Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

4. Порядок подачі заяви на концентрацію


При перевищенні вартісними показниками учасників концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 Положення про концентрацію, а також при створенні ПФГ учасники концентрації, органи влади, органи місцевого са­моврядування, органи адміністративно-господарського уп­равління і контролю, які в межах своїх повноважень ухва­люють рішення про концентрацію або які здійснюють кон­центрацію, повинні звернутися із заявою про одержання дозволу Комітету на концентрацію, у тому числі оренду, лізинг, концесію або висновків Комітету щодо доцільності створення ПФГ, а також щодо ТЕО і Генеральної угоди ПФГ.

Подача заяви (крім заяв про отримання висновків Комі­тету про доцільність створення ПФГ і висновків про мож­ливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який знаходиться в державній або комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим) здійснюється орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і кон­тролю, орендатором, лізингоодержувачем, концесіонером, суб´єктами господарювання, фізичними і юридичними осо­бами , які в межах своїх повноважень ухвалюють рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію. Заява по­дається тільки в Комітет.

Учасники концентрації, органи влади, органи місцево­го самоврядування, органи адміністративно-господарсько­го управління і контролю подають спільну заяву.

Подача заяви про отримання висновків Комітету про доцільність створення ПФГ, відносно ТЕО і Генеральної уго­ди ПФГ здійснюється уповноваженою особою (особами) ініціаторів створення ПФГ.

Подача заяви про надання висновків про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комп­лексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній або комунальній власності або нале­жить Автономній Республіці Крим, у відповідний орган Комітету здійснюється орендодавцем. Ця заява може пода­ватися одночасно із заявою орендаря про отримання дозво­лу на концентрацію.

Заява і додані до неї документи повинні містити повну й достовірну інформацію. У разі надання недостовірної інфор­мації заявники несуть відповідальність згідно з ст. 52 За­кону про захист економічної конкуренції. Інформація з об­меженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися у відповідні органи Комітету цими особами ок­ремо.

У випадку, якщо концентрація проводиться із застосу­ванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери і т. п.), заява може подаватися як до початку кон­курсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачене законом.

Суб´єкти господарювання можуть за власною ініціати­вою звернутися до органів Комітету із заявою про отриман­ня попередніх висновків з питань запланованої концент­рації.

Попередні висновки щодо питань запланованої концент­рації не звільняють заявника від необхідності звернутися до органів Комітету із заявою про надання дозволу на концент­рацію, якщо він перевищив пороги, встановлені Законом.

За подачу заяв про надання дозволу Комітету на концен­трацію, надання попередніх висновків вноситься плата в розмірах, передбачених ч. 2 ст. 34 Закону про захист еко­номічної конкуренції.

Передбачена така підвідомчість заяв з питань концент­рації. Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків щодо концентрації і питання про надання дозво­лу на концентрацію:

а) учасником якої є підприємство, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

б) учасником якої є транснаціональна корпорація, суб´єкт господарювання відповідно до ст. 1 Закону, у складі якого хоча би одна юридична (фізична) особа має постійне місце­знаходження (місце проживання) за межами України;

в) учасником якої є суб´єкт господарювання, котрий за результатами концентрації досягає монопольного (доміну­ючого) становища, підтримує або підсилює це становище;

г) що приводить до створення суб´єкта господарювання, який у результаті концентрації досягає монопольного (до мінуючого) становища, підтримує або підсилює це станови­ще, або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині;

д) на підставі рішень Верховної Ради України, Прези­дента України, Кабінету Міністрів України;

є) пов´язану із забезпеченням національної безпеки, обо­рони, суспільних інтересів.

Комітету підвідомчі також питання про концентрацію, пов´язану із створенням ПФГ, а також про надання орендо­давцеві висновків про можливість оренди і умов договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній, комунальній власності або належить Автономній Рес­публіці Крим, коли такі підприємства діють на ринках, що охоплюють територію понад половину регіонів України (Ав­тономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севасто­поль), у тому числі частин цих регіонів.

Комітет може також прийняти до розгляду будь-яке питання про концентрацію.

Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання надання попередніх висновків про концентрацію, за винят­ком питань, підвідомчих Комітету. Зокрема, адміністра­тивній колегії Комітету підвідомчі питання надання вис­новків орендодавцеві про можливість оренди і умови дого­вору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в дер­жавній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, коли такі підприємства діють на регіо­нальних ринках, що охоплюють територію декількох регі­онів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), зокрема частин цих регіонів.

Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання надання орендодавцеві вис­новків про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній, ко­мунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, якщо учасники концентрації зареєстровані в одно­му регіоні України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) і діють на регіональному ринку, який охоплює територію одного регіону України.

Заява подається у письмовій формі і повинна містити:

1. Найменування органу, в який подається заява.

2. Посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), який передбачає звернення в Ко­мітет, відділення.

3. Найменування, реквізити заявника та його представ­ника (орган державної влади, орган місцевого самовряду­вання, орган адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єкт господарювання, фізична особа, пред­ставництво іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні і т. п.).

4. Зміст дії, про надання дозволу на яку звертається за­явник.

5. Найменування, реквізити (поштова адреса, факс, те­лефон та інше) учасника(ів) концентрації.

6. Перелік документів і відомостей, які додаються до заяви.

Крім того, до заяви додається документ, який підтвер­джує плату за його подачу (платіжне доручення на перера­хування плати з відміткою установи банку або квитанція).

Концентрація, на яку заявник просить дати згоду, по­винна містити економічні обґрунтування. Останнє позна­чає цілі і очікувані результати стосовно кожного учасника; вплив конкуренції на відповідні товарні ринки, тенденції насиченості товарних ринків; підвищення конкурентоспро­можності підприємств; економічні і фінансові наслідки кон­центрації, які можуть відбитися на зміні собівартості, цінах і прибутку.

За наявності ознак монополізації певного товарного рин­ку або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку до економічного обґрунтування розробляється бізнес-план на середньостроковий період розвитку суб´єкта господарю­вання на цьому ринку, оцінка негативного ефекту від обме­ження конкуренції і позитивного ефекту для суспільних інтересів за рахунок вдосконалення виробництва, техніч­ного й економічного розвитку, раціоналізації виробництва, оптимізації імпорту—експорту.

При здійсненні конкретних видів концентрації до зая­ви потрібно додавати відповідні документи.

Так, при злитті суб´єктів господарювання або при­єднанні одного суб´єкта господарювання до іншого необхідні належним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єкта господарювання, який утворюється в результаті злиття; копії установчих доку­ментів суб´єктів господарювання, які зливаються, приєдну­ються та до яких приєднуються; копії їх свідоцтв про реєст­рації, а також рішення про злиття, приєднання.

Крім того, додаються відомості про концентрацію суб´єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії і розрахунок сумарних вартісних показників, а також відомості про основні види діяльності кожного учас­ника концентрації, його частку на ринку та інформацію про основні види діяльності створюваного суб´єкта господарю­вання, оцінку його частки на загальнодержавному і регіо­нальному товарних ринках.

При придбанні безпосередньо або через інших осіб кон­тролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання шляхом безпосеред­нього або опосередкованого придбання, отримання у власність іншим способом активів у вигляді цілісного май­нового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта гос­подарювання, отримання в управління, оренду, лізинг, кон­цесію або придбання іншим способом права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбання активів ліквідовуваного суб´єкта господарюван­ня, обов´язково надаються копії установчих документів (ус­тановчий договір, статут) суб´єктів господарювання, які набувають контроль і над якими отримується контроль, копії свідоцтв про реєстрацію підприємства, цілісний май­новий комплекс або структурний підрозділ якого передаєть­ся в управління, оренду, лізинг, концесію або щодо якого отримується право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозді­лу суб´єкта господарювання, у тому числі придбання ак­тивів суб´єкта господарювання, що ліквідується, орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав відносно контролю; проект договору про управління, оренду, лізинг, концесії, отримання у власність активів іншим способом або копію вказаного договору з відкладальною умовою і поясненням до неї; копії рішень, угод, документів і т. п., а та­кож проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить отримання контролю; а та­кож копії установчих документів (установчий договір, ста­тут) учасників концентрації.

Якщо концентрація передбачає придбання безпосередньо або через інших осіб контролю одним або декількома суб´єк­тами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання шляхом призначення або обрання на посаду керівника, за­ступника керівника наглядової ради, правління, іншого наглядового або виконавчого органу суб´єкта господарюван­ня особи, яка вже займає одну або декілька з перерахова­них посад в інших суб´єктах господарювання, або створен­ня ситуації, при якій більше половини посад членів нагля­дової ради, правління, інших наглядових або виконавчих органів двох або більше суб´єктів господарювання займають одні й ті самі особи, необхідно надавати належним чином оформлені копії установчих документів (установчий до­говір, статут) юридичних осіб — суб´єктів господарювання учасників концентрації, копії рішень суб´єктів господарю­вання про призначення або обрання осіб на посаду керівни­ка, заступника керівника наглядової ради, правління, іншо­го наглядового або виконавчого органу суб´єкта господарю­вання, інформацію і перелік посад, які вже займають вказані особи в інших суб´єктах господарювання.

Якщо концентрація здійснюється у вигляді безпосеред­нього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, отримання у власність іншим способом або отримання в управління часток (акцій, паїв), яке забезпечує досягнен­ня або перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищестоя­щому органі управління відповідного суб´єкта господарю­вання, до заяви додаються копії установчих документів (ус­тановчий договір, статут), копія свідоцтва про реєстрацію покупця (отримувача); проект договору (купівлі-продажу, управління, користування і т. п.) або копія вказаного дого­вору з відкладальною умовою і пояснення до нього; а також копія балансу суб´єкта господарювання, який придбаває частки (акції, паї) за станом на кінець останнього звітного кварталу, що передував даті подачі заяви.

Окрім вказаних документів, до заяви додаються також списки осіб, які входять до складу наглядової ради або ви­конавчих, контролюючих органів, виконують обов´язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника заявленої дії. По кожній особі надається інфор­мація про інших суб´єктів господарювання, до складу на­глядових рад або виконавчих, контролюючих органів яких воно входить, із зазначенням посад.

Стосовно іноземних суб´єктів господарювання подають­ся виписки з торгових (банківських) реєстрів країн, де офі­ційно зареєстровані головні органи управління цих суб´єктів.

Представництво іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні подає також копію документа про реє­страцію, виписку з торгового (банківського) реєстру краї­ни, де офіційно зареєстрований головний орган управління іноземного суб´єкта, і довіреність на здійснення представ­ницьких функцій, оформлену відповідно до закону країни, де офіційно зареєстрований головний орган іноземного суб´єкта господарської діяльності.

Виписка з реєстру і довіреність повинні бути нотаріаль­но завірені по місцю їх видачі, легалізовані належним чи­ном у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не пе­редбачене інше, і супроводжуватися перекладом українсь­кою мовою, який засвідчується в установленому порядку.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право