Безкоштовна бібліотека підручниківБанківський менеджмент

2.2.4. Організація управління регіональною мережею банку


Формування регіональної мережі комерційного банку здійс­нюється для досягнення цим банком певних цілей: збільшення обсягу продажу банківських послуг, нарощування своєї присут­ності на даному регіональному ринку, банківського обслуговування своїх клієнтів у даному регіоні і т.ін. Однак у будь-якому випад­ку створення та розвиток регіональної банківської мережі у всіх випадках є ланкою організаційного процесу, а тому підкоряється закономірностям розвитку організаційної структури управлін­ня комерційного банку.

Коли банк діє з великим географічним охопленням, то в ос­нову його організації може бути покладений принцип регіональ­ної організаційної структури, що припускає побудову діяльності через мережу відділень, що пропонують послуги в різних регіо­нах.

Розглянемо формування регіональної мережі комерційного банку на прикладі акціонерного комерційного банку «Надра», який має чималий досвід формування і розвитку регіональної ме­режі в Україні.

Формою підрозділу, що забезпечує управління філіями АКБ «Надра», є постійний штатний структурний підрозділ — Дирекція регіональної мережі (ДРМ). Створення такого підрозділу дозво­ляє тримати роботу філій під постійним контролем, цілеспрямова­но передавати необхідну інформацію, створювати відповідні банки даних і т.ін.

Основне призначення такого підрозділу — інтегрувати роботу всіх підрозділів Головного банку в рішенні задач ефективного функціонування і розвитку регіональних підрозділів.

Ця роль припускає здійснення трьох функцій — аналітичної, організаційної і контрольної, які б виконувалися природно, за допомогою фахівців основних підрозділів банку. Аналітична функція полягає в:

• постійному вивченні положення філій на ринку, якості і кількості послуг, що надаються ними, економічної ефективності їх діяльності;

• виявленні проблем у роботі філій і причин, що породжують труднощі;

• прогнозуванні змін на ринках з урахуванням українських та світових тенденцій і інформації про партнерів банку;

• формуванні рекомендацій для окремих (або всіх) філій бан­ку, затвердженних (за необхідності) керівниками (Правління або Ради)банку.

Організаційна функція полягає в:

• створенні при ДРМ інформаційних баз даних, необхідних для роботи філій, а також даних про діяльність філій, необхідних кері­вництву банку для оперативного і стратегічного управління фі­ліями;

• формуванні та коригуванні механізмів взаємного інформу­вання і прийняття рішень (які потрібно описати в «Положенні про філію банку»).

• створенні та коригуванні типових положень та інструкцій, що містять основні функції, повноваження й обов´язки філій та їх співробітників, на основі яких (разом із правлінням) розроб­лялися б і затверджувалися документи окремо для кожної філії з урахуванням їх специфіки (територіального положення філії, особливостей кредиторів і позичальників, зрілості керівництва, підготовленості співробітників тощо);

• розробці пропозицій та проектів наказів, розпоряджень, по­станов правління й інших рішень, спрямованих на поліпшення роботи філій й їх координації з головним офісом банку;

• забезпеченні інтеграції й координації зусиль співробітників різних підрозділів банку для рішення найбільш термінових і складних завдань, що постають перед філіями;

• підготовці і проведенні організаційних заходів, що сприяють: обміну думками й інформацією між фахівцями, керівниками банку і філій; розробці погоджених рішень — засідань самого комітету, а також інформаційних, інструктивних і координаційних нарад, пов´язаних з роботою філій; підготовці методичних й інформа­ційних матеріалів і т.ін.

Контрольна функція:

• збір інформації про діяльність філій і приведення її до фор­ми, придатної для прийняття рішень;

• перевірка роботи філій з питань, що обговорювалися на за­сіданнях комітету і засіданнях правління банку;

• вплив на підрозділи банку щодо виконання рекомендацій комітету і рішень правління, пов´язаних з роботою філій.

Структура підрозділу, яка керує роботою регіональної мережі банку, будується за функціональною ознакою. Дирекція регіональ­ної мережі АКБ «Надра» має таку структуру (рис. 5).

 

 

Кожне з управлінь здійснює керування та контроль регіональ­ною мережею за своїми чітко визначеними функціями:

фінансово-економічне управління здійснює контроль за фі­нансовими показниками регіональних підрозділів, здійснює взає­модію регіональної мережі з фінансово-економічним департамен­том Головного банку, реалізує функцію трансферту ресурсів, як між Головним банком і регіональними підрозділами, так і всере­дині регіональної мережі;

управління клієнтської політики несе в собі функції реалі­зації клієнтської політики Головного банку, методології просування послуг банку, комплексного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища регіональної мережі, комунікації підрозділів регіональ­ної мережі з профільними підрозділами Головного банку;

управління розвитку філіальної мережі, ліцензування та контролю відповідає за підготовку, оформлення, реєстрацію і відкриття регіональних підрозділів по всій регіональній мережі.

Розвиток регіональної мережі АКБ «Надра» на даний момент показує, що існуюча схема управління вже не відповідає сучас­ним вимогам ринку. Вимоги до швидкості прийняття рішень, гнучкості тактичних рішень на місцях і одночасно монолітності в здійсненні стратегічних рішень усього банку приводять до не­обхідності зміни існуючої структури керування регіональною ме­режею АКБ «Надра» на основі створення регіональних центрів відповідальності. На даний час у банку створюються умови для переходу до нової схеми управління регіональною мережею. Нова схема управління передбачає появу нової структурної одиниці — «міжрегіонального центру», основною функцією якої буде управ­ління діяльністю підлеглих регіональних управлінь, а також ви­значення напрямків стратегічного розвитку. Створення міжрегіо­нальних центрів уможливить реалізацію принципу «госпрозра­хункового планування», тобто забезпечення розумного «сполучен­ня центрального керівництва з ініціативою локальних ланок» еко­номічної структури.

Система управління фінансовими інструментами RETAIL-BANK АКБ «Надра» є складовою комплексної системи управлін­ня фінансами АКБ «Надра» і являє собою структуровану систему лімітів та нормативів, погоджених за числовими параметрами.

Інструментом реалізації даної системи є щоденний моніторинг та контроль встановлених лімітів і нормативів з метою ефектив­ного управління фінансовими потоками і ризиками, своєчасного виявлення і прогнозування небезпечних тенденцій розвитку подій, а також вживання запобіжних заходів.

Ухвалення рішення про встановлення числових значень та змі­ну структури лімітів і нормативів RETAIL-BANK АКБ «Надра» носить колегіальний характер і здійснюється на засіданні Комі­тету з управління ризиками, активами і пасивами (КУРАП) після процедури узгодження в профільних підрозділах RETAIL-BANK та Головного банку.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера