Безкоштовна бібліотека підручниківПедагогіка вищої школи

Принципи управління вищими навчальними закладами


Управлінська діяльність у вищих навчальних закладах Украї­ни ґрунтується на основних принципах, визначених Законом України "Про вищу освіту". Управління вищим навчальним за­кладом здійснюється на основі принципів: автономії та самоврядування:

—розмежування прав, повноважень та відповідальності влас­ника (власників), органів управління вищою освітою, керівниц­тва вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

—поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

—незалежності від політичних партій, громадських та релі­гійних організацій.

Автономія та самоврядування вищого навчального закладу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

—самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

—приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

—надавати додаткові освітні послуги;

—самостійно розробляти та запроваджувати власні програ­ми наукової і науково-виробничої діяльності;

—створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділен­ня, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні цент­ри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-техно­логічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

—здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну полі­графічну базу;

—на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, ус­тановами та організаціями;

—брати участь у роботі міжнародних організацій;

—запроваджувати власну символіку та атрибутику;

—звертатися з ініціативою до органів управління вищою осві­тою про внесення змін до чинних або розроблення нових норма­тивно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

користуватися земельними ділянками в порядку, встанов­леному Земельним кодексом України.|
:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика