Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

12.1. Сутність і задачі інвестиційного менеджменту


Термін «інвестиція» означає «вкладати». Нині інвестиції - це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування з компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу.

Джерелом приросту капіталу й головним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси - вкладання капіталів і одержання прибутку - відбуваються в певному поточному часі, а саме: може бути послідовне вкладання капіталу; а потім одержання прибутку; паралельне вкладання капіталу й одержання прибутку; інтервальне вкладання капіталу, а потім через деякий час - одержання прибутку. У першому випадку прибуток буде одержано негайно після завершення інвестування в повному обсязі, у другому одержання прибутку можливе до повного завершення процесу інвестування, у третьому між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, тривалість якого залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

У сучасній зарубіжній літературі термін «інвестування» часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). У нашій країні його ідентифіковано з терміном «капітальні вкладення». Інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Разом з тим інвестування можуть бути спрямовані на поповнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).

Деякі автори, визначаючи термін «інвестиції», вважають, що останні існують тільки у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійснюватися не тільки у грошовій, а й у будь-якій іншій формі: майна; немайнових активів (досвіду роботи, пакетів програм, інших форм інтелектуальної власності); сукупності технічних, технологічних, комерційних та інших знань; виробничого досвіду; прав використання землі, води, ресурсів, споруд, а також інших майнових прав.

Інвестиційний менеджмент - це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб´єкта підприємництва. Основна мета інвестиційного менеджменту забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії суб´єктів підприємницької діяльності. Для цього необхідно розв´язати такі основні завдання:

1) забезпечити високий темп економічного розвитку суб´єктів підприємництва шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності, розширення її обсягів, а також шляхом галузевої, асортиментної та регіональної диверсифікації цієї діяльності. Економічне зростання забезпечується насамперед шляхом інвестування;

2) забезпечити максимізацію прибутку від інвестиційної діяльності, оскільки досягнення прибутку - основна мета суб´єктів підприємництва;

3) забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків, бо за несприятливих умов вони можуть спричинити втрату не тільки прибутків, а й частини інвестиційних капіталів;

4) забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб´єктів підприємництва у процесі реалізації інвестиційних програм. Оскільки інвестиційна діяльність пов´язана із вкладанням значних фінансових ресурсів, як правило, на тривалий період, то вона може призвести до зниження платоспроможності інвестора, несвоєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов´язань перед контрагентами, державним бюджетом тощо. Тому під час формування джерел фінансових ресурсів слід прогнозувати її вплив на фінансову діяльність суб´єкта та його платоспроможність;

5) визначити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм. Останні мають бути реалізовані якнайшвидше, оскільки це сприяє прискоренню економічного розвитку підприємств (організацій), швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку від інвестицій і амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів, зменшенню інвестиційних ризиків, пов´язаних з несприятливими змінами кон´юнктури інвестиційного клімату.

Пріоритетним завданням є забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови його достатньої фінансової стабільності, а не максимізації прибутку, як вважають деякі автори публікацій на цю тему.

Розглянуті завдання визначають основні функції інвестиційного менеджменту:

1) дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон´юнктури інвестиційної діяльності;

2) розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності суб´єкта підприємництва;

3) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб´єкта інвестиційної діяльності;

4) пошук і оцінювання інвестиційних переваг реальних проектів і добір з них найефективніших;

5) оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів і добір з них найефективніших;

6) формування та оцінювання інвестиційного портфеля за критеріями доходності, ризику та ліквідності;

7) поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих програм і проектів;

8) організація моніторингу інвестиційних програм і проектів;

9) підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних проектів (продаж окремих фінансових інструментів).

 |
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит