Безкоштовна бібліотека підручниківДидактика

§ 4. Політехнічні цілі навчання


Рухливість функцій робітника. Висока рухливість трудових функцій сучасного робітника вимагає розширення і поглиблення змісту полі­технічної освіти шкільної молоді шляхом глибокого аналізу проблем економіки, екології та управління і введення їх у зміст освіти і навчан­ня.

Необхідність політехнічної освіти школярів зумовлена дією двох чинників, а саме: необхідністю ознайомлення молоді з виробництвом як важливим боком навколишнього світу, а також із дією закону зміни праці, що постійно ставить значну кількість працівників перед пробле­мою опанування новою професією внаслідок об´єктивної зміни у струк­турі виробництва. Усяка рухливість трудових функцій сучасного пра­цівника пов´язана не тільки з переходом до іншого виду праці, а й по­стійною зміною умов діяльності на кожному робочому місці.

Розглянемо матрицю, яка ілюструє передачу молодому поколінню того соціального досвіду, який був накопичений попередніми поколі­ннями. Перший її стовпчик ілюструє той факт, що школа повинна за­безпечити передачу знань, умінь і навичок, емоційно-оцінних норм та способів творчої діяльності у виробничій діяльності (стор. 173).

Щодо професійної школи, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для виробничої сфери, то тут усе зрозуміло. Кожен такий спеціаліст справді повинен мати міцні і глибокі знання своєї сфери виробництва, володіти професійними вміннями і навичками, бути підготовленим до творчих пошуків та ви­робити своє емоційно-оцінне ставлення до всіх процесів, що відбува­ються у певній сфері виробництва.

А як же бути із загальноосвітньою школою? Не можна, звичайно, ставити за мету, щоб упродовж навчання в загальноосвітній школі її випускник одержав знання всіх конкретних сучасних виробництв і ово­лодів відповідними професійними вміннями і навичками. Цього прак­тично не можна здійснити та й у цьому немає ніякої потреби.

Але з іншого боку, не може випускник загальноосвітньої школи бути необізнаним із виробництвом у цілому, з основними напрямами його розвитку, хоча б з елементами сучасних технологій.

Наука XX ст. створила досить потужну базу для розгортання про­цесу створення і розроблення нових технологій сучасного виробницт­ва. XXI ст. - століття технологізоване, і випускник загальноосвітньої школи повинен вільно орієнтуватися у сучасному виробництві, у світі сучасних професій. Лише за таких умов він зможе виробити свою жит­тєву програму, життєву стратегію і з успіхом реалізувати її.

У чому суть політехнізму? Технічна база великої промисловості ви­нятково рухлива, у ній постійно відбуваються істотні зміни — виника­ють нові галузі виробництва, а старі істотно змінюються: у них з´явля­ються сучасні машини, сучасне обладнання, освоюються більш сучасні технологічні процеси і нові виробничі технології. Змінюються зміст і характер праці робітника.

Щоб робітники могли швидко оволодівати технікою, що постійно удосконалюється, вони повинні мати широкий політехнічний світог­ляд і володіти всебічною рухливістю функцій. За час свого трудового життя кожна людина 2-5 разів змінює вид трудової діяльності і про­фесію. І щоб легко "вписатися " у такі зміни, вона має бути до них гото­ва не тільки психологічно, а й професійно. У наш час зміна праці роб­ітника, рухливість його функцій істотно зросли. Завдяки автоматизації і комп´ютеризації виробничих процесів сучасний робітник, виведений із безпосереднього процесу обробки, займається почергово і наладкою, і регулюванням обладнання, і його управлінням, і контролем вироб­ничого процесу. Крім того, на його робочому місці змінюється облад­нання, впроваджуються нові технологічні принципи. І все це вимагає ще більшої рухливості його функцій, зміни праці.

Цілі політехнічної групи. Теоретики політехнічної освіти дійшли висновку, що метою політехнічного навчання є розвиток тих боків осо­бистості, завдяки яким вона включається у процес виробництва, тоб­то, метою політехнічного навчання є формування рухливості функцій у праці, що змінюється за змістом, і всебічний їх розвиток. Предметом політехнічного навчання є загальні принципи всіх процесів виробниц­тва. Узявши ці міркування за основу, сформулюємо цілі навчання пол­ітехнічної групи так:

- забезпечити учнів знаннями наукових принципів найважливіших технологічних процесів провідних галузей народного господарства;

- забезпечити учнів знаннями провідних напрямів науково-техні­чного прогресу, будови і принципів дії та правил експлуатації найпо­ширеніших засобів виробництва;

- забезпечити учнів знаннями основ економіки, екології й управ­ління виробництвом;

- виробити вміння бачити дію законів науки у промисловості, у виробництві;

- виробити уміння застосовувати закони науки для розв´язування практично і технічно важливих завдань;

- розвинути конструкторські та винахідницькі здібності;

- підготувати випускників школи до вибору однієї з технічних професії;

- виробити обчислювально-вимірювальні, інструментальні, про­ектно-конструкторські та комунікативно-управлінські вміння.

Підсумок. Основними цілями політехнічної групи є:

  • забезпечення учнів знаннями основ сучасного виробництва, про­відних напрямів науково-технічного прогресу;
  • уміння застосовувати знання для розв´язання практично- і техн­ічно-важливих завдань;
  • бачення дії цих законів науки у техніці, у виробництві;
  • підготовка учнів до обрання однієї з технічних професій;
  • розвиток винахідницьких та конструкторських умінь.


|
:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика