Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

3. Національні комісії регулювання природних монополій


Національні комісії регулювання природних монополій (далі — комісії) являються центральними органами вико­навчої влади із спеціальним статусом, які утворюються і ліквідовуються Президентом України.

Комісії діють на підставі положень, які затверджують­ся Президентом України.

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть ство­рювати і ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.

Комісії складаються з голови комісії і не менше двох членів комісії, яких призначає за поданням Прем´єр-міністра України на посаду і звільняє з посади Президент України.

Термін повноважень голів і членів комісій складає шість років, при цьому забезпечується періодична ротація скла­ду комісій. Порядок ротації для голів і членів комісії вста­новлюється положеннями про комісії. Одна і та ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.

Повноваження голови і членів комісії припиняються достроково у випадку: подачі заяви про відставку; набран­ня законної сили обвинувальним вироком суду про вчинен­ня злочину; грубого порушення посадових обов´язків; не­можливості виконання обов´язків за станом здоров´я; по­дачі заяви про звільнення у зв´язку з виходом на пенсію.

Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечен­ня діяльності комісій здійснює їх апарат, який складаєть­ся з центрального апарату і територіальних підрозділів. Територіальні підрозділи діють на основі положення, яке затверджується головою Комісії. На членів комісій і на пра­цівників апарату комісій поширюється правовий статус дер­жавних службовців.

Необхідно відзначити, що комісії ліквідовуються в ус­тановленому порядку у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку. Згідно з чинним законодавством основними завданнями комісій є:

1. Регулювання діяльності суб´єктів природних моно­полій.

2. Сприяння створенню умов, які забезпечують за раху­нок виникнення і розвитку конкуренції виведення товар­ного ринку із стану природної монополії, що дасть мож­ливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяти розвитку конкуренції на суміжних ринках.

3. Формування цінової політики у відповідній сфері ре­гулювання.

4. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на підставі збалансування інтересів суспільства, суб´єктів природних монополій і споживачів товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних моно­полій.

Комісії відповідно до покладених на них завдань:

—розробляють і затверджують спеціальні умови і пра­вила здійснення підприємницької діяльності суб´єктами природних монополій і суб´єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, приймають в установленому порядку захо­ди по запобіганню порушенням цих умов і правил;

—видають в установленому порядку суб´єктам природ­них монополій і суб´єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької діяльності;

—формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, які виробляються суб´єктами природних моно­полій;

—направляють відповідним державним органам пропо­зиції по укладенню державних контрактів, розробці стан­дартів і показників якості товарів і послуг і пропозиції по регулюванню інвестиційних процесів у сферах природних монополій;

—складають і ведуть реєстри суб´єктів природних мо­нополій;

—беруть участь у розробці і вносять в установленому порядку пропозиції по вдосконаленню законодавства про природні монополії;

—інформують громадськість через засоби масової інфор­мації про свою діяльність і діяльність суб´єктів природних монополій;

—публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності і діяльності суб´єктів природних монополій;

—передають у відповідні державні органи матеріали про порушення чинного законодавства; здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Відповідно до своїх повноважень комісії мають право одержувати документи, статистичну й іншу інформацію про діяльність суб´єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій; приймати в межах своєї компетенції в порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов´язковими до виконання суб´єк­тами природних монополій, у тому числі про накладення штрафів на суб´єктів природних монополій; складати прото­коли про порушення посадовцями суб´єктів природних мо­нополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Комісії приймають нормативні акти з питань, що зна­ходяться в їх компетенції, і контролюють їх виконання; встановлюють для суб´єктів природних монополій в поряд­ку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери при­родних монополій, у випадку, якщо ця діяльність впливає на ринок, що знаходиться в стані природної монополії; звер­таються до суду з відповідними позовними заявами у разі порушення конкурентного законодавства суб´єктами при­родних монополій і суб´єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

Рішення комісій ухвалюються на засіданнях, які про­водяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, які мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб´єктів природних монополій і суб´єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об´єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень повинно забезпечуватися дотри­мання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.

Рішення комісій підлягають виконанню у встановлені ними терміни. Рішення у справах, пов´язаних з порушення­ми законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають публікації в засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив будь-яким способом на члена комісії або праців­ника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов´язків або прийняття неправомірного рішен­ня тягне за собою відповідальність, передбачену законодав­ством України.

У разі незгоди з рішенням комісії суб´єкти природних монополій, суб´єкти господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об´єднання споживачів та інші зацікавлені особи мають право в місячний термін з дня отримання копії рішення оскаржити його в судовому поряд­ку. Оскарження рішень комісій в судовому порядку не при­пиняє їх виконання.

Суд за клопотанням суб´єктів природних монополій, їх споживачів або громадян або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду спра­ви в суді.

Національні комісії регулювання діяльності суб´єктів природних монополій накладають штрафи на суб´єктів при­родних монополій за несвоєчасне подання інформації орга­нам, які регулюють діяльність суб´єктів природних моно­полій, — у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян; неподання інформації органам, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, або подання завідомо недостовірних даних, — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; невико­нання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регу­люють діяльність суб´єктів природних монополій, а також порушення умов і правил здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій і на суміжних ринках (ліцензійних умов) — у розмірі до 5000 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян.

Сума штрафів, накладених на суб´єктів природних мо­нополій, зараховується до Державного бюджету України.

Суб´єкти природних монополій, на яких накладений штраф, сплачують його в тридцятиденний термін з дня от­римання рішення про накладення штрафу. За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.

У разі відмови суб´єктів природних монополій від спла­ти штрафу, штраф стягається за рішенням суду.

Посадовці суб´єктів природних монополій несуть адмі­ністративну відповідальність за невиконання або несвоєчас­не виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, неподання або несвоєчас­не подання інформації цим органам або подання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Прибуток, одержаний суб´єктами природних монополій в результаті порушення норм Закону про природні моно­полії, вилучається в судовому порядку до Державного бю­джету України.

Виручка, одержана суб´єктами природних монополій в результаті порушення рівня цін (тарифів), встановленого органами, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, вилучається до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.

Збитки, завдані діяльністю або бездіяльністю суб´єктів природних монополій в результаті порушення норм Зако­ну про природні монополії, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому цивільним законодавством Украї­ни. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, що порушують норми вказаного Закону, підлягають відшкодуванню в ана­логічному порядку.

Посадовці органів, які регулюють діяльність суб´єктів при­родних монополій, за невиконання або неналежне виконан­ня посадових обов´язків, у тому числі за розголошення відо­мостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відпові­дальність у порядку, встановленому законами України.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право