Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

2. Умови отримання згоди на концентрацію


У економіці постійно здійснюються сотні, тисячі різних видів концентрації. Проте не всі з них мають істотний вплив на структуру товарних ринків або можуть призвести до мо­нополізації. Тому ст. 24 Закону про захист економічної конкуренції передбачено конкретні випадки, при яких не­обхідна згода на концентрацію.

Попереднє отримання дозволу Комітету або адміністра­тивної колегії Комітету на концентрацію є обов´язковим, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, зокрема за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. евро, визначену за курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому повинні дотримуватися дві умови.

По-перше, вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордо­ном, не менше ніж у двох учасників концентрації, з ураху­ванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 млн. евро, визначену за курсом Національного банку Ук­раїни, що діяв в останній день фінансового року. По-друге, вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча би одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, переви­щує суму, еквівалентну 1 млн. евро, визначену за курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року.

Дані умови отримання попередньої згоди поширюють­ся на такі види концентрації:

1. Злиття двох або більше суб´єктів господарювання;

2. Приєднання одного суб´єкта господарювання до іншого;

3.Придбання безпосередньо або через інших осіб конт­ролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або кількома суб´єктами господарювання або части­нами суб´єктів господарювання, зокрема шляхом:

—безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, отримання у власність іншим способом ак­тивів у вигляді цілісного майнового комплексу або структур­ного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбан­ня активів суб´єкта господарювання, що ліквідовується;

- отримання в управління, оренду, лізинг, концесію або отримання іншим способом права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбання активів суб´єкта господарювання, який ліквідовується;

— призначення або обрання на посаду керівника, зас­тупника керівника наглядової ради, правління, іншого на­глядового або виконавчого органу суб´єкта господарюван­ня особи, яка вже займає одну або декілька з перерахова­них посад в інших суб´єктах господарювання;

—створення ситуації, при якій більше половини посад членів наглядової ради, правління, інших наглядових або виконавчих органів двох або більше суб´єктів господарю­вання займають одні і ті самі особи;

—створення суб´єкта господарювання двома і більше суб´єктами господарювання, який тривалий період буде са­мостійно здійснювати господарську діяльність, і при цьо­му вказане створення не призводить до координації конку­рентної поведінки між суб´єктами господарювання, які створили цей суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання;

—отримання безпосередньо або через інших осіб конт­ролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або час­тинами суб´єктів господарювання іншим способом, ніж заз­начено вище.

4. Безпосереднє або опосередковане придбання, отри­мання у власність іншим способом або отримання в управ­ління часток (акцій, паїв), яке забезпечує досягнення або перевищення 25 або 50 відсотків голосів у найвищому органі управління відповідного суб´єкта господарювання.

Учасниками концентрації відповідно до ст. 23 Закону про захист економічної конкуренції є: суб´єкти господарю­вання, стосовно яких здійснюються або має здійснитися злиття, приєднання; суб´єкти господарювання, які набува­ють або мають намір придбати контроль над суб´єктом гос­подарювання, або суб´єкти господарювання, стосовно яких набувають або повинні набути контроль; суб´єкти господа­рювання, активи (майно), частини (акції, паї) яких отри­муються у власність, одержуються в управління (користу­вання), оренду, лізинг, концесію або повинні бути одержані, зокрема їх покупці (одержувачі); суб´єкти господарювання, які є або мають намір стати засновниками (учасниками) новоствореного суб´єкта господарювання.

У випадку, якщо одним із засновників є орган виконав­чої стративно-господарського управління і контролю, учасни­ком концентрації вважається також суб´єкт господарюван­ня, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного фонду новоствореного суб’єкта господарювання. Учасниками концентрації можуть бути фізичні і юри­дичні особи, пов´язані з перерахованими вище учасниками концентрації відносинами контролю, що дає підстави виз­нати відповідну групу осіб відповідно до ст. 1 Закону єди­ним суб´єктом господарювання.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право