Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

3. Розмежування компетенції антимонопольних органів


Різноманіття загальнодержавних і регіональних ринків, відмінність в наслідках до яких призводять порушення кон­курентного законодавства суб´єктами господарювання, органами влади і місцевого самоврядування, об´єктивно привели до розмежування компетенції при розгляді справ Комітетом, постійно діючою адміністративною колегією Комітету, тимчасовою адміністративною колегією Коміте­ту, державним уповноваженим Комітету, адміністративною колегією територіального відділення Комітету.

Найбільша кількість розглянутих справ припадає на територіальні відділення.

Адміністративній колегії територіального відділення підвідомчі справи про порушення у вигляді:

—зловживання монопольним (домінуючим) станови­щем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на ре­гіональному ринку;

—антиконкурентних дій органів влади, органів місце­вого самоврядування, органів адміністративно-господарсь­кого управління і контролю, крім тих, які підвідомчі пос­тійно діючій адміністративній колегії Комітету;

- делегування повноважень органів влади або органів місцевого самоврядування, крім тих, які підвідомчі пос­тійно діючій адміністративній колегії Комітету;

- схиляння до порушень, створення умов для здійснення
таких порушень або їх легітимації органами влади, органами
місцевого самоврядування, органами адміністративно-госпо­дарського управління і контролю, крім тих, які підвідомчі
постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

—обмежувальної і дискримінаційної діяльності суб´єктів господарювання, об´єднань, передбаченої части­нами 1 і 2 ст. 18, статтями 19, 20 і 21 Закону про захист еко­номічної конкуренції, крім тих, які підвідомчі державно­му уповноваженому Комітету;

—ненадання, надання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою терито­ріального відділення, адміністративною колегією терито­ріального відділення Комітету або нормативно-правовими актами терміни або надання недостовірною інформації те­риторіальному відділенню;

—створення перешкод працівникам територіального відділення Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилу­чення або накладенні арешту на майно, документи, пред­мети або інші носії інформації;

—надання рекомендацій суб´єктами господарювання, об´єднаннями, органами влади, органами місцевого само­врядування, органами адміністративно-господарського уп­равління і контролю, які схиляють до здійснення порушень законодавства про захист економічної конкуренції або спри­яють здійсненню таких порушень, крім тих, які підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії.

Справи, підвідомчі адміністративній колегії територі­ального відділення, розглядаються в територіальному відділенні за місцем здійснення порушення або за місце­знаходженням відповідача, або за місцем настання наслід­ків порушення.

Наприклад, Львівська залізниця розташована на тери­торії декількох прилеглих областей. У разі зловживання нею своїм монопольним становищем при подачі — приби­ранню вагонів ущемлення прав споживачів може мати місце для вантажовідправників Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької або інших областей. Тому справи про зловжи­вання монопольним становищем розглядатимуться відпо­відними обласними антимонопольними органами.

Інший приклад: ПП «Укріміджкалендар» (юридична адреса в м. Києві) поширювало серед підприємств Донець­кої області неточні відомості щодо наявності у нього винят­кових прав на випуск настольних перекидних іміджкалендарів і відсутність таких прав у ТОВ «Норма-Прес» (м. До­нецьк).

Дані дії підприємства містять ознаки порушення, пе­редбаченого ст. 8 Закону про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді дискредитації господарюючого суб´єк­та шляхом поширення в якій-небудь формі неточних відо­мостей, пов´язаних з діяльністю господарюючого суб´єкта, які заподіяли збиток діловій репутації господарюючого суб´єкта.

Наслідки порушення з боку ПП «Укріміджкалендар» конкурентного законодавства мали місце на регіональному ринку (Донецька область), оскільки неточні відомості щодо ТОВ «Норма-Прес» поширювалися відповідачем серед учас­ників іміджкалендаря «Діловий Донбас» - 2004 (довідник регіональної еліти) і при підготовці подібних календарів на 2005 рік ПП «Укріміджкалендар» і ТОВ «Норма-Прес» зна­ходилися в конкурентних відносинах. У цьому випадку справа про недобросовісну конкуренцію може бути підвідом­ча Донецькому обласному територіальному відділенню АМКУ або Київському міському територіальному відділен­ню Комітету.

Державному уповноваженому Комітету підвідомчі спра­ви про порушення у вигляді: зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушен­ня мають місце на ринку, який охоплює декілька регіонів, або на загальнодержавному ринку або обмежувальної і дис­кримінаційної діяльності суб´єктів господарювання, об´єд­нань, якщо наслідки порушення мають місце на загально­державному ринку.

Крім того, він може розглянути справу про ненадання, надання інформації в неповному обсязі Комітету у встанов­лені терміни або надання недостовірної інформації, а також створення перешкод працівникам Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилучення або накладенні арешту на майно, документи, предмети або інші носії інформації.

Тимчасова адміністративна колегія Комітету може бути утворена для розгляду будь-якої справи. Проте понад усе набула поширення практика створення колегій на базі те­риторіальних відділень для розгляду і прийняття рішень у найбільш значущих справах у регіонах.

Постійно діючій адміністративній колегії Комітету підвідомчі справи про порушення у вигляді: антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управлі­ння і контролю, діяльність яких поширюється на всю тери­торію України; схиляння до порушень, створення умов для здійснення таких порушень або їх легітимації центральни­ми органами виконавчої влади, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями і надання їм рекомендацій.

Комітету підвідомчі насамперед справи про порушен­ня у вигляді антиконкурентних дій центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого само­врядування відповідного рівня; справи, матеріали яких пов´язані із забезпеченням національної безпеки, оборо­ни, суспільних інтересів або містять державну таємницю, або якщо відповідачем у справі є Верховна Рада Автоном­ної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Респуб­ліки Крим. Крім того, необхідно врахувати, що Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу.

Справи про порушення у вигляді обмеження в госпо­дарській діяльності суб´єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся в Комітет або його територіальне відділення із заявою про порушення законодавства про за­хист економічної конкуренції, підвідомчі тим органам Ко­мітету, яким підвідомча справа, що повинна розглядатися за такою заявою.

Справи про порушення у вигляді невиконання рішення, попереднього рішення органів Комітету або їх виконання не в повному обсязі розглядаються органами Комітету, які прийняли відповідне попереднє рішення або рішення.

Наприклад, стосовно ВАТ «Облгаз» було прийнято рішення територіального відділення про припинення пору­шення і накладення штрафу. Товариство сплатило штраф за порушення конкурентного законодавства. Проте в ході подальшого контролю було виявлено, що структурні підроз­діли товариства в містах області продовжують зловживати монопольним становищем.

У цьому випадку справа про невиконання повинна роз­глядатися територіальним відділенням.

Голова Комітету має право за клопотанням осіб, які бе­руть участь у справі, за поданням державного уповноваже­ного Комітету, керівника структурного підрозділу Коміте­ту, голови територіального відділення або за власною ініціа­тивою будь-які матеріали, що перебувають у провадженні органу або посадовця, уповноважених на їх розгляд, пере­дати на розгляд іншому органу або посадовцю.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право