Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

9.1. Сутність і опис інвестиційного проекту


Інвестиційний проект це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних у країні законів.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об´єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

Опис інвестиційного проекту.

Короткий опис. 

До чотирьох сторінок стислого конкретного викладу суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція: 

• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

• характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспроможності;

• умови гарантійного обслуговування продукції;

• умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції.

Ринок та організація збуту продукції: 

• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

• обсяги можливої реалізації продукції;

• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи); порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

• аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг): 

• номенклатура продукції та послуг;

• обсяг продажу;

• календарний графік виробництва (за місяцями) на наступні два-три роки (табл. 9.1), що розроблюється помісячне або в тижневому режимі;

Таблиця 9.1. Обсяг виробництва 

Номенклатура продукції

Одиниця вимірювання

Обсяг виробництва за кварталами

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання (табл. 9.2);

• система контролю якості продукції;

• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

• умови зберігання готової продукції;

• навантаження на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо впливу на нього, засоби утилізації відходів.

Таблиця 9.2. Забезпеченість матеріальними ресурсами 

Номенклатура потрібних матеріальних ресурсів

Одиниця вимірювання

Місячна потреба

Підприємство-постачальник

Очікувана ціна

Вартість витрат на місячну програму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал та соціально-трудові питання: 

• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх підрозділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

• керівники, їхня службова характеристика та об´єктивні дані;

• штатний розпис, посадові обов´язки, вимога до кваліфікації та спеціальності працівників, розподіл відповідальності;

• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати (табл. 9.3);

• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на підвищення кваліфікації працівників;

• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

 

Таблиця 9.3. Персонал 

Підрозділ

Посада

Спеціальність

Кількість працівників

Заробітна плата

на місяць

на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний план (опис питань, пов´язаних з реалізацією інвестицій): 

• обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 9.4);

• кошторис витрат;

• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;

• джерела фінансування інвестицій;

• обсяг і структура основних фондів (табл. 9.5);

• юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди.

 

Таблиця 9.4. Інвестиційні витрати 

Напрямок витрат

Обсяг витрат

Усього

У тому числі за періодами (кварталами)

1

2

3

4

Проектні роботи

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

 

 

 

 

 

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

Навчання персоналу

 

 

 

 

 

Товарно-матеріальні запаси

 

 

 

 

 

Оборотні кошти

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 9.5. Основні фонди 

Вид основних фондів

Кількість одиниць

Вартість

Норма амортизації

Амортизаційні нарахування (річні)

одиниці

загальна

Будівлі
Споруди
Машини
Обладнання

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Фінансовий план: 

• витрати на виробництво (табл. 9.6);

• очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг (табл. 9.7);

• обсяги доходів і витрат підприємства (табл. 9.8);

• зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгалтерського балансу підприємства);

• обсяги та напрямки використання прибутку (табл. 9.9);

• порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;

 

Таблиця 9.6. Витрати на виробництво товарів та послуг 

Елемент витрат

Витрати за кварталами

1

2

3

4

Сировина

 

 

 

 

Матеріали основні та допоміжні

 

 

 

 

Куповані та комплектуючі вироби

 

 

 

 

Паливо

 

 

 

 

Енергія

 

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

Амортизація основних фондів

 

 

 

 

Витрати на поточний ремонт основних фондів

 

 

 

 

Загальні витрати підприємства

 

 

 

 

У тому числі

 

 

 

 

транспортні

 

 

 

 

рекламні

 

 

 

 

утримання адміністрації

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Таблиця 9.7. Надходження від реалізації продукції 

Номенклатура продукції

Одиниця вимірювання

Обсяг реалізації за кварталами

1

2

3

4

Кількість

Ціна

Загальна вартість

Кількість

Ціна

Загальна вартість

Кількість

Ціна

Загальна вартість

Кількість

Ціна

Загальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.8. Очікувані фінансові потоки 

Доходи та витрати підприємства

Перший рік за кварталами

1

2

3

4

1. Надходження
1.1 Реалізація продукції та послуг
1.2 Власні кошти на початок періоду
1.3 Позичені кошти

 

 

 

 

2. Витрати
2.1 Витрати на виробництво
2.2 Податки
2.3 Фінансові зобов´язання: повернення позик, виплата % за позики
2.4 Інвестиції

 

 

 

 

3. Наявність власних коштів (наростаючим підсумком)

 

 

 

 

4. Заборгованість з повернення отриманих позик (за станом на початок періоду)

 

 

 

 

• терміни та графік повернення позик;

• пропозиції щодо умов можливої угоди на отримання необхідної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов´язаннями. Оцінювання ризику та заходи зі страхування;

• опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;

• аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, врахованих у розрахунку ефективності проекту;

• план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своєчасного страхування від наслідків негативних дій;

• оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найсприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл ймовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

• календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);

• організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;

• плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;

• критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

 

Таблиця 9.9. Обсяг і структура використання прибутку 

Вид прибутку

Перший рік за кварталами

Другий рік за кварталами

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Балансовий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Податки та інші платежі до бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чистий одержаний прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Використання чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Виплати за фінансовими зобов´язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Розвиток підприємства та інші інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Резервний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Преміювання працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Соціальні потреби персоналу підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна ефективність: 

• розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приведеної вартості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат.

Якість і обґрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об´єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність розробника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розробка такого проекту є методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

Проект має бути простим і зрозумілим, стислим (до 10 сторінок) і добре оформленим, містити тільки конкретні твердження, показники й розрахунки.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит