Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

3.5. Інвестиційна політика на місцевому рівні


Питання сучасного муніципального економічного розвитку нерозривно пов’язане із підвищенням їх інвестиційної привабливості як для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів, так і для залучення іноземних інвестицій.

Необхідною умовою покращання інвестиційної та економічної ситуації в Україні є подальша децентралізація державного управління, яка здатна підвищити демократичний потенціал суспільства, сприяти підвищенню управлінської компетенції регіональних та місцевих органів влади. На жаль, сучасна практика формування інвестиційних програм регіонального рівня є надто недосконалою. У переважній більшості обласні інвестиційні програми є простим зведенням зібраних з районів проектів збільшення виробництва певних підприємств, в яких економічне обґрунтування вкрай недосконале. Якщо брати до уваги місцевий рівень економічного розвитку, то можливостей сільських, селищних та міських у малих містах органів місцевого самоврядування (ОМС) недостатньо для кваліфікованого моніторингу та управління не тільки інвестиційними процесами, але й економічним розвитком в цілому. В штатному розкладі сільських та селищних ОМС часто немає навіть посади економіста, що, як правило, пояснюється обмеженістю бюджетного фінансування. Навіть за наявності відповідних штатних одиниць в ОМС вищого рівня перевантаженість великою кількістю поточних проблем не дає фахівцям можливості реального впливу на інвестиційні процеси.

За законодавством України структури державної та регіональної влади не мають права втручатись у господарську діяльність підприємств і впливати на неї. Закономірно, що в період розбудови соціальної ринкової економіки інструменти прямого, адміністративного впливу місцевих та регіональних органів влади на діяльність господарюючих суб’єктів стають неприйнятними. Основним їх завданням є опанування економічними методами управління. Це завдання є особливо складним з огляду на недостатній рівень професійної підготовленості фахівців, яким в переважній більшості бракує економічних знань та розуміння специфіки функціонування соціальної ринкової економіки.

Кваліфіковане управління регіональним розвитком потребує фахівців з навичками аналітичної роботи, здатних вивчати ринок та можливі ризики підприємницької діяльності, використовувати системний підхід у вирішенні завдань управління чи супроводу інвестиційних проектів. Представники місцевої влади чи фахівці, уповноважені здійснювати безпосередній контакт з інвестором, повинні не тільки досконало володіти інформацією щодо місцевого економічного розвитку, його стратегічних напрямів та перспектив, але враховувати професійну, ментальну, національну специфіку кожного потенційного інвестора. З іншого боку, успішна робота представників влади з інвесторами є запорукою формування сприятливого інвестиційного клімату регіону, чинником залучення додаткових інвестиційних ресурсів у його розвиток. Саме представники місцевої влади здатні надати потенційному інвесторові необхідну підтримку.

Перелік заходів, здатних реально сприяти інвестиційним процесам на місцевому та регіональному рівнях і таких, що залежать від управлінських структур, включає першочергово інформаційну підтримку. Потенційний інвестор повинен отримати необхідну для прийняття його рішення інформацію саме в тій формі і через ті канали, які для нього є найбільш прийнятними. Від представників місцевої влади залежить ступінь поширення інформації про відповідний регіон, зокрема його конкурентні переваги, особливості тощо. Важливе значення в цьому відношенні має й лобіювання інтересів регіону на всіх управлінських рівнях.

У разі прийняття інвестором рішення про початок підприємницької діяльності в регіоні він буде потребувати конкретних заходів підтримки з боку місцевої влади. Вони можуть проявлятись в особистих контактах керівників регіону з інвесторами, узгодженні позицій щодо суті та значення певних інвестиційних проектів. Зазначені проблеми актуалізують необхідність кваліфікованого добору персоналу з відповідною освітою та підготовкою.

Зростання обсягів залучених інвестицій відіграє подвійну роль для регіонів. По-перше, це за кількістю залучених інвестицій можна зробити висновок про дієвість відповідної регіональної чи місцевої влади, тим самим оцінити її ефективності. По-друге, інвестиції самі по собі виступають інструментом та рушійною силою економічного розвитку відповідної території, тобто дозволяють отримувати той соціальний ефект, про який йшлося раніше. З метою стимулювання економічного розвитку територій та прискорення в них інвестиційних процесів на регіональному та місцевому владних рівнях повинна здійснюватись цілеспрямована стратегія формування іміджу регіону як привабливого місця вкладення інвестицій, в числі яких: формування бази даних для потреб широкого кола інвесторів щодо економічного і правового середовища, інвестиційного потенціалу та конкурентних переваг території; запровадження і постійна підтримка дії ефективних каналів поширення інформації щодо потреб та можливостей території, в тому числі рекламного характеру; активна участь і посередництво в налагодженні ділових контактів між представниками місцевих бізнесових кіл та потенційними інвесторами; адміністративний та консультативний супровід інвестиційних проектів.

Мета та завдання регіональної влади в інвестиційному процесі можуть бути представлені у вигляді функціональної моделі на рисунку 1.

Рисунок 1. Функціональна модель регіонального інвестиційного процесу
Функції регіональної влади зі створення сприятливого інвестиційного клімату:
1 — вивчення потреб та ресурсів громади; 2 — інформаційна кампанія; 3 — підтримка бізнесу.

Кращий досвід

Стале розширення споживчого ринку міста є джерелом бурхливого розвитку підприємництва. В цьому напрямку місцева влада м. Бердянська вірно усвідомила свою головну роль — забезпечення для місцевих виробників максимального споживчого ринку, як внутрішнього, так і зовнішнього:

  • з 1998 р. запроваджено щорічну промислову виставку-ярмарок, що приймає десятки підприємств з усієї України;
  • отримали політичну, інформаційну, та маркетингову підтримку міської влади “старі” традиційні підприємства міста, що дозволило здійснити не тільки їх реконструкцію, але переобладнання новим технологічним устаткуванням та почати випуск нових видів продукції — сучасних кабелів, скловолокна, гідронасосів;
  • здійснюється політика підтримки малого та середнього бізнесу щодо спрощення регуляторних процедур;
  • видано довідник “Інвестиційна привабливість м. Бердянська”.
Результатом політики покращення місцевого інвестиційного клімату стало зростання податкових надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів підприємництва. В Бердянську це більше 21% від загального обсягу доходів, тоді як в середньому по Україні — менше 10%. Кількість таких суб’єктів підприємницької діяльності у місті зросла на 30% за 2003–2005 рр., що свідчить про добрий місцевий інвестиційний клімат і є найкращим стимулом для надходження в місто зовнішніх інвестицій

Важливою умовою успішності інвестиційних процесів регіону є реалізація комплексної стратегії його соціально-економічного розвитку, яка передбачає взаємопов’язану систему заходів. Основними з них є: стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону; налагодження міжсекторної співпраці “влада — громада”, “влада — бізнес” на засадах відкритості та прозорості ухвалення та реалізації управлінських рішень; реалізація регіональної інформаційної політики, спрямованої на формування сприятливого інвестиційного іміджу регіону; підготовка фахівців з місцевого та регіонального економічного розвитку шляхом державного замовлення їх підготовки у вищих навчальних закладах.

 

Висновки

Інвестиційні процеси в світі активізуються, посилюється конкуренція як за вигідні місця вкладання капіталу, так і за залучення ефективного інвестора. Україна на сьогоднішній день виступає в якості реципієнта інвестиційних вкладень, що актуалізує посилення інвестиційної привабливості.

Основними факторами конкурентоспроможності націй за теорією М. Портера є: факторні умови; умови попиту; стан обслуговуючих та близьких галузей; стратегія конкуренції.

Існує три основні умови здійснення закордонних інвестицій: конкурентні переваги від створення власного виробництва за кордоном повинні бути вищими за витрати на його розширення у своїй країні; країна, в якій буде здійснена інвестиція, повинна бути приваблива за своїми географічними характеристиками; реалізація попередніх двох переваг повинна бути для зовнішнього інвестора вигіднішою, ніж для місцевих підприємств.

Інвестиційна привабливість — це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях.

Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, правових, економічних, організаційних і соціальних умов, що визначають привабливість і доцільність інвестування економіки країни, регіону. Стан інвестиційного клімату виражається для інвестора в очікуваному прибутку, а для країни, що приймає, — у реально отриманих закордонних інвестиційних ресурсах. Численні опитування суб’єктів інвестиційного процесу в Україні, здійснювані українськими і міжнародними дослідницькими, консультативними та бізнесовими структурами, засвідчують, що основними факторами, які погіршують інвестиційний клімат в Україні є нестабільність і величезний обсяг державного регулювання, сильний податковий тиск, бюрократизм і корупція в місцевих та центральних органах влади.

Реальне сприяння розвитку підприємництва в Україні передбачає формування зрозумілих та економічно виправданих передумов і правил підприємницької активності. На рівні місцевих органів влади можуть вирішуватись такі питання: проведення інформаційно-рекламної кампанії для створення іміджу регіону як привабливого місця вкладення інвестицій; надання широкому колу інвесторів достатнього обсягу інформації про інвестиційні можливості, економічне і правове середовище; надання іноземним інвесторам інформації з питань проведення адміністративних дій, необхідних для здійснення інвестицій.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит