Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

6.4. Система стимулювання іноземних інвесторів


Важливо ввести систему пільгового оподаткування залежно від обсягу та терміну дії іноземної інвестиції, оскільки діюча система враховує це недостатньою мірою. Пропонуємо розробити й упровадити систему стимулювання іноземних інвесторів у промисловій сфері залежно від пріоритетності об´єкта інвестування, обсягу інвестиції й терміну її дії. Суть запропонованої системи викладено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Система стимулювання іноземних інвесторів 

 


Показник

Іноземні інвестиції для підприємств

Обсяг іноземних інвестицій, дол. США

До 10 тис.

10-50 тис.

50-100 тис.

100-500 тис.

500 тис. -10млн.

Понад 10 млн.

Термін пільгових «податкових канікул»

Початок за чинним законо-давством

Один рік

Три роки

П´ять років

Додатково п´ять років 50% ставок чинного законодав-ства

Десять років

Податок на додану вартість, % до ставок чинного законодавства

100

90

80

70

60

50

Пріоритетні галузі (від величини податку на додану вартість),%

85

80

75

70

65

60

За умови дострокового відчуження інвестицій проти встановлених законодавством термінів підприємства з іноземними інвестиціями, що діють у пріоритетних галузях народного господарства України, мають сплачувати податок на прибуток за весь період інвестування в розмірі 50 відсотків встановлених законодавством, а в інших галузях - у повному обсязі.

Мають бути вжиті організаційні заходи в напрямку створення єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка включала б відповідні структури для роботи з іноземними інвестиціями, механізми реалізації державної політики залучення капіталу, координації діяльності з міжнародними організаціями, проведення експертиз найважливіших проектів та їх конкурсний відбір. Такою структурою може бути спеціалізована державна компанія України з іноземних інвестицій. У Постанові Верховної Ради України «Про порядок уведення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» ставиться питання щодо створення національного агентства сприяння іноземним інвестиціям в Україні. У структурі такої системи доцільно створити інформаційно-аналітичний банк даних з питань іноземного інвестування, який містить інформацію про підприємства та проекти, що потребують інвестицій, про інвесторів, спонсорів, виконавців проектів і проведення міжнародних тендерів. Необхідно розробити систему страхування та створити Національну акціонерну страхову компанію, сприяти діяльності інвестиційних компаній і фондів, трастових і холдингових компаній, аудиторських і консалтингових фірм, фондових бірж, лізингових компаній з організації лізингу сучасного устаткування та інших об´єктів раціональної інфраструктури. Це дасть змогу сформувати в Україні ринок інвестиційних проектів.

Функціонування економіко-організаційного блоку механізму залучення інвестицій можливе лише в сукупності з ефективним механізмом державних гарантій та системою законодавчого, нормативного, інформаційного забезпечення іноземних інвестицій, організації системи страхування та перестрахування іноземних інвестицій, сприяння розвитку банківсько-кредитної системи.

Створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій потребує насамперед формування якісної законодавчої бази. Наявність суперечностей і невизначеності ряду важливих питань законодавства зумовлює необхідність внесення змін до Закону України «Про власність» і «Земельного кодексу України» стосовно визначення майнових прав іноземних інвесторів. Потрібні уточнення на державно-правовому рівні ряду питань про концесії (визначення можливостей отримання прибутку іноземними інвесторами від розвідування, розробки, видобування й експлуатації природних ресурсів). Потребує ретельнішого обгрунтування система валютного регулювання.

Особливу увагу слід приділити інформаційному забезпеченню залучення іноземних інвестицій як найслабшій ланці у діючому механізмі регулювання цього процесу. Необхідно видавати інформаційні бюлетені й рекламну літературу з проблем іноземного інвестування, створити комп´ютерну мережу для обміну інформацією, систему статистичної інформації.

Доцільно підтримувати інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток приватного сектора (насамперед малих і середніх підприємств, які повинні одержати доступ до інвестиційних кредитів і страхування). Можна організовувати виставки інвестиційних проектів, створювати контрактові біржі.

Одним з важливих шляхів залучення інвестицій в Україні є вітчизняні й міжнародні інвестиційні фонди. У Європі діє понад двадцять міжнародних інвестиційних фондів з капіталом понад 2 млрд. дол. США, які створено з метою здійснення інвестиційної діяльності в основному в постсоціалістичних країнах. Взаємодія вітчизняних і зарубіжних інвестиційних фондів відкриває реальні можливості для нагромадження інвестиційного потенціалу, що потрібний для реформування економіки України. В Україні вже започаткували свою діяльність Фонд підтримки підприємств у нових незалежних країнах, інвестиційний капітал якому надав Конгрес США через Агентство США з міжнародного розвитку, і фонд «Нью Сенчурі Кепітел Партіерс», який підтримується Корпорацією приватних інвестицій за кордоном.

Іноземні інвестори можуть брати участь у приватизації майна державних підприємств, якщо це узгоджено з Фондом державного майна. Іноземний капітал у процесі приватизації необхідний насамперед у таких сферах економіки, активізація нарощування виробничого потенціалу яких дасть змогу вивести країну з кризи, зняти соціальне напруження в суспільстві та подолати залежність України від імпорту.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит