Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

2. Повноваження Антимонопольного комітету України


Антимонопольний комітет України відповідно до покла­дених на нього завдань має такі основні повноваження, виз­начені Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

У сфері здійснення контролю за дотриманням законо­давства про захист економічної конкуренції АМКУ розгля­дає заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; приймає розпорядження і рішен­ня по справах і заявах; розглядає справи про адміністра­тивні правопорушення, приймає постанови і перевіряє їх законність; перевіряє суб´єкти господарювання, органи вла­ди, органи місцевого самоврядування, органи адміністра­тивно-господарського управління і контролю за дотриман­ням ними вимог законодавства про захист економічної кон­куренції і при проведенні розслідувань по справах і заявах; вимагає від суб´єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністратив­но-господарського управління і контролю, їх посадовців і працівників інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Контролюючи дотримання конкурентного законодав­ства, АМКУ призначає експертизу і експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку; проводить огляд службових приміщень і транс­портних засобів суб´єктів господарювання — юридичних осіб, вилучає або накладає арешт на предмети, документи або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнахо­дження; залучає працівників внутрішніх справ, митниць та інших правоохоронних органів для забезпечення проведен­ня розгляду справи про порушення законодавства про за­хист економічної конкуренції, зокрема при проведенні роз­слідування; проводить дослідження ринку, визначає межі товарного ринку, а також становище, зокрема монопольне (домінуюче), суб´єктів господарювання на нім і приймає відповідні рішення (розпорядження); визначає наявність або відсутність контролю між суб´єктами господарювання.

Здійснюючи цей напрям контролю, антимонопольні органи вносять до органів виконавчої влади, місцевого са­моврядування обов´язкові для розгляду подання по анулю­ванню ліцензій, припиненню операцій, пов´язаних із зов­нішньоекономічною діяльністю суб´єктів господарювання; дають обов´язкові для розгляду рекомендації суб´єктам гос­подарювання, органам влади, органам місцевого самовря­дування, органам адміністративно-господарського управ­ління і контролю по припиненню дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист еконо­мічної конкуренції, і усуненню причин виникнення цих порушень і умов, які їм сприяють; крім того, звертаються до суду з позовами, заявами і скаргами.

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією АМКУ має право розглядати заяви і справи про дачу дозволу, дачу висновків, попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації, проводити досліджен­ня за цими заявами і справами; ухвалювати рішення і роз­порядження; вирішувати або забороняти узгоджені дії, кон­центрацію; вимагати інформацію, зокрема з обмеженим доступом, а також здійснювати повноваження, зазначені вище.

У сфері формування і реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методич­ного забезпечення діяльності АМКУ і застосування законо­давства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження вимагати від суб´єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, їх

посадовців інформацію, зокрема з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики; брати участь у роз­робленні і вносити в установленому порядку Президентові України і Кабінету Міністрів України пропозиції по зако­нах і інших нормативно-правових актах, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики і демонополізації економіки, погоджувати проекти норма­тивно-правових актів центральних і місцевих органів ви­конавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, які можуть вплинути на конкуренцію; давати обов´язкові до розгляду рекомендації і вносити пропозиції органам влади і суб´єктам господарювання по здійсненню заходів, направ­лених на обмеження монополізму, розвиток підприємниц­тва і конкуренції, попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а також по припинен­ню дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Прикладом реалізації останніх повноважень антимонопольних органів може слугувати їх дія при фактичному не-затвердженні деякими місцевими органами самоврядуван­ня графіків подачі гарячої та холодної води, внаслідок чого для деяких тепломереж і водоканалів створилися такі умо­ви, при яких можливе зловживання ними монопольним становищем. Зазначені дії місцевих органів самоврядуван­ня кваліфікуються як бездіяльність, яка може мати нега­тивні наслідки для споживачів. Тому їм на практиці вно­сяться рекомендації, обов´язкові до розгляду.

Окрім зазначених повноважень АМКУ у сфері конкурен­тної політики, він взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування; узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конку­ренції, вносить пропозиції по його вдосконаленню; прий­має власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень, з питань, що відносяться до його компетенції; здійснює офі­ційне тлумачення власних нормативно-правових актів, дає рекомендаційні роз´яснення з питань застосування законо­давства про захист економічної конкуренції; вносить про позиції Президентові України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування по зміні прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають за­конодавству про захист економічної конкуренції.

У компетенцію Комітету входить створювати адмініст­ративні колегії, утворювати територіальні відділення і до­радчі органи; брати участь в підготовці і реалізації міжна­родних проектів і програм, а також здійснювати співробіт­ництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з пи­тань, що входять в компетенцію АМКУ.

Низка повноважень Комітету є його винятковою преро­гативою, здійснення їх іншими органами державної влади відповідно до ст. 7 Закону про Антимонопольний комітет України не допускається. Зокрема, до них відноситься роз­гляд заяв і справ про порушення конкурентного законодав­ства, прийняття відповідних розпоряджень і рішень, надан­ня висновків про кваліфікацію дій на відповідність законо­давству про захист економічної конкуренції; розгляд справ про адміністративні правопорушення; перевірки суб´єктів господарювання і органів влади; проведення дослідження ринку і визначення його меж; прийняття власних норма­тивно-правових актів і здійснення їх офіційного тлумачен­ня; надання рекомендаційних роз´яснень з питань застосу­вання законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, ст. 13 Закону про Антимонопольний комітет України визначена виняткова компетенція Комітету як най­вищого колегіального органу.

Відзначимо, що, реалізовуючи свої функції, АМКУ роз­робив і підписав «Договір між Кабінетом Міністрів Украї­ни і Урядом Російської Федерації про співробітництво в га­лузі розвитку конкуренції» (2002 р.). У 2002 р. в цілях уз­годженої конкурентної політики з найближчими геополітичними сусідами були укладені Договір між Уря­дом України і Урядом Грузії, а також Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі конкурентної політики.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право