Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

1. Порядок підготовки проведення перевірок


Процесуальні норми безпосередньо врегульовують поря­док розгляду заяв (справ) та є важливою складовою части­ною конкурентного права України. Вони охоплюють взає­мовідносини трьох учасників процесу — заявника, відпові­дача та органу Антимонопольного комітету України. Обґрунтованість процесуальних норм забезпечує ефектив­ний захист не тільки правил конкуренції, а й інтереси сторін в ході розгляду заяв або справ про порушення законодав­ства про захист економічної конкуренції.

Організаційно-правові питання проведення перевірок містяться в «Положенні про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конку­ренції» , затвердженому розпорядженням АМКУ від 25 груд­ня 2001 року № 182-р.

Положення визначає порядок проведення уповноваже­ними працівниками АМКУ і його територіальних відділень планових і позапланових виїзних перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності суб´єктами господарю­вання і при реалізації повноважень органами влади, орга­нами місцевого самоуправління, органами адміністратив­но-господарського управління і контролю.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об´єктів перевірки, яка проводиться за їх місцезнаходжен­ням або за місцезнаходженням їх відособленого структур­ного підрозділу і передбачена планами роботи АМКУ. Така перевірка одного і того ж об´єкта перевірки проводиться за наказом голови Комітету або голови відділення не частіше за один раз упродовж календарного року.

Планові виїзні перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції проводяться за умови, якщо суб´єктам господарювання не пізніше ніж за 10 календар­них днів до дня проведення вказаної перевірки направлено письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається пере­вірка, яка не передбачена планами роботи Комітету, відділення і може проводитися без попереднього письмово­го повідомлення. Позапланова перевірка проводиться відпо­відно до наказу голови Комітету або голови відділення. Підставами проведення позапланової перевірки може слу­гувати: доручення Президента України, Кабінету Міністрів України; заяви суб´єктів господарювання, громадян, об´єд­нань, установ, організацій про порушення їх прав унаслі­док дій або бездіяльності, визначених Законом про захист економічної конкуренції; а також поданням органів влади, органів місцевого самоуправління, органів адміністратив­но-господарського управління і контролю, спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю.

Крім того, позапланова перевірка може бути здійснена у разі безпосереднього виявлення державними службовця­ми Комітету, відділення ознак порушення об´єктом пере­вірки законодавства про захист економічної конкуренції або надходження від заявника клопотання про можливість ви­никнення негативних наслідків, пов´язаних з подачею зая­ви, і з метою захисту його інтересів; у разі виявлення не­вірогідності даних, заявлених об´єктом перевірки в доку­ментах, наданих на обов´язковий запит органу Комітету, голову відділення, або ж у разі подачі об´єктом перевірки в установленому порядку скарги про порушення законодав­ства посадовцями Комітету, відділення під час проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Позапланова перевірка можлива у разі виникнення не­обхідності в перевірці даних, отриманих від особи, яка мала правові відношення з об´єктом перевірки, якщо він не на­дасть пояснень і їх документального підтвердження на обо­в´язковий запит органу Комітету, голови відділення протя­гом трьох робочих днів з дня отримання запиту стосовно дотримання законодавства про захист економічної конку­ренції.

Комітет, голова Комітету мають право прийняти рішен­ня стосовно повторної перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції об´єктом перевірки тільки в тому випадку, якщо щодо уповноважених праців­ників Комітету, його відділення, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного об´єкта перевірки, по­чато службове розслідування або порушено кримінальну справу.

Формування щорічних проектів планів-графіків прове­дення планових виїзних перевірок дотримання законодав­ства про захист економічної конкуренції об´єктами пере­вірки здійснюється відповідними структурними підрозді­лами Комітету, його відділеннями відповідно до Положення про перевірки.

При формуванні переліків суб´єктів господарювання, що підлягають перевірці, враховуються визначені Комітетом пріоритетні напрями діяльності (наприклад, контроль за житлово-комунальними послугами, послугами з прийому, первинною обробкою і зберіганням зерна; виробництвом хліба і хлібобулочних виробів), становище на ринку, зрос­тання цін в окремих галузях економіки та інші чинники.

У переліки не включаються суб´єкти господарювання, які були включені в плани перевірок на друге півріччя по­точного року, а також перевірки, які початі в поточному році, а також малі і середні підприємства (якщо вони не зай­мають монопольного становища на ринку).

У разі необхідності антимонопольні органи готують і узгоджують проекти наказів стосовно залучення в установ­леному порядку до складу комісій з перевірки представ­ників відповідних міністерств, інших центральних органів влади, контролюючих органів.

Основними завданнями перевірок є:

—здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

—своєчасне попередження, виявлення і припинення дій, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, які їм сприяють, а у випадку, якщо пору­шення припинене, то вжиття заходів для усунення на­слідків цих порушень;

збирання доказів за заявами і справами про порушен­ня законодавства про захист економічної конкуренції.

Рішення про проведення перевірки приймається головою Комітету, головою відділення. Для проведення перевірки за наказом голови Комітету, голови відділення, за розпоря­дженням органу Комітету створюється Комісія з перевірки (надалі — Комісія) в складі не менше двох фахівців.

У кожному конкретному випадку терміни проведення перевірок і склад Комісії з перевірки визначається з ураху­ванням об´єкта перевірки і очікуваного обсягу роботи, не­обхідного для виконання поставленого завдання. У разі по­треби за поданням голови Комісії продовження термінів проведення перевірки здійснюється головою Комітету, го­ловою відділення, органом Комітету, які ухвалювали рішен­ня про проведення перевірки.

Персональний склад Комісії, її голова, заступник і тер­міни проведення перевірки затверджуються наказом голо­ви Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Комітету з делегуванням Комісії відповідних повноважень по проведенню перевірки. У разі потреби персональний склад Комісії може бути змінений за наказом голови Комі­тету або голови відділення.

Голова Комісії забезпечує повідомлення керівника об´єкта перевірки не менше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення; організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що підлягають перевірці, виходячи з того, чи є пе­ревірка плановою або позаплановою; розподіляє між чле­нами Комісії конкретні завдання для перевірки.

Для проведення перевірки готуються такі документи: наказ (розпорядження) про проведення перевірки і створен­ня Комісії; план проведення перевірки; доручення голови Комітету, державного уповноваженого Комітету, голови відділення про делегування відповідних повноважень по проведенню перевірки.

План проведення перевірки складається головою Комісії та затверджується органом, посадовцем, що видав наказ (розпорядження) про проведення перевірки і створення Комісії, і повинен містити: визначення завдань перевірки; коло питань, які необхідно з´ясувати в ході перевірки; тер­міни перевірки.

Зміст плану перевірки відрізняється залежно від об´єкта перевірки, галузевої специфіки діяльності суб´єкта госпо­дарювання, повноважень органів влади, місцевого самовря­дування і контролю. Примірний перелік питань, які дослі­джуються при перевірці суб´єктів господарювання, наведе­но в схемі 8.1.

Схема 8.1

                             Затверджую:

                                       Голова обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

                                   П.І.Б. _______  дата (місяць, рік)

ПЛАН

проведення перевірки дотримання відкритим

акціонерним товариством по газопостачанню

і газифікації «Міськгаз» вимог законодавства

про захист економічної конкуренції

Перевірка дотримання відкритим акціонерним товари­ством по газопостачанню і газифікації «Міськгаз» вимог законодавства про захист економічної конкуренції прово­диться за час його роботи в 2002—2003 роках.

Термін проведення перевірки з 08.11.2003 р. до 09.12.2003 р.

Під час проведення перевірки необхідно провести аналіз такої інформації (зокрема з обмеженим доступом):

1. Установчі документи ВАТ «Міськгаз».

2. Відомості про структуру ВАТ «Міськгаз».

3. Відомості про відносини контролю.

4. Протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань правління, спостережної ради, виконавчого нагля­дового органу ВАТ «Міськгаз».

5. Відомості про основні види діяльності об´єкта пере­вірки з даними про обсяги виробленої і реалізованої про­дукції (робіт, послуг) з конкретною розшифровкою цих видів і їх часток на відповідному товарному ринку.

Аналізуються протоколи нарад, протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань правління, спос­тережної ради, виконавчого і наглядового органів суб´єкта господарювання, вхідна і вихідна документація, врахову­ючи тексти факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів об´єкта перевірки; накази, розпоряджен­ня, резолюції керівництва об´єкта перевірки; прогляда­ються переліки всіх підприємств, організацій, фінансових установ та і інших юридичних осіб в Україні і за її межа­ми, в яких суб´єкт господарювання володіє частками (ак­ціями, паями), які дали б можливість перевірити дотри­мання законодавства про захист економічної конкуренції в процесі концентрації, а також виявити відносини конт­ролю; переліки всіх підприємств, організацій, з урахуван­ням дочірніх, заснованих суб´єктами господарювання з ціллю проведення діяльності щодо постачання або збуту, з урахуванням дилерської або дистриб´юторської діяль­ності; переліки акціонерів (учасників) суб´єкта господарю­вання.

У разі потреби уточнюється інформація про акціонерів (учасників) суб´єкта господарювання, які мають у власності або в управлінні 10 і більше відсотків акцій цього емітента.

Далі аналізуються зведення про основні види діяльності суб´єкта господарювання з даними про обсяги виготовленої і реалізованої продукції (робіт, послуг) з конкретною розшифровкою цих видів і їх часток на відповідному товарно­му ринку, а також відомості про асортимент продукції та її собівартість.

Комісія може зажадати будь-які інші фактичні дані, які дозволяють встановити наявність або відсутність порушень з боку суб´єкта господарювання. Останній зобов´язаний на­дати повну, всеосяжну та об´єктивну інформацію з усіх пи­тань, які включає план проведення перевірки.

Зміст перевірки органів влади, місцевого самоврядуван­ня і контролю, коло питань, що включаються в план, істот­но відрізняються від перевірки суб´єктів господарювання (див. схему 8.2):

Схема 8.2

Затверджую:

Голова обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

П. І. Б. _________________________

                  «_» __________________200_ рік

ПЛАН

проведення перевірки дотримання законодавства

про захист економічної конкуренції міською радою

та її виконавчим комітетом

Перевірку провести за час діяльності з 01.01.2002 р. по 01.01.2004 р.

Термін проведення перевірки з 30.09.2004 р. по 01.11.2004 р.

У процесі проведення перевірки необхідно переглянути і провести аналіз таких документів і напрямів діяльності:

1. Рішення міської ради.

2. Протоколи сесій міської ради.

3. Розпорядження міського голови.

4. Рішення виконавчого комітету міської ради.

5. Матеріали роботи і рішення комісій, комітетів і міжвідомчих робочих груп.

6. Процедура визначення суб´єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарсь­кої діяльності у випадках, якщо кількість таких суб´єктів господарювання обмежена.

7. Процедура роботи тендерних комісій, комітетів.

8. Протоколи засідань і рішення конкурсних і тендер­них комісій і комітетів.

9. Заходи щодо виконання програм соціально-економі­чного розвитку, підтримка малого підприємництва.

10.Матеріали виконання Указу Президента України «Про основні напрями конкурентної політики на 2002— 2004 роки».

11.Договори з органами влади, органами місцевого са­моврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктами господарювання.

12.Порядок видачі дозвільних документів.

13.Матеріали по регулюванню тарифів, наданню до­тацій.

14.Документи по реєстрації суб´єктів підприємницької діяльності.

15.Матеріали розгляду звернень громадян.

16.Листування з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарсько­го управління і контролю, суб´єктами господарювання (вхідна, вихідна документація, зокрема факси, телефоно­грами).

17. Інші будь-які фактичні дані, які відповідно до ст. 41 Закону України про захист економічної конкуренції дають можливість встановити наявність або відсутність порушення.

Комісії повинна бути надана повна й об´єктивна інфор­мація з усіх питань, які містить план проведення перевірки.

Комісія, у разі потреби, одержує належним чином заві­рені копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об´єкта перевірки.

План проведення перевірки складений відповідно до Положення про порядок проведення перевірок дотриман­ня законодавства про захист економічної конкуренції, зат­вердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 р. № 182-р, зареєстрованого Міністерством юстиції України 13.02.2002 р. № 139/6427.

Голова комісії__________________ П.І.Б.

 

Усні пояснення службових або посадових осіб об´єкта перевірки, які містять дані, що свідчать про наявність або відсутність порушення, фіксуються в протоколі, складено­му Комісією і підписаному членами Комісії і особою, яка дала пояснення.

У протоколі зазначається дата і місце його складання, повне і скорочене найменування об´єкта перевірки, прізви­ща, імена, по батькові і посади членів Комісії з перевірки службової або посадової особи об´єкта перевірки, яке дало усні пояснення, короткий виклад причин, у зв´язку з яки­ми дано пояснення, повний виклад пояснень. Перед підписом особи, яка дала пояснення, вона повинна зробити влас­норучний запис такого змісту: «Прочитав(ла), з моїх слів записано вірно». У разі відмови особи підписати протокол, про це зазначається в протоколі.

Якщо вказана особа вважає за необхідне уточнити дані пояснення або пояснити причини відмови від підписання протоколу, ця особа має право власноручно зробити це на тому ж протоколі або окремо, що повинне бути додане до протоколу. Після чого протокол підписують члени Комісії.

У ході проведення перевірки Комісія, у разі потреби, одержує належним чином завірені копії (ксерокопії) доку­ментів (виписки з документів), довідки, а також письмові, пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об´єкта перевірки.

Положенням про перевірку передбачено, що у разі ви­явлення ознак порушення законодавства про захист еконо­мічної конкуренції голова Комісії, члени Комісії мають пра­во вилучити докази. Підставою для цього служить те, що докази цих порушень не були надані і існує достатньо підстав вважати, що документи, предмети або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі, знаходяться у визначеному місці; існує загроза, що відповідні документи, предмети або носії інформації можуть бути знищені.

Вилучення письмових і речових доказів, зокрема доку­ментів, предметів або носіїв інформації, які можуть бути до­казами або джерелами доказів у справі про порушення зако­нодавства про захист економічної конкуренції, здійснюєть­ся за рішенням суду на підставі розпорядження державного уповноваженого Комітету або голови територіального відділення. Розпорядження повинне містити повноваження голови і членів Комісії вилучати письмові і речові докази.

У випадку, якщо вилучити докази немає можливості, голова Комісії, члени Комісії за наявності повноважень, наданих відповідно державним уповноваженим Комітету або головою відділення, накладають відповідно до рішення суду арешт на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі.

Вилучення або накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводиться в робочий час незалежно від місцезнаходження, зокрема в службових приміщеннях і транспортних засобах, що належать суб´єк­тові господарювання, на робочих місцях працівників.

Під час підготовки до перевірки запит відносно надан­ня інформації може бути направлений поштою з повідом­ленням про його вручення адресатові.

У ході перевірки у разі неподання інформації, невчас­ного подання посадовцями інформації або подача завідомо недостовірної інформації АМКУ та його територіальним відділенням голова Комісії повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення і доповісти про це керів­ництву Комітету або відділення.

Результати перевірки члени Комісії оформляють у виг­ляді довідки, яка повинна містити аналіз, висновки і про­позиції з усіх питань, які перевірялися. На підставі її голо­ва Комісії готує підсумкові матеріали і складає акт пере­вірки в двох примірниках.

У акті повинні бути зазначені результати перевірки з усіх питань, передбачених планом проведення перевірки; об´єктивна оцінка діяльності об´єкта перевірки стосовно дотримання законодавства про захист економічної конку­ренції, наявність або відсутність ознак його порушень; про­позиції про відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, внесення рекомен­дацій або ін.

Акт підписує голова Комісії та її члени, керівник об´єкта перевірки, а у разі потреби й інші відповідальні працівни­ки об´єкта перевірки.

Один примірник акта в строк не більше п´яти робочих днів після завершення перевірки вручається під розписку на першому примірнику акта (направляється в установленому порядку) керівнику об´єкта перевірки, а у разі його відсут­ності — здається в канцелярію під розписку в акті з зазна­ченням прізвища і посади працівника, що прийняв акт, або відправляється рекомендованим листом з поштовим підтвер­дженням про вручення поштового відправлення.

У разі потреби голова Комісії вносить пропозицію про попереднє колегіальне обговорення акта перевірки.

Як правило, у міру виявлення істотних порушень зако­нодавства, зловживань і недоліків керівництво об´єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, вживає заходів до усунення виявлених порушень.

У разі відмови керівника об´єкта перевірки від підпи­сання акта про результати перевірки, службові особи, які здійснили перевірку, засвідчують це відповідним записом і своїми підписами в кінці акта.

За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки керівник або інші особи, які підписують акт, роблять про це відмітку перед своїми підписами і не пізніше ніж через п´ять календарних днів з дня їх підписання подають із цього приводу письмові пояснення або заперечення.

Голова Комісії протягом п´яти робочих днів після завер­шення перевірки доповідає про її результати посадовій особі Комітету або відділення, яке видало наказ про проведення перевірки і створення Комісії, з поданням акта та інших матеріалів Комісії, складених за результатами перевірки з відміткою про вручення його керівникові об´єкта перевірки, а у разі потреби також вносить подання про початок роз­гляду справи або готує рекомендації відповідно до ст. 46 За­кону про захист економічної конкуренції.

Якщо в ході перевірки були встановлені ознаки пору­шення законодавства про захист економічної конкуренції, голова Комітету, відділення, його заступник розглядають подані матеріали і вирішують питання стосовно:

—надання рекомендацій і внесення пропозицій органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміні­стративно-господарського управління і контролю, суб´єк­там господарювання, об´єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, які сприяють їм, а у випадку, якщо пору­шення припинене, — стосовно вжиття заходів для усунен­ня наслідків цих порушень;

—розроблення проектів актів законодавства, які регу­люють питання розвитку конкуренції, антимонопольної політики і демонополізації економіки;

—направлення правоохоронним органам матеріалів про порушення, що мають ознаки злочину;

розгляду питання щодо початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конку­ренції

Якщо в ході перевірки був встановлений факт порушен­ня законодавства України, що не відноситься до компетенції Комітету, тоді Комітет або голова відділення інформує відповідні державні органи.

Скарги на дії службових осіб, що проводили перевірки, процесуальні дії, передбачені ст. 44 Закону про захист еко­номічної конкуренції, розглядаються і задовольняються відповідно головою Комітету, головою відділення.

Скарги розглядаються і рішення по них приймаються не пізніше чим у місячний термін з моменту їх надходжен­ня. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішен­нями, вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Створення перешкод працівникам Комітету, його відділення в проведенні перевірок, оглядів, вилученні або накладенні арешту на майно, документи, предмети або інші носії інформації тягне за собою наступну відповідальність:

1. Відповідно до пункту 16 ст. 50 Закону про захист еко­номічної конкуренції у вигляді накладення штрафу на об´єд­нання, суб´єктів господарювання в розмірі до одного відсот­ка доходу (виручки) суб´єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф відповідно до абзацу четвертого частини 2 ст. 52 Закону;

2. Адміністративну відповідальність посадовців та інших працівників суб´єктів господарювання, органів вла­ди, органів місцевого самоврядування, органів адміністра­тивно-господарського управління і контролю, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно із ст. 54 Закону про захист економічної конкуренції.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право