Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

4. Статус державного уповноваженого і голови територіального відділення Антимонопольного комітету України


Державний уповноважений АМКУ має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надан­ня попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентра­цію, приймати розпорядження про початок розгляду справи або давати мотивовану відповідь про відмову в розгляді спра­ви, проводити, організовувати розслідування або досліджен­ня за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам АМКУ, вносити, передавати їх у встановленому АМКУ по­рядку на розгляд цих органів для прийняття рішення; прий­мати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження і рішення, давати висновки про кваліфікацію дій відповідно до законодавства про захист еко­номічної конкуренції, попередні висновки про узгоджені дії.

Крім того, в компетенцію державних уповноважених входить проведення перевірок суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядуван­ня, органів адміністративно-господарського управління і контролю за дотриманням ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції і при проведенні розсліду­вань за заявами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; а також право безпе­решкодно входити в приміщення підприємств, установ і організацій при проведенні перевірок і розслідувань за зая­вами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред´явлення службово­го посвідчення і документів, які підтверджують проведен­ня перевірки або розслідування.

При розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках державний уповноважений вимагає від суб´єктів господарювання, об´єд­нань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і кон­тролю, їх посадовців і працівників, інших фізичних і юри­дичних осіб інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Державний уповноважений має право складати протоко­ли, розглядати справи про адміністративні правопорушен­ня, виносити постанови у цих справах; викликати для дачі пояснень при розгляді заяв і справ про порушення законо­давства про захист економічної конкуренції посадовців і пра­цівників суб´єктів господарювання, об´єднань, органів вла­ди, органів місцевого самоврядування, органів адміністра­тивно-господарського управління і контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філіалів, пред­ставництв, а також фізичних осіб; призначати експертизу і експерта з числа осіб, що володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку; у випадках і порядку, перед­бачених законом, проводити огляд службових приміщень і транспортних засобів суб´єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи або інші носії інформації, які можуть бути доказами або дже­релом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження.

У разі перешкоджання працівникам АМКУ виконувати свої повноваження, державний уповноважений залучає працівників органів внутрішніх справ для вжиття передба­чених законом заходів, необхідних для подолання пере­шкод, у тому числі для забезпечення розгляду справ, зок­рема при проведенні розслідування, збиранні і вилученні документів, накладенні арешту на майно, предмети, доку­менти та інші носії інформації.

У межах своєї компетенції державний уповноважений проводить дослідження ринку, визначає межі товарного ринку, а також становище, зокрема монопольне (доміную­че), суб´єктів господарювання на цьому ринку і приймає відповідні рішення (розпорядження), а також визначає на­явність або відсутність контролю або узгодженості дій між суб´єктами господарювання або їх частинами і склад групи суб´єктів господарювання, які є єдиним суб´єктом господа­рювання.

Державний уповноважений має право вносити до органів виконавчої влади обов´язкові до розгляду подання про анулювання ліцензій, припинення операцій, пов´яза­них із зовнішньоекономічною діяльністю суб´єктів госпо­дарювання, у разі порушення ними законодавства про за­хист економічної конкуренції; давати обов´язкові для роз­гляду рекомендації і вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб´єктам господарювання, об´єднанням про здійснення заходів, направлених на обмеження монополіз­му, розвиток підприємництва і конкуренції, попереджен­ня порушень законодавства про захист економічної конку­ренції, а також про припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію; давати обов´язкові для розгляду рекомендації органам влади, орга­нам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктам господа­рювання, об´єднанням по припиненню дій або бездіяль­ності, що містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, і усуненню причин виник­нення цих порушень та умов, які їм сприяють.

Крім того, державний уповноважений звертається до суду з позовами, заявами і скаргами у зв´язку із застосу­ванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами про надання інформації про справи, які розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, і представляє АМКУ без спеціальної довіреності в суді. Він може здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Рішення і розпорядження державних уповноважених АМКУ ухвалюються від імені АМКУ.

Голова територіального відділення АМКУ має такі ж повноваження, як державний уповноважений. Виняток ста­новить право розглядати заяви і справи про порушення за­конодавства про захист економічної конкуренції на загаль­нодержавному ринку і право досліджень за заявами і спра­вами про дачу дозволу на концентрацію і узгоджені дії, яке може бути делеговане за дорученням голови або органу АМКУ.

Розпорядження голови територіального відділення АМКУ приймаються від імені територіального відділення АМКУ.

Без згоди АМКУ як найвищого колегіального органу державний уповноважений і голова територіального відділення не можуть входити до складу комісій, комітетів і інших органів, що створюються органами державної вла­ди або органами місцевого самоврядування.

Державний уповноважений і голова територіального відділення АМКУ зобов´язані виконувати вимоги законо­давства України, бути об´єктивними і неупередженими при здійсненні своїх повноважень.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право