Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна історія

ЛІТЕРАТУРА


1.Бабенко С, Гелей С, Гончарук Я. Історія кооперативного руху: Підручник. — Л., 1995.

2.Беллон В. Финансовый капитал и промышленность во Франции. — М., 1983.

3.Бланж Ж. Великий час океанов. — М., 1982.

4.Боннар А. Греческая цивилизация. — М., 1992.

5.Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капі­талізм. XVI — XVIII ст. — К., 1995.

6.Великобритания. — М., 1990.

7. Вирчинский В., Котеенков В. Очерки истории науки и техники. 1870—1917 гг. — М., 1988.

8.Гаврилюк О., Румянцев А. Економічна інтеграція в сучас­ному світі. — К., 1991.

9.Германская история в новое и новейшее время: В 2 т. — М., 1970.

10.Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991—1999.

11.Джинчарадзе В. Экономическая история США. — М., 1973.

12.Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. — К., 1996.

13.Економічна енциклопедія: В 3 т. — К., 2001—2002.

14.Железнова В. Экономика США: Учеб. пособие. — М., 1979.

15.Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. — Л., 1985.

16.Новейшая история зарубежных стран: Европа и Амери­ка. 1917—1945. — М., 1989.

17.История мировой экономики / Под ред. М.В. Конотопова, СИ. Сметанина. — М., 1995.

18.История мировой экономики: Учеб. для вузов / Под. ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — М., 2000.

19. История экономики: Учебник / Под. общ. ред. проф. О.Д. Кузнецовой. — М., 2000.

20.История США: В 4 т. / Под ред. Г. Севастьянова. — М., 1983.

21.История Франции: В 3 т. — М., 1972—1973.

22.Карпинсъкий І. Нові індустріальні країни. Хто вони? — К., 1990.

23.Котелъникова Л. Феодализм и город в Италии в XIII— XV вв. — М., 1987.

24.Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. — К., 1996.

25.Крип´якевич І. Всесвітня історія: В 3 кн. — К., 1995.

26.Лановик Б., Матисякевич 3., Матейко Р. Економічна істо­рія України і світу: Підручник. — К., 2001.

27.Ломакин В. Внешнеэкономическая политика Великобри­тании. — М., 1988.

28.Лященко Я. Історія народного господарства СРСР: В 2 т. — К., 1951—1952.

29.Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних відносин: Підручник / За ред. А. Філіпенка. — К., 1992.

30.Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и ил­люзии. — М., 1990.

31.Мочерний С. Суть та структура економічного сувереніте­ту України // Економіка України. — 1992. — № 11.

32.Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультур-ний розвиток людства: Навч. посіб. — К., 1996.

33.Панченко П.П., Славов В.П., Шмарук ВА. Аграрна істо­рія України. — К., 1996.

34.Политико-экономические проблеми всемирного хозяйства / Под ред. В. Седова. — М., 1988.

35.Попов В., Маркаръян С. Две исторические модели разви­тия Японии в XIX — XX вв. // Экономическая история: Иссле­дования, историография, полемика. — М., 1992.

36.Сакс Дж. Крупнейшие экономические трансформации в истории // Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. — М., 1994. — С. 312—322.

37.Сас ЯМ. Феодальные города Украины в конце XV — 60-х го­дах XVI в. — К., 1989.

38.Смирнова С. ФРГ: новий этап промышленного развития. — М., 1990.

39.Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посіб. — К., 1996.

40.Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посіб. / За ред Б.Д. Лановика. — К., 1994.

41.Франция. — М., 1990.

42.Фурман О. Єдина Європа. — К., 1990

43.Хисао Канамори, Даюн Вада. Япония — мировая эконо­мическая держава. — М., 1986.

44.Царенко О.М., Захарчу к А.С. Економіка України і світу: Курс лекцій. — Суми, 2000.

45.Эглад Х.О. Борьба гигантов: Экономическое соперниче­ство Европы, США, Японии. — М., 1986.

46.Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций / Н. Полетаева, В. Голубович, Л. Пашкевич и др.; Под общ. ред. В. Голубовича. — Минск, 1997.

47.Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф. Полянского, В. Жамина. — М., 1986.

48.Эйдус X. История Японии с древнейших времен до наших дней: Краткий очерк. — М., 1968.

49.Экономика зарубежных стран. Капиталистические и раз­вивающиеся страны. — М., 1990.

50.Юхименко П.І. Загальні тенденції трансформаційної кризи в країнах з перехідною економікою // Наук. зб. Львів, нац. ун­ту імені Івана Франка. — Л., 2001. — С 181—185.

51.Юхименко П.І. Проблеми практичної реалізації монета­ризму в Україні // Наук, вісник Вол. держ. ун-ту імені Лесі Українки. — № 3. — 2001. — С 13—16.

52.Юхименко П.І., Леоненко П.М., Ільєнко АА. Економічна історія: Навч. посіб. — Біла Церква, 2002.

53.Япония: экономика, политика, история. — М., 1989.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія