Безкоштовна бібліотека підручниківКонкурентне право України

Передмова


Україна йде дорогою формування ринкової економіки. Центральне місце в розпочатих економічних реформах посідає створення ринкового механізму і його основної ланки —конкуренції.      Після ухвалення Верховною Радою України в 1992 р.

Закону України «Про обмеження монополізму і недопу­щенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» в нашій державі розпочався перший етап фор­мування конкурентного законодавства, яке багато вчених і практиків без перебільшення вважають малою конститу­цією ринкової економіки.

Другий етап формування конкурентного законодавства почався зі вступом у дію в 2002 р. Закону України «Про за­хист економічної конкуренції», який не лише посилив за­хист конкуренції в державі, а й максимально наблизив наше конкурентне право до права європейських держав і Євро­пейського Співтовариства в цілому.

Конкуренція — складна економічна категорія. Не менш складним є конкурентне право, яке всіма правовими засо­бами покликане забезпечити захист і розвиток конкуренції в державі.

Саме конкурентне законодавство встановлює правила поведінки підприємців на ринку, захищає суб´єктів госпо­дарювання від заборонених видів монополістичної діяль­ності і антиконкурентних дій органів влади і місцевого са­моврядування.

Більшість вчених сьогодні впевнені у необхідності роз­витку конкурентних відносин, проте один із парадоксів по­лягає у відсутності ясного і цілісного трактування конку­ренції, розуміння її специфічних особливостей і законо­мірностей. Підтвердженням цьому слугує ухвалення різного роду рішень на всіх рівнях від органів місцевого са­моврядування до уряду, внаслідок яких спотворюються умови господарювання в змагальності, ущемлюється або усувається конкуренція.

Конкуренція може бути ослаблена в результаті непродума­них заходів державної економічної політики, а ринкова влада окремих суб´єктів господарювання посилена різними метода­ми втручання в економіку. Тому правове регулювання конку­ренції передбачає широку участь антимонопольних органів спільно зі всіма органами виконавчої влади у виробленні ефек­тивної економічної політики держави щодо формування кон­курентної структури ринку, розвитку підприємництва.

Специфічні проблеми правового регулювання виникають у сфері діяльності природних монополій, які зумовлюють стан багатьох галузей економіки і громадян країни. При цьо­му головне завдання антимонопольних органів — через кон­троль за регулюванням цін (тарифів) на товари, які виробля­ються природними монополіями, не допустити диктату мо­нопольних утворень і обмеження інтересів споживачів.

Важливі завдання стоять перед антимонопольними орга­нами і в сфері зняття адміністративних бар´єрів, які вста­новлюють органи влади і місцевого самоврядування на шля­ху розвитку приватного бізнесу, припинення зловживань при здійсненні ними контрольних функцій.

Все це диктує необхідність всебічного дослідження заз­начених проблем і підготовки фахівців у сфері конкурент­ного права України. З цією метою і написаний даний нав­чальний посібник.

Автор поставив собі за мету не лише систематизувати весь масив конкурентного права, а й, використовуючи свій досвід роботи в антимонопольних органах із моменту їх створення, продемонструвати приклади аналізу товарних ринків, розгляді конкретних справ і заяв з різних видів по­рушень конкурентного законодавства, судову і адміністра­тивну практику. Всі вони органічно пов´язані з темами кур­су «Конкурентне право України». Крім того, написанню книги сприяв досвід читання автором лекцій з даного кур­су на економічному і економіко-правовому факультетах Донецького національного університету.

Автор висловлює глибоку вдячність колегам по роботі, які своїми цінними зауваженнями допомогли підготувати цю книгу.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право