Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.2.2. Органи державного регулювання ЗЕД


Кожна країна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території, метою якого є: захист власних економічних інтересів та законних інтересів суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності; розвиток усіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всіх напрямів використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб´єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з чинним законодавством.
Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств
Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України. До компетенції Верховної Ради України належить:
— прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності;
— затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;
— розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
— укладання міжнародних договорів відповідно до законів України про міжнародні договори та приведення чинного законодавства України у відповідність до правил, встановлених цими договорами;
— встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;
— затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.
Також органом державного регулювання ЗЕД є Кабінет Міністрів України, який:
— вживає заходів для здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України;
— здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
— координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах;
— приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України;
— проводить переговори й укладає міжурядові договори з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України про міжнародні договори України, забезпечує виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає до їх виконання інших суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах;
— відповідно до своєї компетенції, визначеної законами України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств — органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які він має згідно з законами України;
— забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;
— здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.
Важливі функції регулювання виконує також Національний банк України:
— зберігає і використовує золотовалютний резерв України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;
— представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладає відповідні міжбанківські угоди;
— регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших держав;
— здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України;
— здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України. Національний банк України може делегувати виконання покладених на нього функцій банку для зовнішньоекономічної діяльності України.
До центральних органів державного регулювання ЗЕД належить також Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке:
— забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
— здійснює контроль за додержанням усіма суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;
— проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами України;
— виконує інші функції відповідно до законів України.
Відповідні повноваження мають Державна митна служба
України, яка здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України, Антимонопольний комітет України, який контролює додержання суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства та Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, до компетенції якої належить оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України та прийняття рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань, застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.
Крім центральних органів, діють також органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю, до яких належать:
— місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи;
— територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
Нормативні акти місцевих рад народних депутатів України та підпорядкованих їм виконавчих органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності приймаються тільки у випадках, передбачених законами України. Місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі органи діють як суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус юридичної особи України. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України можуть створювати свої територіальні підрозділи (відділення), якщо це випливає з їх компетенції, яка визначається законами України та положеннями про ці органи.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка