Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

12.4. Управління грошовим потоком


Одним з основних елементів фінансового аналізу взагалі й оцінки інвестиційних проектів зокрема є оцінка грошового потоку, який генерується протягом ряду тимчасових періодів у результаті реалізації якого-небудь проекту чи функціонування того чи іншого виду активів. Елементи потоку можуть бути або незалежними, або пов´язаними між собою визначеним алгоритмом.

Здійснення практично усіх видів фінансових операцій підприємства генерує певний рух коштів у формі їхнього надходження чи витрати. Це рух коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою безупинний процес і визначається поняттям «грошовий потік».

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров´я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Любий збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують збільшення обсягу виробництва і реалізації його продукції.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі. Активно керуючи грошовими потоками можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресурсів, що формуються із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучених кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління грошовими потоками має для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми генерованого у часі прибутку.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і прибутку, що генерується достатньо, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізації надходження і виплат коштів, що досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству мати додатковий прибуток. 

Прибуток - це складний розрахунковий показник, значення якого знаходиться під впливом безлічі факторів: види доходів і витрат, їхня оцінка, момент визнання конкретного доходу і конкретної витрати, ступінь централізованої регульованості моменту визнання і величини доходу чи витрати й ін. Чистий прибуток - це частина прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та можливих штрафів (унаслідок застосування фінансових санкцій).

Поняття грошовий потік більш загальне, ніж чистий прибуток. Основною складовою загальної суми чистого грошового потоку є чистий прибуток. Як правило, у процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку підприємства у формуванні його чистого грошового потоку.

 |
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит