Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

4. Розгляд справ антимонопольними органами


Органи комітету починають розгляд справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конку­ренції.

У разі виявлення ознак порушень конкурентного зако­нодавства службовцями Комітету готується і вноситься на розгляд державного уповноваженого (голови відділення) подання про початок розгляду справи. Розглянувши подан­ня, вони приймають розпорядження про початок розгляду справи.

Повноваження службовців Комітету або відділення по збиранню доказів під час розгляду справи затверджуються службовим дорученням.

Службовці Комітету, відділення, яким доручено збиран­ня й аналіз доказів, проводять дії, направлені на всебічне, повне й об´єктивне з´ясування дійсних обставин справи, прав і обов´язків сторін.

Зокрема, у справах можуть проводитися такі дії, як дос­лідження регіонального або загальнодержавного ринку і визначення монопольного становища на ньому; отримання від сторін, третіх осіб, інших осіб письмових і усних пояс­нень, які можуть фіксуватися в протоколі; вилучення пись­мових і речових доказів, зокрема документів, предметів або інших носіїв інформації, які можуть бути доказами або джерелами доказів у справі; накладення арешту на пред­мети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелами доказів у справі.

Доказами в справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість визначити наявність або відсутність порушення.

Важливо підкреслити, що збирання доказів здійснюєть­ся органами або посадовими особами Комітету, відділення незалежно від місця знаходження доказів.

За результатами збирання доказів у справі формується подання з попередніми висновками, яке вноситься на роз­гляд органів Комітету, яким підвідомча справа.

Встановивши, що як відповідач до участі у справі має бути залучена інша особа, органами Комітету приймається розпорядження про заміну відповідача або про залучення до участі у справі співвідповідачів, про що повідомляється особам, які беруть участь у справі.

Орган Комітету, який розпочав розгляд або розглядає справу, може прийняти розпорядження про об´єднання де­кількох справ в одну або про виділення справи для окремо­го розгляду.

За результатами збирання й аналізу доказів у справі фор­мується подання з попередніми висновками, яке вноситься на розгляд органів Комітету, яким підвідомча справа.

Подання повинне містити виклад змісту заяви або інших причин для початку розгляду справи; виклад обставин, які містять ознаки порушення, а саме дані про суб´єкта порушен­ня — конкретного відповідача; об´єкт порушення — права, суспільні відносини, на які поширюється дія; суб´єктивну сторону порушення — вину, ціль (у разі потреби); об´єктив­ну сторону порушення — дія (вчинок, опис дій, що містять порушення), час, місце, спосіб здійснення порушення, на­слідки порушення, наслідки неправомірних дій відповідача (що наступили або які могли наступити), причинний зв´я­зок між неправомірними діями відповідача і наслідками цих справ.

Крім того, службовець готує опис доказів, якими підтверджується або спростовується наявність в діях відпо­відача складу порушення; пояснення (заперечення) відповідача, третіх осіб щодо скоєного порушення; доводи або мотиви, по яких пропонується відхилити ті або інші дока­зи і врахувати (відхилити) заперечення відповідача і третіх осіб; висновки експертів (за наявності); мотивований вис­новок про доказ (спростування) факту порушення.

Також у разі доказу акту порушення подання повинне містити: висновок про кваліфікацію дій відповідача; інформацію про те, чи припинено відповідачем порушен­ня конкурентного законодавства на момент складання цьо­го подання; пропозиції про застосування способів припи­нення відповідачем порушення конкурентного законодав­ства, якщо під час внесення подання таке порушення не припинене; висновок про розмір незаконно одержаного прибутку і періоду його отримання і перерахунку, або вка­зується факт його відсутності або неможливості перерахун­ку. Такий висновок повинен обов´язково впливати на розмір штрафу.

Опис обставин, які можуть враховуватися при визна­ченні розміру штрафу (див. таблицю 8.3)

Таблиця 8.3

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ШТРАФУ

№ п/п

Чинники (обставини)

1

2

1.

Ступінь обмеження конкуренції на конкретному ринку

2.

Розмір незаконно одержаного прибутку

3.

Наявність і розмір збитків, заподіяних порушенням конкурентного законодавства внаслідок неправомірних дій відповідача або їх відсутність

4.

Повторність здійснення порушення — здійснення порушень суб´єктом господарювання після притя­гання його до відповідальності за раніше вчинені порушення

5.

Тривалість здійснення порушення, яке визначається роками, місяцями, днями

6.

Вчинення суб´єктом господарювання послідовно декількох порушень конкурентного законодавства, вчинення одночасно декількох порушень (зазначаєть­ся кількість)

7.

Поведінка суб´єкта господарювання після виявлення ознак порушення:
—  визнання (невизнання) факту порушення;
—  припинення (продовження) порушення до прийнят­тя рішення про початок розслідування справи або
перед прийняттям рішення у справі;
—  добровільне відшкодування (невідшкодування)
потерпілим збитків;
—  співробітництво з органами Комітету, сприяння
розслідуванню, створення перешкод

8.

Фінансове становище відповідача (зазначається конкретне становище)

Окремо в поданні зазначається розмір виручки, а також, як правило, пропозиції щодо розміру штрафу, який запи­сується цифрами і словами (із зазначенням співвідношен­ня розміру штрафу до виручки підприємця (у відсотках) або до кількості неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян, якщо розрахунок виручки підприємця неможливий або виручка відсутня).

Копії подання з попередніми висновками (або витя­гами з них, які не містять інформації з обмеженим дос­тупом, а також визначеною відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розго­лошення якої може завдати збитку інтересам інших осіб, що беруть участь в справі, або перешкодити подальшо­му розгляду справи) не більше ніж за десять днів до прийняття рішення у справі відсилаються сторонам і третім особам.

Рішення може бути прийнято раніше, якщо від сторін і третіх осіб, яким було надіслано подання, одержана відповідь.

Про день, час і місце розгляду справи особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за п´ять днів.

Розгляд справи може бути зупинений за власною ініціа­тивою відповідного органу Комітету або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Ко­мітету, судом, господарським судом пов´язаної з цією спра­вою іншої справи або до прийняття рішення державним органом щодо пов´язаного з ним іншого питання. Про зу­пинення розгляду справи та її відновлення приймається розпорядження.

При доказі вчинення порушення залежно від обставин у справі може бути прийнято одне або декілька рішень відпо­відно до ст. 48 Закону про захист економічної конкуренції (див. Опис справ).

У процесі розгляду справи органи Комітету щодо пода­ної суб´єктом господарювання заяви про вжиття заходів для попередження негативних наслідків можуть ухвалити по­переднє рішення у справі про заборону відповідачеві чини­ти певні дії, у тому числі про блокування цінних паперів, а також про обов´язкове вчинення певних дій, якщо їх обо­в´язкове здійснення є необхідним виходячи із законних прав і інтересів інших осіб. Однак у разі закриття справи у зв´язку з недоказаністю вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому особою, що подала заяву, збитків, заподіяних у зв´язку з прийнят­тям попереднього рішення.

У рішенні зазначаються результати розгляду справи по суті, наводяться мотиви рішення, відмічаються дії, які сто­рони повинні виконати або від яких утриматися, і термін виконання рішення.

При вирішенні питання про накладення штрафу в резо­лютивній частині рішення зазначається розмір штрафу.

Рішення у справі подається до виконання відповідно до ст. 56 Закону про захист економічної конкуренції.

Органи Комітету, які прийняли рішення, не мають пра­ва його відмінити або змінити. Вони мають право виправи­ти допущені в рішенні друкарські помилки або явні ариф­метичні помилки, роз´яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішен­ня, якщо з якого-небудь питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не ухвалено рішення Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо справа не підлягає розгляду в АМКУ, його територіальному відділенні; не встановлений відпові­дач або його місцезнаходження; відповідач — юридична особа ліквідована; вже розглянута або розглядається орга­нами АМКУ справа на тих же підставах стосовно того ж відповідача; не доведено вчинення порушення; є інші підстави, передбачені законом.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право