Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

8.3. Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів


Регулювання економічних процесів на рівні підприємства забезпечується шляхом розробки бізнес-планів його розвитку. Основою для формування плану підприємства є, з одного боку, дані щодо кон´юнктури ринку і попиту на його продукцію, реальних можливостей матеріально-технічного забезпечення виробництва, з іншого - наміри уряду щодо обсягів державного контракту (обов´язкового як для державних, так і недержавних підприємств).

Бізнес-план - це документ, що містить всі основні аспекти комерційного підприємства, що буде утворено. У ньому повинні бути відбиті питання ємності і перспективи майбутнього ринку збуту; оцінені усі витрати, що співвідносяться з доходами від запланованого продажу продукції з метою визначення потенційної прибутковості справи, що зароджується. Розробляється бізнес-план на перспективу (3-5 років) з розподілом по роках, причому перший рік дробиться на квартали і місяці.

Узагальнення досвіду роботи іноземних і вітчизняних бізнесменів дозволяє представити методику формування бізнес-плану, його основні розділи і структуру. Найбільш важливою ланкою в інвестиційному процесі є проектування, тобто створення комплексу технічної документації, що містить техніко-економічне обґрунтування, схеми, технологічні, конструктивні розрахунки, що необхідні при утворенні нового підприємства, чи реконструкції технічному переоснащенні існуючого.

Бізнес-план інвестиційного проекту може мати наступний вигляд. Перший розділ «Загальні цілі проекту» повинен містити наступну інформацію:

• найменування і суть проекту. У цьому пункті вказується потужність по випуску нової продукції чи обсяги надання послуг, сервісного обслуговування, упровадження розробок;

• інвестиції, що необхідні для здійснення проекту. Також поряд з вартістю всього проекту необхідні власні засоби і додаткові вкладення;

• прибуток, що очікується від реалізації проекту, і строк окупності вкладень у проект. Тут необхідно відзначити також термін життєвого циклу інвестицій, окупність кожного його періоду;

• організаційно-правова форма реалізації проекту. Потрібно визначити чи це буде збільшення обсягів виробництва на діючому підприємстві, чи мається на увазі створення акціонерного товариства, колективного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, консорціуму і т.п.;

• форма участі інвестора в проекті: з визначенням максимальної частини інвестора в акціонерному капіталі, надання кредиту, компенсаційна угода, утворення спільного підприємства й ін.;

• фінансові гарантії проекту. У цьому пункті вказується термін і графік погашення кредиту, а також гарантійні умови: застава майна, державні гарантії, гарантії місцевих адміністрацій, банків і т.п.

Другий розділ «Опис проекту» містить таку інформацію:

• коротка характеристика товару чи послуги, їхні якісні характеристики і сфера використання. У цьому пункті вказується, які потреби задовольняє продукт чи послуга, що пропонується, її головні особливості, чому можна віддати перевагу перед продукцією конкурента. Потрібно охарактеризувати також дизайн, специфіку пакування, організацію сервісу товару;

• визначаються особливості проекту, що повинні забезпечити його комерційний успіх. Це можуть бути новітні технічні рішення, відносно низькі витрати на виробництво продукції, наявність дешевої робочої сили, високі екологічні оцінки, забезпечення експортного потенціалу, енергозбереження і т.д.;

• технічна характеристика проекту. Варто вказати перевагу товару перед аналогами, а також у порівнянні з кращими вітчизняними і світовими зразками. Необхідно також визначити, якими патентами чи авторськими посвідченнями захищені особливості даного проекту, що є «ноу-хау», ліцензії, публікації і т.п.

Третій розділ «Оцінка ринку збуту» містить:

• відомості про географію і місткість ринку. Потенційна місткість ринку - це загальна вартість товарів, які покупці, що знаходяться у визначеному регіоні, можуть придбати за визначений період часу (місяць або рік). Вона залежить від багатьох факторів: соціальних, кліматичних, національних особливостей жителів регіону, а головне економічних, тобто рівня доходів потенційних покупців, структури їхніх витрат, темпів інфляції і т.п.;

• оцінка конкурентів. У цьому пункті необхідно вказати характеристику конкуруючих товарів і фірм. Вона повинна містити показники рівня якості, дизайну, думку покупців, рівень цін. Варто вказати проблеми в стратегії конкуруючих фірм у якісних характеристиках інших товарів для того, щоб визначити, де відкривається реальний шанс досягти успіху. Потрібно привести об´єктивну оцінку не тільки вітчизняних конкурентів, а й іноземних;

• обсяг продажів, що планується. Необхідно визначити можливих конкурентів і зіставити переваги і слабкі місця свої і суперників щодо таких запитів споживачів: якість продукту, низькі ціни, асортимент, надійність, місцезнаходження, умови доставки, гарантії, консультування, доступність і ін. Якщо переваги проекту, що пропонується, порівняно з конкурентами вище всього на 30%, то це досить низька конкурентоздатність. При перевагах у 30-50% - положення фірми стійке, при 70% - можна цілком контролювати ринок. Необхідно мати на руках контракти або хоча б протоколи про наміри на постачання продукції. Обсяг продажу продукції, що нараховується, вказується для внутрішнього і зовнішнього ринку з розподілом по роках у натуральних показниках і в грошовому вираженні в цінах на фіксовану дату;

• стратегія маркетингу. До елементів плану маркетингу відносять: схема розподілу товарів, ціноутворення, реклама, методи стимулювання продажу і т.д. Необхідно коротко викласти, як буде продаватися товар - через власну торгову мережу фірмових магазинів, інші торгові точки, через оптову мережу торгівлі. Вказується бажаний рівень рентабельності вкладених коштів; засоби, що направляються на рекламу продукції; шляхи збільшення обсягу продажів. Якщо підприємству надане право експорту своєї продукції, то в даній ситуації стратегія маркетингу складається у визначенні ринкового потенціалу товару на зовнішньому ринку за цінами, що забезпечують необхідний рівень рентабельності.

Четвертий розділ «План проведення робіт по проекту і випуску продукції» є найбільшим за обсягом і дуже важливим. Він містить такі питання:

• ступінь освоєння продукції, що пропонується для виробництва, що відбиває науково-технічні розробки по даній продукції, наявність дослідницьких чи лабораторних зразків, проектування;

• наявність документації по проекту і його правове забезпечення. Це може бути техніко-економічне обґрунтування вкладення засобів, проектно-конструкторська, проектно-кошторисна документація, різні договори з організаціями, необхідні для нормального процесу інвестування, акти відводу земель, дозвіл на будівництво, договори на оренду та інші юридичні документи;

• обсяги засобів і роботи, що вже були виконані по даному проекту за рахунок власних коштів ще до складання бізнес-плану інвестиційного проекту, але які є його невід´ємною частиною;

• наявність виробничих площ, у т.ч. розміри земельної ділянки, що існують і ті, котрі проектуються, будівлі і спорудження, допоміжні спорудження і службові приміщення й ін.;

• необхідна закупівля устаткування - технологічного, допоміжного й іншого, можливі місця його придбання;

• забезпечення майбутнього виробництва сировиною, матеріалами, що комплектують виробами і напівфабрикатами. При виборі постачальників необхідно, насамперед, виходити з надійності партнера, його престижності, досвіду роботи з ним, ділової репутації. Варто також прогнозувати економічну доцільність такого партнерства, з огляду на витрати на транспортні перевезення, потребу в транспортних засобах, заготівельно-складські витрати, які необхідно звести до мінімуму. Постачання напівфабрикатів і комплектуючих повинні бути узгодженні з урахуванням можливості їхнього виготовлення власними силами;

• забезпеченість трудовими ресурсами. Тут варто вказати, які фахівці необхідні для виконання даного проекту, їхня кваліфікаційна характеристика (посада, освіта, досвід), оплата праці. Розглядається організаційна структура управління підприємством, взаємодія між службами з питань виробничої і комерційної діяльності;

• виробнича схема реалізації проекту. У цьому пункті вказуються всі координати організацій-співвиконавців даного проекту і порядок взаємодії і взаєморозрахунків з ними, інші зв´язки по кооперації для реалізації проекту. Розробляється календарний графік і найважливіші заходи для реалізації проекту.

П´ятий розділ «Фінансовий план» є узагальнюючим розділом бізнес-плану інвестиційного проекту. У структуру цього розділу включені кілька документів:

• прогноз обсягів реалізації продукції, що складається з урахуванням географії і місткості ринку, оцінки конкурентів. Обсяги реалізації розробляються в гривнях або вільно конвертованій валюті, терміном на три роки з розподілом першого року по місяцях;

• баланс грошових витрат і надходжень. Ціль балансу складається в перевірці синхронності надходження і витрат коштів у часі. Таблиця доходів і витрат покликана показати формування і динаміку прибутку по роках освоєння проекту;

• зведений баланс активів і пасивів, що складається на початок і кінець першого року реалізації проекту. Графік прибутковості і розрахунки до нього приводяться з урахуванням цін, що зазначені в плані маркетингу;

• оцінка ризику і страхування. У цьому документі необхідно передбачити всі типи ризиків, з якими може зіштовхнутися підприємство, що утвориться, у своїй господарській діяльності. Ризики можуть бути різними - і від форс-мажорних обставин до різних законодавчих і економічних змін. Необхідно розробити заходи скорочення ризиків і мінімізації збитків. Це можуть бути альтернативні програми збуту продукції, матеріально-технічне забезпечення, а також страхування від ризиків у різних комерційних страхових компаніях. Можна вказати, які типи страхових полісів і на які суми планується придбати.

Якщо бізнес-план розробляється для діючого підприємства, необхідно привести в ньому характеристику цього підприємства й обґрунтувати доцільність цього розвитку. Ці дані наводяться в шостому розділі бізнес-плану «Характеристика підприємства і доцільність його розвитку»:

• найменування підприємства, його організаційно-правова форма, статутний капітал;

• характеристика основних фондів, включаючи їх балансову і залишкову вартість;

• виробнича потужність підприємства, його технічний рівень і характеристика основної продукції, що виробляє підприємство, із вказівкою частини, що відправляється на експорт;

• кількість працюючих на підприємстві, у т.ч. управлінський персонал, основні і допоміжні працівники;

• місцезнаходження підприємства з обліком виробничої і соціальної інфраструктур;

• фінансовий стан підприємства за матеріалами аудиторських висновків;

• прізвища керівників, головного бухгалтера, адреса підприємства і банківські реквізити;

• інформація, що не знайшла відображення в розділах, а також матеріали експертних висновків поданому проекту, які є в наявності.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит