Безкоштовна бібліотека підручниківФілософія: конспект лекцій

8.1. Проблема систематизації основних галузей філософії


Як було визначено в темі №1, філософія є різновид світогляду, предметом якого є загальне в системі "людина-світ". До даної системи включаються такі відношення: онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, предметно-перетворювальні та ін. Відповідно все розмаїття проблем філософського світогляду можна звести до п’яти великих груп: 1) онтологічні; 2) антропологічні; 3) аксіологічні; 4) гносеологічні; 5) праксеологічні. Більш детально галузі філософського знання, їх функції знайшли відображення у невеликій схемі:

Систематизація основних галузей філософії

№ п/п
Галузь філософії
Предмет осмислення
Функція
Аспект рефлексії світогляду
1
Онтологія
Світ
Онтологічна
Як можлива людина з її свідомістю у цьому світі? Яким має бути світ?
2
Гносеологія
Пізнання
Гносеологічна
Як можливе адекватне пізнання?
3
Аксіологія
Ціннісно-орієнтаційна діяльність
Аксіологічна
Як можлива реалізація життєвого сенсу, ключових цінностей?
4
Праксехологія
Перетворювання
Праксеологічна
Як можливе ефективне перетворення?
5
Соціальна філософія (філософія історії)
Сукупна людина (суспільство)
Соціально-історична
Яке співвідношення суб’єктивного та об’єктивного, скінченного та нескінченного в суспільстві?
6
Філософська антропологія
Людина як цілісність
Антропологічна
Яке співвідношення суб’єктивного та об’єктивного, скінченного та нескінченного в людині
7
Методологія
Загальні підходи до розуміння світу (сукупність методів)
Методологічна
Які типи філософствування адекватно відповідають предмету філософії?
8
Історія філософії
Типи філософії і філософської діяльності
Метафілософська
Чи є загальні закони, принципи формування і розвитку різних історичних типів філософського знання?
9
Філософія релігії
Релігійне ставлення до світу
Релігійно-філософська
Чи можливе існування в світі божественного?
10
Філософська логіка
Форми і закони мислення
Логічна
Чи є універсальні способи мислення?
11
Етика
Спілкування
Етична
Як можливе людське спілкування?
12
Естетика
Естетичне опанування світом
Естетична
Як можлива діяльність за законами краси?

Онтологія описує категоріальний "кістяк" світу і будь-якого явища в ньому. Гносеологія осмислює чуттєві, логічні, інтуїтивні та емоційні шляхи адекватного істині пізнання. Аксіологія обгрунтовує набуту систему цінностей і життєвих сенсів. Соціальна філософія аналізує категоріальну картину суспільства (сукупної людини), а філософська антропологія - людину, як цілісну особистість. Філософія релігії осмислює певну релігійну (або атеїстичну) картину світу і відповідні їй принципи поведінки людини. Історія філософії потребує самоосмислення власного шляху, мети, перспектив розвитку філософського знання.|
:
Філософія: конспект лекцій
Філософія глобальних проблем сучасності
Історія української філософії
Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)
Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць