Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

5. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України


Антимонопольний комітет України здійснює свої повно­важення з дотриманням Конституції і законів України не­залежно від органів влади, органів адміністративно-госпо­дарського управління і контролю, органів місцевого само­врядування, їх посадових осіб і суб´єктів господарювання, а також об´єднань громадян або їх органів.

При розгляді заяв і справ про узгоджені дії, концентра­цію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема при проведенні розслідування, дос­лідження, прийнятті розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійсненні інших повноважень у сфері контро­лю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентра­цією органи і посадовці АМКУ і його територіальних відділень керуються тільки законодавством про захист еко­номічної конкуренції і є не залежними від органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців і суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців, суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів у діяльність АМКУ і його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.

Вплив в будь-якій формі на працівника АМКУ і його те­риторіальних відділень з метою перешкоджання виконан­ню ним службових обов´язків або прийняття неправомір­ного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні і реалізації конкурентної політики, взаємодіють з АМКУ в питаннях розвитку конкуренції, роз­робленні регіональних програм економічного розвитку та інформують АМКУ про виконання заходів, пов´язаних з реалізацією конкурентної політики.

З питань розвитку конкуренції і демонополізації еконо­міки АМКУ і його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самовряду­вання, органами адміністративно-господарського управлі­ння і контролю.

Органи державної влади, органи місцевого самовряду­вання, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовці зобов´язані передавати комітету та його територіальним відділенням відомості, які можуть свідчити про порушення законодавства про захист еконо­мічної конкуренції.

Антимонопольний комітет України та його територі­альні відділення взаємодіють із засобами масової інформації і громадськими організаціями в роботі по запобіганню по­рушенням конкурентного законодавства, публікують інфор­мацію про свою діяльність і прийняті рішення.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, орга­ни адміністративно-господарського управління і контролю зобов´язані погоджувати з АМКУ рішення, які можуть при­вести до обмеження або спотворення конкуренції на відпо­відних товарних ринках.

Розпорядження, рішення і вимоги органу АМКУ, голо­ви територіального відділення АМКУ, вимоги уповноваже­них ними працівників АМКУ, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов´язковими до ви­конання у визначені ними терміни, якщо інше не передба­чене законом.

Невиконання розпоряджень, рішень і вимог органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, вимог уповноважених ними працівників АМКУ, його територіаль­ного відділення тягне за собою передбачену законом відпо­відальність.

Суб´єкти господарювання, об´єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, інші юридичні осо­би, їх структурні підрозділи, філіали, представництва, їх посадовці і працівники, фізичні особи зобов´язані на вимо­гу органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіаль­ного відділення представляти документи, предмети або інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, зокрема з обмеженим доступом і банківську таємницю, необхідні для виконання АМКУ, його територіальними відділеннями зав­дань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу орга­ну АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, упов­новажених ними працівників АМКУ, його територіально­го відділення безкоштовно. Вимоги органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

Інформація з обмеженим доступом, одержана АМКУ, його територіальними відділеннями в процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених зако­нодавством про захист економічної конкуренції, і не підля­гає розголошуванню. Така інформація може бути надана органам слідства і суду відповідно до закону.

За розголошування комерційної таємниці працівники АМКУ, його територіальних відділень несуть відпові­дальність, встановлену законом.

Усні вимоги державного уповноваженого АМКУ, голо­ви територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення, по­яснення осіб і інші дії, здійснені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому вказуються також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіаль­ного відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, що дають пояснення.

Протокол підписується відповідно головуючим колегі­ального органу АМКУ, державним уповноваженим АМКУ, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником АМКУ, його територіального відділення і осо­бами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, заз­начається в протоколі. Особа має право дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до про­токолу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Діяльність по виявленню, попередженню і припиненню порушень конкурентного законодавства здійснюється АМКУ, адміністративними колегіями, державними упов­новаженими і головами територіальних відділень Коміте­ту з дотриманням процесуальних основ, визначених зако­нодавчими актами України.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право