Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

3.2. Інвестиційна привабливість — сутність та значення


Поняття інвестиційної привабливості важливе в процесах міжрегіонального та міждержавного переміщення капіталу, як одного з основних факторів економічного розвитку. В силу значної територіальної нерівномірності розподілу економічних факторів взагалі та капіталу зокрема, країни та регіони виступають конкурентами в боротьбі за вільні ресурси.

Інвестиційна привабливість — це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях [5, с. 143].

Часто інвестиційну привабливість певної території ототожнюють з поняттям “інвестиційний клімат”, що в свою чергу має численні трактування, зокрема:

  • інвестиційний клімат — це багатофакторна система цілеспрямованих вчинків і дій, що свідомо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах більш широкого залучення на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в матеріальній формах [5, с. 143];
  • інвестиційний клімат — це сукупність політичних, правових, економічних, організаційних і соціальних умов, що визначають привабливість і доцільність інвестування певної господарської системи.

Численні дослідження інвестиційного клімату пропонують класифікацію найбільш впливових його факторів. Як приклад, розглянемо наступну класифікацію (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Фактори формування інвестиційного клімату в країні [11]

Загальні характеристичні ознаки

Чинники формування

Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку

Стан та структура виробництва

Рівень розвитку робочої сили

Стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів

Стан фондового ринку

Політична воля влади та правове поле держави

Створення відповідної законодавчої та нормативної бази

Досягнення стабільності національної грошової одиниці

Валютне регулювання

Забезпечення привабливості об’єктів інвестування

Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників

Інвестиційна діяльність банків, її рівень

Рівень розвитку та функціонування банківської системи

Інвестиційна політика Національного банку

Статус іноземного інвестора

Режим іноземного інвестування

Діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій

Наявність вільних економічних та офшорних зон

Інвестиційна активність населення

Відносини власності в державі

Стан ринку нерухомості

Виконання державної програми приватизації|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит