Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

9.2. Класифікація інвестиційних проектів


Усі форми реального інвестування проходять три основні стадії (фази), що складають у сукупності цикл цього інвестування:

• передінвестиційна стадія, у процесі якої розробляються варіанти альтернативних інвестиційних рішень, проводиться їхня оцінка і приймається до реалізації конкретний їхній варіант;

• інвестиційна стадія, у процесі якої здійснюється безпосередня реалізація прийнятого інвестиційного рішення;

• постінвестиційна стадія, у процесі якої забезпечується контроль за досягненням передбачених параметрів інвестиційних рішень у процесі експлуатації об´єкта інвестування.

Основу передінвестиційної стадії циклу реального інвестування складає підготовка інвестиційного проекту (аналогом цього терміна виступають «бізнес-план», «техніко-економічне обґрунтування» та ін.).

Інвестиційний проект являє собою основний документ, що визначає необхідність здійснення реального інвестування, у якому в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту і фінансові показники, пов´язані з його реалізацією.

Для таких форм реального інвестування як відновлення окремих видів устаткування; придбання окремих видів нематеріальних активів; збільшення запасів матеріальних оборотних активів, що, як правило, не вимагають високих інвестиційних витрат, обгрунтування інвестиційних проектів носить форму внутрішнього службового документа (доповідної записки, заявки і т.п.), у якому викладаються мотивація, об´єктна спрямованість, необхідний обсяг інвестування, а також очікувана його ефективність.

При здійсненні таких форм реального інвестування, як придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція і широкомасштабна модернізація підприємства, вимоги до підготовки інвестиційного проекту істотно зростають. Це пов´язано з тим, що в сучасних економічних умовах підприємства не можуть забезпечити свій стратегічний розвиток тільки за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів і залучають на інвестиційні цілі значний обсяг засобів за рахунок зовнішніх джерел фінансування. У той же час будь-який великий сторонній інвестор або кредитор повинен мати чітке уявлення про стратегічну концепцію проекту; його масштаби; найважливіші показники маркетингової, економічної і фінансової його результативності; обсяги необхідних інвестиційних витрат і терміни їхнього повернення й інші його характеристики. Розроблений реальний інвестиційний проект дозволяє спочатку власникам і менеджерам підприємства, а потім і стороннім інвесторам всебічно оцінити доцільність його реалізації й очікувану ефективність.

Розроблювальні в розрізі окремих форм реального інвестування підприємства, інвестиційні проекти класифікуються по ряду ознак (рис. 9.1).

У залежності від видів інвестиційних проектів, викладених у розглянутій їхній класифікації, диференціюються вимоги до їхньої розробки.

Для невеликих інвестиційних проектів, які фінансуються підприємством за рахунок внутрішніх джерел, обгрунтування здійснюється по скороченому колу розділів і показників. Таке обґрунтування може містити лише мету здійснення інвестиційного проекту, його основні параметри, обсяг необхідних фінансових засобів, показники ефективності здійснюваних інвестицій, а також схему (календарний план) реалізації інвестиційного проекту.

Для середніх і великих інвестиційних проектів, фінансування реалізації яких намічається за рахунок зовнішніх джерел, необхідно повномасштабне обгрунтування по відповідних національних і міжнародних стандартах. Таке обгрунтування інвестиційних проектів підкоряється визначеній логічній структурі, що носить уніфікований характер у більшості країн з розвинутою ринковою економікою (відхилення від цієї загальноприйнятої структури викликаються лише галузевими особливостями і формами здійснення реальних інвестицій).

 9.1

Рис. 9.1. Класифікація інвестиційних проектів 

 

Класифікація інвестиційних проектів підприємства:

За функціональною спрямованістю: 

• Інвестиційні проекти розвитку;

• Інвестиційні проекти санації.

За метою інвестування:

• Інвестиційні проекти, які забезпечують приріст обсягу випуску продукції;

• Інвестиційні проекти, які забезпечують розширення (відновлення) асортименту продукції;

• Інвестиційні проекти, які забезпечують підвищення якості продукції;

• Інвестиційні проекти, які забезпечують зниження собівартості продукції;

• Інвестиційні проекти, які забезпечують вирішення соціальних, екологічних та інших задач.

За сумісністю реалізації:

• Інвестиційні проекти, незалежні від реалізації інших проектів підприємства;

• Інвестиційні проекти, що залежать від реалізації інших проектів підприємства;

• Інвестиційні проекти, які виключають реалізацію інших проектів.

За строками реалізації:

• Короткострокові інвестиційні проекти з періодом реалізації до одного року;

• Середньострокові інвестиційні проекти з періодом реалізації від одного року до трьох років;

• Довгострокові інвестиційні проекти з періодом реалізації більше трьох років.

За обсягом необхідних інвестиційних ресурсів:

• Невеликі інвестиційні проекти (до 100 тис. дол. США);

• Середні інвестиційні проекти (від 100 до 1000 тис. дол. США);

• Великі інвестиційні проекти (більше 1000 тис. дол. США).

За схемою фінансування:

• Інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок внутрішніх джерел;

• Інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок акціонування (первинної чи додаткової емісії акцій);

• Інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок кредиту;

• Інвестиційні проекти із змішаними формами фінансування.

Відповідно до рекомендацій ООНПР (Організації Об´єднаних Націй по Промисловому Розвитку) інвестиційний проект повинен містити наступні основні розділи (рис. 9.2):

9.2  

Рис. 9.2. Структура розроблюваного інвестиційного проекту підприємства в розрізі основних розділів

 

1. Коротка характеристика проекту (чи його резюме). У цьому розділі містяться висновки по основних аспектах розробленого проекту після розгляду всіх альтернативних варіантів, коли концепція проекту, її обгрунтування і форми реалізації уже визначені. Ознайомившись з цим розділом, інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає проект спрямованості його інвестиційної діяльності й інвестиційної стратегії, чи відповідає він потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи влаштовує його проект по періоду реалізації і термінах повернення вкладеного капіталу і т.п.

2. Передумови й основна ідея проекту. У цьому розділі перелічуються найбільш важливі параметри проекту, що служать визначальними показниками для його реалізації, розглядається регіон розташування проекту з ув´язанням з ринковим і ресурсним середовищем, наводиться графік реалізації проекту і характеризується його ініціатор.

3. Аналіз ринку і концепція маркетингу. У ньому викладаються результати маркетингових досліджень, вкладається концепція маркетингу і розробляється проект його бюджету.

4. Сировина і постачання. Цей розділ містить класифікацію використовуваних видів сировини і матеріалів, обсяг потреби в них, наявність основної сировини в регіоні і забезпеченість нею, програму постачань сировини і матеріалів і пов´язані з ними витрати.

5. Місце розташування, будівельна ділянка і навколишнє середовище. У цьому розділі детально описуються місце розташування проекту, характер природного навколишнього середовища, ступінь впливу на неї при реалізації проекту, соціально-економічні умови в регіоні й інвестиційний клімат, стан виробничої і комерційної інфраструктури, вибір будівельної ділянки з урахуванням розглянутих альтернатив, оцінка витрат по освоєнню будівельної ділянки.

6. Проектування і технологія. Цей розділ повинен містити виробничу програму і характеристику виробничої потужності підприємства; вибір технології і пропозиції по її придбанню чи передачі; детальне планування підприємства й основні проектно-конструкторські роботи; перелік необхідних машин і устаткування, і вимоги до їх технічного обслуговування; оцінку пов´язаних з цим інвестиційним проектом витрат. .

7. Організація управління. У цьому розділі наводиться організаційна схема і система управління підприємством; розглядається конкретна організаційна структура управління по сферах діяльності і центрах відповідальності; розглядається детальний кошторис накладних витрат, пов´язаних з організацією управління.

8. Трудові ресурси. Цей розділ містить вимоги до категорій і функцій персоналу, оцінку можливостей його формування в рамках регіону, організацію набору, план навчання працівників і оцінку пов´язаних з цим витрат.

9. Планування реалізації проекту. У цьому розділі розглядаються окремі стадії здійснення проекту, наводиться графік його реалізації, розробляється бюджет реалізації проекту.

10. Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ містить фінансовий прогноз і основні види фінансових планів, сукупний обсяг інвестиційних витрат, методи і результати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.

Розробка інвестиційних проектів підприємства може бути здійснена за допомогою спеціальних комп´ютерних програм — COMFAR, PROJECT EXPERT і інших.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит