніж купили у них, ЦБ повинен перевести надлишкове надходження іноземної валюти у приріст золотовалютних резервів.

Остання, четверта група статей фінансового рахунку ПБ — "Резервні активи" (reserve assets). Ці статті записуються "під рискою", на відміну від усіх решти статей ПБ, які записуються "над рискою". Підрозділ "Резервні активи" складається зі статей, котрі відображають міжнародні високоліквідні активи країни, які перебувають під реальним та прямим контролем її фінансових структур або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування дефіциту ПБ (усіх статей, що записуються "над рискою"), а також регулювання курсу національної валюти.

Резервні активи можуть використовуватись і для страхування від неочікуваних втрат у разі неврожаїв, стихійних лих, громадських безпорядків, воєнних дій та за інших форс-мажорних обставин. Резерви гарантують кредитоспроможність нації і при використанні їх як кредиту забезпечують додатковий прибуток до бюджету країни.

За утворення від´ємного сальдо ПБ регулювання курсу національної валюти забезпечується продажем валютних резервів. Що ж до гарантованого постачання країни у випадку, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), то прикладом може бути використання державних резервів більшістю промислово розвинених країн у зв´язку з подорожчанням нафти.

Інколи країни не продають свої резерви, а здають їх в "оренду" під відсотки. Це аналог здаванню в ломбард своїх цінностей для одержання позики. Наприклад, відплатна передача Росією частини свого золотого запасу на умовах "своп", тобто з гарантією наступного викупу. Такі активи за короткостроковими резервами дають змогу пережити тимчасові труднощі з ПБ.

Збільшення резервів країни позитивно впливає на її міжнародний престиж, є свідоцтвом сталості та надійності її економіки.

Підрозділ "Резервні активи" відображає зміни таких активів:

1)  монетарного золота. Це золото проби не нижче 995/1000, яке зберігається у сховищах ЦБ або уряду і в будь-який момент може бути продано за іноземну валюту на світовому ринку або міжнародним організаціям; 

2)  СПЗ (спеціальні права запозичення, SDR) — це штучний резервний актив, який випускає МВФ. Він розподіляється між країнами-членами відповідно до їхніх квот і його може бути використано для придбання іноземної валюти, надання позик, здійснення платежів. Частка СПЗ у резервних активах світу становить 3 % і суттєвої ролі не відіграє; 

3)  резервної позиції (квоти) в МВФ. Це сума резервного траншу (частки) країни в МВФ та боргу з боку МВФ цій країні. Резервний транш становить 25 % квоти країни у капіталі МВФ і може бути отриманий назад країною без будь-яких умов. Купівля іноземної валюти за національну в рамках резервного траншу, який не вважається кредитом МВФ, так само як і отримання кредиту МВФ, приводить до збільшення резервних активів країни-покупця; 

4)  валютних активів. Це найзначніша частина міжнародних активів, яка складається з вимог до нерезидентів у формі іноземної валюти, банківських депозитів, урядових ЦП, фінансових дериватів, акцій приватних підприємств та вимог, за угодами, укладеними національним та іноземними ЦБ, а також урядовими органами; 

5)  інших вимог. Це залишкова категорія, яка включає решту вимог в іноземній валюті (готівкової чи депозитів) або ЦП, які можуть бути включені у визначення міжнародних активів ЦБ.

У таблиці 1.7.2 наведено ПБ України, складений згідно з п´ятим Порадником МВФ (1993 p.).

 

Таблиця 1.7.2. Платіжний баланс України за 1999 рік, млн. доларів США

Статті платіжного балансу

Консолідований

Країни СНД і Балтії

Інші країни світу

Рахунок поточних операцій 

834 

-1 981 

2 815 

Баланс товарів та послуг 

997 

-1 889 

2 886 

Експорт товарів та послуг 

16 234 

6 452 

9 782 

Імпорт товарів та послуг 

-15 237 

-8 341 

-6 896 

Баланс товарів 

-482 

-3 323 

2 841 

Експорт товарів 

12 463 

4 092 

8 371 

Імпорт товарів 

-12 945 

-7 415 

-5 530 

Баланс послуг

1 479

1 434

45

Експорт послуг

3 771

2 360

1 411

Транспорт

3 073

2 089

984

залізничний

346

127

219

морський

461

76

385

повітряний

219

34

185

інший

2 047

1 852

195

Подорожі

327

130

197

Будівельні послуги

34

8

26

Фінансові послуги

19

4

15

Послуги зв´язку

99

65

34

Інші послуги

219

64

155

Імпорт послуг

-2 292

-926

-1 366

Транспорт

-358

-144

-214

залізничний

-132

-103

-29

морський

-70

-4

-66

повітряний

-108

-25

-83

інший

-48

-12

-36

Подорожі

-364

-142

-222

Будівельні послуги

-243

-216

-27

Фінансові послуги

-83

-14

-69

Послуги зв´язку

-117

-70

-47

Інші послуги

-1 127

-340

-787

Доходи (сальдо)

-869

-121

-748

Надходження

98

6

92

Виплати

-967

-127

-840

Поточні трансферти (сальдо)

706

29

677

Надходження

754

34

720

Виплати

-48

-5

-43

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

120

699

-579

Рахунок операцій з капіталом

-10

0

-10

Капітальні трансферти

-10

0

-10

Фінансовий рахунок

130

699

-569

Прямі інвестиції

489

106

383

в Україну

496

111

385

з України

-7

-5

-2

Портфельні інвестиції

62

11

51

Зарубіжні цінні папери

-11

-2

-9

Вітчизняні цінні папери

73

13

60

Інші інвестиції

-138

582

-720

Активи

-1 440

-95

-1 345

Кредити короткострокові

158

-1

159

Дебіторська заборгованість

-152

-74

-78

Інший короткостроковий капітал

-1 334

0

-1 334

Валюта й депозити

-112

-20

-92

Пасиви

1 302

677

625

Середньострокові та довгострокові кредити

-143

-280

137

гарантовані

48

-280

328

одержані

1 182

0

1 182

погашені (за графіком)

-1 134

-280

-854

негарантовані

-191

0

-191

одержані

623

0

623

погашені (за графіком)

-814

0

-814

Кредити короткострокові

70

83

-13

Кредиторська заборгованість

1 155

838

317

Інший короткостроковий капітал

225

34

191

Валюта й депозити

-5

2

-7

Резервні активи

-283

0

-283

Валюта і депозити

-395

0

-395

Спеціальні права запозичення

112

0

112

Цінні папери

0

0

0

Помилки та упущення

-954

 

 

БАЛАНС

0

 

 

У платіжному балансі знаком "¾" позначено імпорт товарів і послуг, сплачені доходи та трансферти, збільшення фінансових активів, зменшення зобов´язань; знаком "+" (або без знака) — експорт товарів та послуг, одержані доходи та трансферти, зменшення фінансових активів, збільшення зобов´язань.

Скорочення офіційних резервів показує масштаби дефіциту ПБ країни і відображається зі знаком "+" у кредиті; зростання резервів означає активне сальдо ПБ і відображається зі знаком "¾" у дебеті, тому що є подібним до імпорту (країна купує або "імпортує" іноземні  боргові зобов´язання).|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка