Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

2.3. Бізнес-план проекту


Бізнес-план — форма представлення інвестиційного проекту у вигляді компактного документа, що виконується, як правило, на стадіях попереднього техніко-економічного обґрунтування і техніко-економічного обґрунтування.

Бізнес-план містить необхідну інформацію, що характеризує інвестиційний проект, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також обґрунтування виконання погашення фінансових та майнових зобов’язань щодо джерел фінансування інвестиційного проекту [6].

Бізнес-план орієнтований як на внутрішніх, так і на зовнішніх користувачів. Для потенційного інвестора чи ділового партнера бізнес-план важливий з позиції оцінки фінансової та економічної ефективності та можливості повернення вкладених у проект коштів.

При складанні бізнес-плану, орієнтованого на зовнішнього користувача, необхідно дотримуватись таких принципів [2]:

 • бізнес-план повинен бути коротким, оптимальний обсяг — 15–20 сторінок;
 • не перевантажувати початок бізнес-плану; більшість із тих, хто знайомиться із бізнес-планом, не читатиме далі першої сторінки, якщо не побачить нічого для себе цікавого; тому змалювати привабливі перспективи проекту потрібно вже на самому початку;
 • загальні формулювання викликають сумнів у щирості авторів проекту, тому важливо уникати нечітких визначень;
 • бізнес-план має містити тільки достовірні дані, оскільки надалі вони неодноразово перевірятимуться.

Структура бізнес-плану

Структура бізнес-плану може бути будь-якою за умови надання достатньої інформації про головні організаційні, економічні, правові і техніко-технологічні аспекти впровадження інвестиційного проекту. Більшість бізнес-планів мають структуру у якій передбачені, зокрема, такі розділи:

 1. Резюме — опис ідеї й основних показників на 1 сторінці. Із цього розділу починається знайомство із проектом, і потенційні інвестори одержують про нього перше враження, що часто має значення для долі проекту в цілому. Резюме доцільно писати в останню чергу, коли розробку бізнес-плану закінчено і висновки щодо ефективності проекту виконані. Приклад резюме бізнес-плану найпростішого інвестиційного проекту надано у Додатку 2.
 2. Продукти проекту — характеристика продукції або послуг; опис особливостей та споживчих характеристик продукції; результати порівняння з аналогами на ринку; опис підприємства і галузі. Приклад опису продуктів вищезазначеного інвестиційного проекту надано у Додатку 3.
 3. Маркетинг і збут — характеристика ринку, цільових сегментів споживачів і конкурентів; система й канали збуту, стратегія просування на ринок і цінова політика. Цей розділ є ключовим, а його мета — переконатися в існуванні ринку збуту для продукції (послуги) і у здатності її продавати. Приклад маркетингового опису інвестиційного проекту надано у Додатку 3.
 4. Виробничий план — опис технологічного процесу та наявності необхідного енергетичного й інженерного забезпечення. Життєздатність проекту залежить від рівня технології виробництва: на якому устаткуванні й з яких матеріалів буде вироблена продукція (послуга). Приклад виробничого плану інвестиційного проекту надано у Додатку 4.
 5. Організаційний план — у якій формі буде існувати бізнес; організаційна структура й графік реалізації проекту, правове забезпечення, провідні спеціалісти, партнери по реалізації проекту. Команда, що реалізує проект, є ключем до успішної реалізації проекту. Приклад організаційного плану інвестиційного проекту надано у Додатку 4.
 6. Бюджет проекту — нормативи, видатки, розрахунки собівартості продуктів проекту, план доходів; потреба й джерела фінансування, інвестиційний план; потік реальних грошей, прогнозний баланс. Починати цей розділ треба з визначення та структурування вихідних даних. Їх зручно звести в таблицю, приклад якої наведено в Додатку 5. Приклад таблиці з вихідними даними вищезазначеного інвестиційного проекту надано у Додатку 6. Приклади розрахунків прибутку та грошових потоків для цього ж проекту надано у вигляді таблиць у Додатках 7 та 8 відповідно.
 7. Ефективність проекту — розрахунки й аналіз головних показників ефективності. Розділ є ключовим для пошуку партнерів і інвесторів. Найпоширеніші показники — це:
  • Чиста сучасна цінність (Net Present Value) — NPV. Розрахункова формула показника наведена вище. Критерій ефективності інвестицій: NPV повинен бути більше 0.
  • Коефіцієнт ефективності (Cost Benefit Ratio:
(4)

де для року t:

В t — доходи проекту;

C t — витрати на реалізацію проекту;

r dis — ставка дисконту

 

Фактично цей коефіцієнт відображає порівняння доходів проекту з витратами на його реалізацію. Критерій ефективності для цього показника: CBR повинен бути більше 1.

 •  
  • Індекс прибутковості проекту (Profitability Index):
(5)

де C t * = поточні витрати + податки = C t — I;

I — інвестиційні витрати проекту

 

Показник дозволяє порівняти прибуток проекту з інвестиційними витратами. Критерій ефективності: PI повинен бути більше 1.

 •  
  • Внутрішня норма рентабельності — IRR:
(6)
 

Необхідно знайти таке значення IRR = r dis, яке б забезпечувало рівність. Це комплексний показник, що свідчить про певний запас міцності проекту — чим більшим є значення ставки дисконту IRR, тим ефективніший проект.

Строк окупності (Payback Period) — РР. Вимірюється в роках або у місяцях. Показник демонструє момент часу у періоді реалізації проекту, коли сума грошових потоків з наростаючим підсумком перестає бути від’ємною, тобто коли NPV = 0 [1]. Приклад графіку окупності проекту наведено у Додатку 9.

Приклади розрахунків для вищезазначених головних показників ефективності проекту надано у вигляді таблиці у Додатку 10. Коефіцієнт дисконтування обрано за ставкою 16%.

 1. Оцінка ризиків — розрахунки й аналіз факторів, що впливають на виконання плану. Виконуються розрахунки по кожному фактору, що може змінитися та вплинути на результати проекту. Визначається припустимий рівень зміни кожного фактору, та моделюється сценарій одночасної дії цих факторів. Фактично розробник проекту отримає декілька варіантів бюджету, один з яких буде побудований за песимістичним сценарієм. Оскільки ризики можуть знизити фінансову ефективність проекту, вкрай важливо передбачити шляхи їх мінімізації. Приклади розрахунків й аналізу ризиків проекту надано у вигляді таблиці у Додатку 11.

Бізнес-план — це рекламний документ, що репрезентує якість проекту. Тому важливим є оформлення бізнес-плану, щоб він виглядав професійно і викликав довіру. Бізнес-план має бути досить про стий, функціональний та зручний для користування. Для роз межування різних функціональних частин плану доцільно використовувати зручні роздільники, щоб зацікавлений фахівець легко зміг відшукати “свою” інформацію у потрібному йому розділі.

Досвід вітчизняного бізнес-планування свідчить про наявність типових проблем якості інвестиційних проектів, як документів. Ці помилки у змісті бізнес-планів негативно впливають на наміри інвесторів щодо впровадження цих проектів. Таким чином, велике значення має досвід та фаховість розробників бізнес планів. До типових помилок, зокрема, можна віднести такі [7]:

 1. Цифри в тексті інвестиційного проекту не збігаються з даними розрахунків. Інвестор, аналізуючи бізнес-план, не може самостійно розібратися, яка з двох цифр є правильною, і подальше вивчення проекту втрачає сенс.
 2. Недостатнє використання засобів наочного сприйняття — схем, графіків, діаграм;
 3. Завищення можливостей реалізації продукції. Непродумана маркетингова стратегія, надто оптимістичні прогнози продажів викликають питання у потенційного інвестора.
 4. Завищення кінцевої ціни реалізації товару та заниження витрат, що з одного боку призводить до формально “гарних” фінансово-економічних показників інвестиційного проекту, а з іншого — до підвищення ризику того, що проект не буде реалізований.
 5. Помилки в обліку руху коштів і обліку термінів сплати податків (врахування авансових сплат по податку на прибуток, повернення ПДВ і т. п.).

  Висновки

Ознаки поняття “проект”: мета; план узгоджених заходів; часові параметри; унікальність. Усі без винятку проекти є інвестиційними.

Інвестиційний проект — це комплекс документів і заходів, забезпечених інвестиціями, для досягнення певної мети у визначений термін.

Фази життєвого циклу проекту : передінвестиційна, інвестиційна і експлуатаційна, кожна з яких поділяється на певні стадії.

Документація проекту складається з двох частин: технічна і економічна.

Грошовий потік — це:

 • різниця між надходженнями (В) і платежами (С);
 • сума амортизаційних відрахувань(А) і прибутку (П),

або: В — С = А + П.

Вартість капіталу :

 • норма прибутку, що визначає цінність розпорядження капіталом протягом року;
 • виражається у формі процентної ставки;
 • визначається на основі аналізу ринкових умов та ступеню ризику.

Нарощування — збільшення з часом суми боргу, що залежить від банківської ставки та строку нарахування відсотків.

Дисконтування — протилежна до нарощування операція розрахунку сучасної цінності. Discounting — зниження вартості.

Чиста сучасна цінність, Net Present Value (NPV) — сума всіх грошових потоків, що виникають протягом всього періоду реалізації проекту на кожному інтервалі планування, приведених на момент початку інвестування. Present value — дійсна цінність, приведена вартість.

Структура типового бізнес-плану:

1. Резюме;

2. Продукти;

3. Маркетинг;

4. Виробництво;

5. Організація;

6. Бюджет;

7. Ефективність;

8. Ризики.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит