Безкоштовна бібліотека підручниківБанківський менеджмент

1.2.4. Операції Національного банку України


Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції.


1. Надає кредити комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком.


2. Здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком.


3. Купує та продає на вторинному ринку цінні папери в порядку, передбаченому законодавством України.


4. Відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів.


5. Купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання.


6. Зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінне каміння та інші коштовності, пам´ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування.


7. Розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.


8. Приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності.


9. Видає гарантії і поруки відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку.


10. Веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків.


11. Виконує операції з обслуговування державного боргу, пов´язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними.


12. Веде особисті рахунки працівників Національного банку.


13. Веде рахунки міжнародних організацій.


14. Здійснює беззаперечне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України за рішенням суду.


Національний банк має право здійснювати й інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.


Національний банк має право брати участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а також відповідно до угод між ними та іноземними центральними банками.


Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації таких повноважень.


1. Здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, інших фінансово-кредитних установ та ліцензування банківських операцій.


2. Може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення.


3. Може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління і ревізійної комісії банку та іншої фінансово-кредитної установи з правом дорадчого голосу.


Національний банк пред´являє вимоги щодо здійснення обов´язкових аудиторських перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та інших фінансово-кредитних установ.


У разі порушення банком, іншою фінансово-кредитною установою банківського законодавства, нормативних актів Національного банку, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інтересам вкладників і кредиторів, Національний банк застосовує адекватні допущеному порушенню заходи впливу відповідно до законодавства з метою захисту кредиторів та вкладників.


У разі невиконання у встановлений Національним банком строк вимог щодо усунення порушень, Національний банк має право за­стосовувати такі заходи впливу.


1. Накладати штраф на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.


2. Накладати на банки та інші фінансово-кредитні установи штрафи відповідно до положень, затверджених правлінням Національного банку, але у розмірі не більше 1% від суми зареєстрованого статутного фонду.


3. Відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком та іншою фінансово-кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію.


4. Зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій на строк до 1 року.

У разі порушення законів чи інших нормативних актів, що спричинило значну втрату активів або доходів і настання неплатоспроможності банку чи іншої фінансово-кредитної установи, або заподіяло істотну шкоду інтересам їх клієнтів, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів, Національний банк має право відкликати ліцензію на здійснення всіх банківських операцій та прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, призначити ліквідатора.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера