Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

Передмова


У світі нараховується понад 200 самостійних країн, певним чином пов´язаних найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що вимагає зіставлення або узгодження їхніх дій, прийняття спільних рішень. Для цього необхідні спеціальні знання у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин (МЕВ). У зв´язку з цим вивчення дисципліни "Міжнародні економічні відносини" є актуальним. Мета такого курсу — опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міждержавного економічного спілкування.

В останні роки на книжкових прилавках з´явилася низка монографій, навчальних посібників та підручників такого спрямування. Але більшість з них, на жаль, є працями зарубіжних авторів, переважно російських. Викладення матеріалу в них відображає специфіку цих країн або ринкове середовище, яке не відповідає сучасному стану. Серед робіт вітчизняних авторів треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка "Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини" та "Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин", "Міжнародна торгівля та інвестиції", "Світова економіка". З фундаментальних праць найкращим є навчальний посібник А. Кірєєва "Международная экономика".

Актуальність проблеми та динаміка міждержавних стосунків вимагають швидкого реагування на всі зміни у світовому господарстві, поглибленого вивчення їх причин та наслідків.

Пропонований навчальний посібник є другим виданням навчального посібника "Міжнародні економічні відносини". У ньому автори врахували зауваження та побажання щодо попереднього видання, значно змінили або оновили та доповнили окремі теми. Як і у першому виданні, увага сконцентрована на найважливіших питаннях теорії і практики міжнародних економічних відносин (МЕВ). Складається він з двох розділів. У першому розділі розглянуто основні теоретичні засади та тенденції формування МЕВ, їх історія та сучасний стан. Порівняно з попереднім виданням значно більша увага приділяється міжнародному руху факторів виробництва, його національному та міждержавному регулюванню, частіше наводяться практичні підтвердження теоретичних положень. Другий розділ розкриває особливості розвитку економіки та міжнародних економічних відносин країн, які розглянуті у тісному зв´язку та крізь призму міжнародної економіки — теорії, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Власне такий підхід дає можливість розкрити значення міжнародних економічних відносин для економіки окремої країни та світового співтовариства в цілому.

Об´єктивна необхідність вимагає поступової, неухильної інтеграції економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових інтеграційних процесів. Тому знання майбутніми фахівцями теоретичних основ та особливостей міжнародних економічних відносин сприятиме формуванню надійних зовнішньоекономічних зв´язків України з іншими країнами світу.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка