Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

10.1. Процес формування інвестиційних ресурсів


Однією із основних задач інвестиційної діяльності є організація її фінансування, що дозволяє забезпечити інвестиційні проекти інвестиційними ресурсами, в склад яких входять не тільки грошові засоби, але і виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основні і нематеріальні активи, кредити, займи, права землекористування і т.п.

Основною особливістю формування інвестиційних ресурсів є використання широкого поля джерел, засобів і методів фінансування інвестиційної діяльності та їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб´єктів господарювання (рис.10.1):

10.1  

Рис. 10.1. Основні особливості процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства 

 

1. Усі напрямки та форми інвестиційної діяльності здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів, які ним формуються самостійно.

2. Формування інвестиційних ресурсів здійснюється за рахунок концентрації вільних коштів з подальшим використанням в інвестиційній діяльності.

3. Базою формування інвестиційних ресурсів підприємства деякою мірою є і його капітал, призначений до реінвестування, формами такого реінвестованого капіталу, що використовується в процесі формування інвестиційних ресурсів, виступають амортизаційні відрахування по основних засобах і амортизованих матеріальних активах; засоби, отримані від реалізації капітальних активів, що вибувають; надходження від продажу окремих фінансових інструментів інвестування й інші.

4. Формування інвестиційних ресурсів супроводжує всі стадії життєвого циклу підприємства, пов´язані з його поступальним економічним розвитком. Починаючи з «народження» підприємства і закінчуючи його «старінням», процес формування інвестиційних ресурсів носить регулярний характер. При цьому, кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується відмінними рисами в темпах і джерелах формування інвестиційних ресурсів.

5. Формування і використання інвестиційних ресурсів пов´язане з усіма стадіями інвестиційного процесу підприємства. На передінвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для фінансування підготовки реальних проектів, здійснення проектних робіт, їхньої експертизи і т.п. На інвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для здійснення необхідних будівельно-монтажних робіт, придбання окремих капітальних активів чи цілісних майнових комплексів. На постінвестиційній стадії інвестиційні ресурси формуються для експлуатаційних цілей, зокрема, для фінансування оборотних активів по введених у лад інвестиційних об´єктах.

6. Формування інвестиційних ресурсів підприємства представляє собою безупинний процес. У той час, як реальне чи фінансове інвестування може здійснюватися підприємством нерегулярно і відрізнятися істотною нерівномірністю, процес формування інвестиційних його ресурсів є безупинним. Найбільшою мірою ця безперервність характерна для власних внутрішніх джерел формування інвестиційних ресурсів - амортизаційних відрахувань і прибутку, що направляється на виробничий розвиток. Слід, однак, звернути увагу на те, що безперервність процесу формування інвестиційних ресурсів не означає рівномірності обсягів їхнього формування в часі. Ці обсяги можуть істотно коливатися в часі в залежності від залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел.

7. Процес формування інвестиційних ресурсів носить детермінований регульований характер. Детермінованість цього процесу характеризується його кількісною визначеністю в часі, по обсягу, структурі й інших параметрах. Регульованість цього процесу визначається системою конкретних діючих методів інвестиційного менеджменту, що дозволяють досягати і підтримувати задані параметри формування інвестиційних ресурсів. Детермінованість і регульованість процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства дозволяють здійснювати його на плановій основі.

8. Формування інвестиційних ресурсів нерозривно пов´язано з цілями і напрямками інвестиційної стратегії підприємства. Будучи фінансовою основою реалізації обраної інвестиційної стратегії підприємства, формування інвестиційних ресурсів виділяється, як правило, у самостійний цільовий її блок, по якому розробляються стратегічні цільові нормативи. В окремих випадках можливості формування інвестиційних ресурсів підприємством самі визначають темпи його стратегічного розвитку.

9. Темпи формування інвестиційних ресурсів функціонуючого підприємства за рахунок прибутку визначаються тимчасовою перевагою його власників (менеджерів). Процес такого формування (нагромадження нового власного інвестиційного капіталу) здійснюється через механізми дивідендної політики (політики розподілу знову створеного прибутку). Рівень капіталізації прибутку, зумовлений тимчасовою перевагою її споживання, формується на кожному підприємстві індивідуально з урахуванням специфіки його інвестиційної діяльності й умов зовнішнього інвестиційного середовища.

10. Ефективне формування інвестиційних ресурсів у розрізі окремих їхніх джерел є найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. Раціональна структура джерел формованих інвестиційних ресурсів дозволяє знизити рівень інвестиційних ризиків у майбутній діяльності підприємства, запобігти можливості його банкрутства.

11. Можливість формування інвестиційних ресурсів підприємства багато в чому визначається структурою капіталу, досягнутого на попередній стадії його господарського циклу. У першу чергу це відноситься до формування додаткових інвестиційних ресурсів за рахунок позикових джерел. Між питомою вагою фактично використаного підприємством позикового капіталу і можливих обсягів додаткового його залучення в інвестиційних цілях існує зворотна залежність. Ця особливість повинна враховуватися при прогнозуванні потенціалу і темпів формування інвестиційних ресурсів.

12. Обсяги і джерела формування інвестиційних ресурсів багато в чому визначаються вартістю їхнього залучення (вартістю капіталу). При цьому середньозважена вартість формованого інвестиційного капіталу повинна обов´язково зіставлятися з розміром ефекту від його використання в процесі реального чи фінансового інвестування.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит