Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

2.1. Структура та етапи проекту


У широкому розумінні проект — це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), націлених на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів. [9]

Існують різні види проектів і різні типи їх класифікацій [10], [11]. Однак будь-який проект обов’язково має такі ознаки [5]:

 • Опис мети (потреби, проблеми, можливості). Визначення користувачів результатів та наслідків. Спосіб контролю та оцінки осягнення мети. Особа, яка несе відповідальність за все це.
 • План узгоджених заходів , засобів, ресурсів, що потребують чіткої координації у процесі реалізації проекту.
 • Часові параметри: терміни початку й завершення проекту. Проект вважається завершеним, коли досягнута його основна мета.
 • Ступінь унікальності проекту . Кожний проект має відмінні риси. Не існує ідентичних проектів, навіть якщо вони передбачають виконання однакових дій. Тому для ідентифікації та промоції особливе значення має назва проекту.

Виходячи з визначення поняття “інвестиція” (§ 2) професором Бланком І.О. [3], усі без винятку проекти є інвестиційними, навіть якщо вони мають тільки соціальний або інший не економічний ефект.

Поняття інвестиційний проект має два значення:

 • це діяльність, що забезпечує виконання низки заходів, спрямованих на досягнення певних цілей;
 • це система організаційних, правових, нормативних, розрахункових та фінансових документів, необхідних для виконання дій.

Часова ознака проекту як діяльності — це його життєвий цикл: період між моментом появи проекту і моментом його закриття. Цей період — від початкової ідеї до експлуатації підприємства — складається з трьох фаз: передінвестиційної, інвестиційної і експлуатаційної [2]. Фази життєвого циклу проекту у свою чергу поділяються на стадії.

1. Передінвестиційна фаза:

 • формування інвестиційного задуму (ідеї);
 • дослідження інвестиційних можливостей;
 • попереднє техніко-економічне обґрунтування;
 • оціночні дослідження;
 • техніко-економічне обґрунтування.

2. Інвестиційна фаза:

 • підготовка документації і укладання контрактів;
 • інженерно-технічне проектування;
 • будівельно-монтажні роботи;
 • довиробничий маркетинг;
 • навчання.

3. Експлуатаційна фаза:

 • експлуатація об’єкту;
 • моніторинг економічних показників.

Структура інвестиційного проекту як документа та його зміст визначаються виходячи з принципу достатності інформації для забезпечення належного техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту. Проект може бути укладений за будь-якою методикою, що дає можливість його аналізу, експертизи та схвалення [6].

Розділи інвестиційного проекту мають давати повну інформацію про всі організаційні, економічні, правові і техніко-технологічні аспекти його впровадження. Такі відомості повинні дозволити зробити висновки щодо ступеня підготовленості проекту до впровадження, доцільності його розміщення на території міста, а також потенційних можливостей заявника реалізувати інвестиційний проект у повному обсязі у встановлені терміни.

Таким чином, структура інвестиційного проекту не є законодавчо стандартизованою і, за необхідністю, визначається відповідними органами в залежності від мети інвестування. Приклад структури інвестиційного проекту, затвердженої урядом Криму, для територій пріоритетного розвитку, наведено у Додатку 1.

Документація будь-якого проекту складається з двох частин:

 • технічний опис і технічна документація, яка погоджується зі службами, що здійснюють контроль за дотриманням нормативів, обов’язкових при виконанні робіт.
 • економічний опис проекту, який при визначенні корисності проекту для певної громади є для ОМС предметом аналізу та експертизи.


|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит