Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

1. Завдання і принципи діяльності


Відповідно до Конституції України і Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України є державним органом влади із спе­ціальним статусом, ціллю діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в усіх сферах економіки і підприємницької діяльності; припинення монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції; а також проведен­ня державної політики по розвитку товарних ринків і кон­куренції.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) обумовлюються його зав­даннями і повноваженнями, які полягають в особливому порядку призначення і звільнення з посади голови АМКУ, його заступників, державних уповноважених і голів тери­торіальних відділень, у спеціальних процесуальних осно­вах діяльності, наданні спеціальних гарантій, охороні осо­бистих і майнових прав працівників Комітету.

АМКУ підконтрольний Президентові України і підзвітний Верховній Раді України, якій щорічно надає звіт про свою діяльність.

Основним завданням АМКУ є участь у формуванні і ре­алізації конкурентної політики в частині:

• здійснення державного контролю за дотриманням за­конодавства про захист економічної конкуренції на прин­ципах рівності суб´єктів господарювання перед законом і пріоритету прав споживачів, попередження, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економіч­ної конкуренції;

Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України

  • контролю за концентрацією, узгодженими діями суб´єктів господарювання і регулювання цін (тарифів) на товари, які виробляються суб´єктами природних монополій;
  • сприяння розвитку добросовісної конкуренції;
  • методичного забезпечення застосування законодав­ства про захист економічної конкуренції.

Основні принципи діяльності АМКУ будуються на за­конності, гласності і захисті конкуренції на принципах рівності фізичних і юридичних осіб перед законом і пріори­тету прав споживачів.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право