Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

5. Порядок розгляду заяв (справ) про концентрацію


Комітет або адміністративна колегія Комітету надають суб´єктам господарювання, органам влади, органам місце­вого самоврядування, органам адміністративно-господарсь­кого управління і контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків і прикладеної до нього інформації попередні висновки про концентрацію.

Термін розгляду заяв про надання попередніх висновків щодо концентрації складає один місяць.

Попередні висновки відповідного органу Комітету нада­ються у формі листа, в якому вказується:

—можливість надання дозволу на концентрацію;

—можливість відмови в наданні дозволу на концентрацію;

—необхідність або відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію;

—      недостатність інформації для будь-якого висновку.

Отримання попередніх висновків щодо концентрації не звільняє учасників концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-госпо­дарського управління і контролю від необхідності зверну­тися в Комітет із заявою про надання дозволу на концент­рацію.

Попередні висновки надаються виключно на підставі наданої заявником інформації.

Орган Комітету надає орендодавцеві у випадках, перед­бачених законодавством, висновки про можливість оренди і умови договору оренди впродовж п´ятнадцяти днів після надходження надісланих йому матеріалів і посилає орен­додавцеві висновки про можливість оренди і умови догово­ру оренди відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду державного і комунального майна».

Комітет або адміністративна колегія Комітету розглядає заяву про надання дозволу на концентрацію протягом трид­цяти днів з дня прийняття його до розгляду відповідним органом АМКУ.

Заява вважається прийнятою до розгляду після п´ятнад­цяти днів з дня її надходження, якщо впродовж цього часу державний уповноважений Комітету не повернув заявни­кові заяву з повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це пере­шкоджає її розгляду.

Заява залишається без розгляду у випадку надходжен­ня від заявника клопотання про відкликання заяви, про що ухвалюється рішення відповідних органів Комітету. Зали­шення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звер­нутися в Комітет з повторною заявою.

У разі недружнього придбання, якщо учасник концент­рації відповідає відмовою іншому учасникові концентрації — заявнику в наданні документів та іншої інформації, необхід­ної для розгляду Комітетом або адміністративною колегією Комітету заяви, державний уповноважений Комітету на підставі звернення заявника ухвалює рішення про надання учасником концентрації такої інформації в певний термін. Про прийняте рішення повідомляється заявникові. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим рішенням. До надходження вказаної інформації заява залишається без руху.

Заява без доданих документів, які підтверджують пла­ту за її подачу, залишається без руху впродовж тридцяти днів, про що заявникові повідомляється письмово.

За відсутності підстав для заборони концентрації Комі­тет або адміністративна колегія Комітету ухвалює рішення про надання дозволу на концентрацію.

У разі виявлення підстав для заборони концентрації, а також у разі потреби проведення складного поглибленого дослідження або експертизи відповідні органи Комітету починають розгляд справи про концентрацію, про що прий­мається розпорядження і письмово повідомляється особі, яка подала заяву. Разом з повідомленням про початок розг­ляду справи направляється перелік інформації, яку заяв­ник повинен надати для ухвалення органами Комітету рішення у справі.

Термін розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг терміну починається з дня надання заявником інформації в повному обсязі. Якщо протягом терміну розгляду справи органами Комітету рішення не ухвалене, вважається, що на концентрацію на­дано дозвіл, про що орган Комітету, який розглядав спра­ву, може повідомити заявника.

Розгляд справи припиняється у разі неможливості її розгляду до рішення органом Комітету, судом, господарсь­ким судом пов´язаної з нею іншої справи або до рішення державним органом пов´язаного з нею іншого питання. Про припинення розгляду справи та його відновлення органа­ми Комітету приймається розпорядження, про що повідом­ляється заявникові.

Органи Комітету відновлюють розгляд справи після усу­нення обставин, які зумовили його припинення.

Перебіг терміну розгляду справи зупиняється з дня при­пинення розгляду справи. З дня відновлення розгляду об­числення терміну розгляду справи продовжується.

За результатами розгляду справ про концентрацію прий­мається рішення:

—про надання дозволу на концентрацію, узгодження змін до установчих документів господарських товариств, об´єднань або заборону концентрації (компетенція тільки Комітету);

—про надання дозволу на концентрацію, узгодження змін до установчих документів господарських товариств, об´єднань (адміністративна колегія Комітету).

У рішенні вказуються результати розгляду справи по суті (надання дозволу на концентрацію або відмова в наданні дозволу на концентрацію, зокрема надання дозволу або відмова в наданні дозволу орендодавцеві на оренду цілісно­го майнового комплексу підприємства або його структурно­го підрозділу, який знаходиться в державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим), на­водяться мотиви рішення, висновки щодо умов договору оренди, наголошуються дії, які заявник повинен виконати або від яких повинен утриматися (Додаток 5).

Найбільш складні рішення ухвалюються у справах про відмову в наданні дозволу на концентрацію, оскільки вони вимагають значного збору інформації і поглибленого вив­чення ринку. Прикладом може служити справа відносно ЗАТ «Сармат» (м. Донецьк), яке звернулося із заявою про надання дозволу на придбання акцій ЗАТ «Оболонь», що забезпечує перевищення 50 голосів у найвищому органі управління емітента.

Інвестиційною компанією «Керамет-інвест» на підставі договору комісії із ЗАТ «Сармат» було придбано у фізичних осіб — акціонерів ЗАТ «Оболонь» пакет акцій, який скла­дає 11 відсотків статутного фонду ЗАТ «Оболонь». Перереє­страція права власності на вказаний пакет акцій проведена не була.

За інформацією, наданою учасниками концентрації, ос­новним видом діяльності ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» є виробництво пива і безалкогольних напоїв.

ЗАТ «Сармат» і пов´язані з ним відносинами контролю суб´єкти господарювання діють на загальнодержавних рин­ках пива і безалкогольних напоїв, на яких не займають мо­нопольного (домінуючого) становища.

ЗАТ «Оболонь» і пов´язані з ним відносинами контролю суб´єкти господарювання (далі — група ЗАТ «Оболонь») діють на загальнодержавних ринках пива і безалкогольних прохолодних напоїв, на яких не займають монопольного (домінуючого) становища.

Сукупні частки ЗАТ «Сармат» і групи ЗАТ «Оболонь» на загальнодержавному ринку безалкогольних прохолодних напоїв незначні і складають відповідно 22 і 15,1 відсотка.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист еконо­мічної конкуренції» у разі здійснення заявленого придбан­ня суб´єктом господарювання необхідно буде розглядати групу суб´єктів господарювання у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь».

Тобто здійснення заявленої концентрації забезпечить групі суб´єктів господарювання у складі ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» сукупну частку на загальнодержавному ринку пива, яка перевищує 35 відсотків. При цьому у разі повного використання наявних виробничих потужностей сукупна частка даної групи перевищить 40 відсотків

Відповідно до частини другої ст. 12 Закону про захист економічної конкуренції монопольним (домінуючим) стано­вищем вважається становище суб´єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.

Досягнення монопольного (домінуючого) становища на ринку товару відповідно до ст. 1 Закону У країни «Про захист економічної конкуренції» визначається як монополізація.

На повідомлення Комітету щодо придбання у разі здійснення заявленої концентрації суб´єктом господарюван­ня у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» монополь­ного (домінуючого) становища на загальнодержавному рин­ку пива ЗАТ «Сармат» не надало Комітету якої-небудь інформації або доказу того, що в результаті здійснення за­явленої концентрації група суб´єктів господарювання у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» зазнаватиме значної конкуренції на ринку з боку інших суб´єктів госпо­дарювання.

Таким чином, у ході розгляду справи було доведено, що група суб’єктів господарювання у складі груп ЗАТ « Сармат » і ЗАТ «Оболонь» завдяки здійсненню заявленої концентрації набуде монопольного (домінуючого) становища на за­гальнодержавному ринку пива.

На загальнодержавному ринку пива в Україні доміну­ють 4 групи підприємств: ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Сармат», компанія «Інтербрю РГН» і компанія «В.В.Н.», які вироб­ляють 87 відсотків загального об´єму пива, що дає підставу вважати ринок пива висококонцентрованим.

При цьому ЗАТ «Оболонь» реалізує свою продукцію у всіх регіонах України, а також експортує пиво і має най­більшу частку в експорті пива серед інших пивзаводів. Пиво марки «Оболонь» має постійний попит і імідж у всій Ук­раїні.

В результаті здійснення заявленої концентрації буде усунений із загальнодержавного ринку пива самостійно діючий могутній суб´єкт господарювання і конкурент ЗАТ «Сармат» — ЗАТ «Оболонь», що істотно підвищить рівень концентрації загальнодержавного ринку пива. Тобто буде істотно обмежена конкуренція на вказаному ринку.

Отже, придбання ЗАТ «Сармат» акцій ЗАТ «Оболонь», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у найви­щому органі управління емітента, призведе до монополі­зації загальнодержавного ринку пива, істотного обмежен­ня конкуренції на вказаному ринку.

Враховуючи викладене, АМКУ ухвалив заборонити ЗАТ «Сармат» (м. Донецьк) придбання акцій ЗАТ «Оболонь» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищестоящому органі управління емітента.

Необхідно відзначити, що у разі відмови в наданні доз­волу на концентрацію в рішенні можуть бути запропоновані дії або зобов´язання, за умови виконання яких Комітет, ад­міністративна колегія Комітету матимуть підстави для на­дання дозволу на концентрацію.

Рішення органів АМКУ про надання дозволу на концен­трацію може бути обумовлене виконанням учасниками кон­центрації певних вимог і зобов´язань, які усувають або по­м´якшують негативний вплив концентрації на конкурен­цію. Такі умови і зобов´язання можуть стосуватися, зокрема, обмежень щодо управління, користування або роз­порядження майном, а також зобов´язань суб´єкта госпо­дарювання виконати відчуження майна.

Розглянемо приклад, коли ТОВ «Укрнафта» звернуло­ся в АМКУ із заявою про надання дозволу на концентрацію шляхом отримання в оренду від різних підприємств цілісних майнових комплексів у вигляді 150 автозаправних станцій (АЗС) у 8 містах України.

ТОВ «Укрнафта» здійснює свою діяльність на ринку роз­дрібної реалізації автомобільних мастил і планувало здійснювати роздрібну реалізацію світлих нафтопродуктів і дизельного пального через мережу орендованих АЗС. На момент подачі заяви воно зв´язане відносинами контролю з підприємством ВАТ «Укройл» і ВАТ «Арсенал» шляхом володіння контрольними пакетами акцій, а з ВАТ «Славойл» — шляхом поєднання посад (голова правління ТОВ «Укрнафта» є головою наглядової ради ВАТ «Славойл»).

Зазначені підприємства здійснюють свою діяльність на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і ди­зельного палива через власні АЗС. Територіальними межа­ми ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива виходячи із споживчих властивостей товару є міста і траси.

ВАТ «Славойл» в одному з міст має у власності 8 АЗС з частками на ринку за обсягами реалізації світлих нафто­продуктів і дизельного палива близько 20 відсотків при за­гальній кількості АЗС в місті — 21. ТОВ «Укрнафта» в цьо­му місті планує одержати в оренду від інших підприємств 10 АЗС з частками на ринку за обсягами реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива близько 25 відсотків, тобто тоді загальна частка на ринку ТОВ «Укрнафта» пере­вищуватиме 35 відсотків. Таким чином, оренда ТОВ «Укр­нафта» вказаних АЗС в місті з урахуванням його відносин контролю з ОАО «Славойл» призведе до монополізації рин­ку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизель­ного палива в місті.

За результатами аналізу зміни структури ринків роз­дрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного па­лива по інших містах і трасах України, де ТОВ «Укрнафта» планувало одержати в оренду АЗС, ознак монополізації вка­заних ринків не виявлено.

Антимонопольним комітетом було надано дозвіл ТОВ «Укрнафта» на концентрацію шляхом отримання в оренду від різних підприємств цілісних майнових комплексів у вигляді 150 АЗС у 8 містах України за умови, що до почат­ку здійснення діяльності на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива в місті голова правління ТОВ «Укрнафта» вийде з складу наглядової ради ВАТ «Славойл».

Рішення про надання дозволу на концентрацію може бути надано на невизначений або конкретно визначений термін, який, як правило, не повинен перевищувати п´яти років.

Концентрація повинна бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концент­рацію, якщо більший термін не визначений в рішенні. Якщо концентрація в цей термін не здійснена, учасники концен­трації повинні подати нову заяву про отримання дозволу органів Комітету на концентрацію.

Розгляд справи про концентрацію суб´єктів господарю­вання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті справи у випадку: надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи; ненадання заявником інформації у встановлений органами Комітету термін, якщо відсутність такої інформації пере­шкоджає розгляду справи. Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутися в Комітет з новою за­явою про надання дозволу на концентрацію.

Рішення про надання дозволу на створення суб´єкта гос­подарювання, який є господарським товариством або об´єд­нанням, є одночасно рішенням про узгодження установчих документів відповідного господарського товариства, об´єд­нання.

У ході розгляду справи про концентрацію службовці Комітету, відділення збирають і аналізують документи і відомості, досліджують ринок, одержують усні і письмові пояснення службових осіб і громадян, організовують про­ведення експертиз, виносять на розгляд подання з виснов­ками у справі.

Комітет або адміністративна колегія Комітету надають дозвіл на концентрацію у випадку, якщо вона не приводить до монополізації або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити концентра­цію, на здійснення якої Комітет не надав дозволу, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів вказаної кон­центрації переважає негативні наслідки обмеження конку­ренції в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002г. № 219 «Про затверджен­ня Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб´єктів господарювання».

Концентрація в процесі приватизації може бути заборо­нена у випадку, якщо вона призводить до монополізації або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині.

Копія після прийняття рішення відсилається заявникові в десятиденний термін з дня його прийняття.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право