Безкоштовна бібліотека підручниківФілософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)

Інноваційні т ехнології навчання студентів з інвалідністю


А. П. Гірман
Дніпропетровський національний університет

Розкриваються головні інноваційні технології навчання студентів з інвалідністю.

Для України особливої актуальності набувають проблеми заді- яння всіх можливих чинників економічного зростання, серед яких чільне місце належить людському фактору, особливою складовою формування якого є система освіти. Високоосвічена молодь - це головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні, без якої неможливий подальший розвиток.

За соціологічними прогнозами в найближчі п’ятнадцять років на нашу державу чекають суттєві зміни в соціальній і демографічній структурі суспільства. Зменшиться кількість працездатного населення, збільшиться чисельність громадян пенсійного віку, різко скоротиться контингент школярів і студентів, що навчатимуться в системі середньої і вищої освіти. Звідси в умовах зростаючого дефіциту працездатного населення виникає немало проблем, у тому числі і проблема більш ефективного включення громадян з вадами здоров’я в соціально-економічне життя, створення їм рівних з іншими членами суспільства можливостей для реалізації громадян© Гірман А. П., 2008 ських прав і свобод, серед яких право на освіту і трудову діяльність є одними із фундаментальних.

Важливою складовою успішної інтеграції в суспільство людей з особливостями психофізичного розвитку є створення оптимальних умов для отримання ними професійної та вищої освіти відповідно до потенційних можливостей кожної особистості. Забезпечення умов доступності до всіх освітніх рівнів кваліфікації можливе за умови наявності багатьох чинників:

- нормативно-правового забезпечення рівних умов отримання освіти;

- забезпечення безперешкодного доступу до соціальної інфраструктури;

- формування позитивного ставлення до інвалідів у суспільстві;

- вироблення єдиних вимог у правилах прийому до вищих закладів освіти (ВЗО) вступників-інвалідів;

- розробки теоретичних основ вищої освіти громадян з особливостями психофізичного розвитку;

- створення спеціальних технічних засобів, які полегшують навчання інвалідів у ВЗО;

- впровадження адаптованих до потреб інвалідів передових інформаційних технологій у навчальний процес ВЗО;

- забезпечення медико-психолого-педагогічного супроводу навчального процесу, включаючи також розробку комплексу нормативно-правових та нормативно-методичних документів тощо.

Слід зауважити, що донині не існує механізму реалізації права громадянина-інваліда на здобуття вищої освіти. Тобто поки що не сформовано комплекс нормативно-правових та нормативно- методичних документів, які регулюють і забезпечують організацію навчального процесу студентів з особливими потребами у вищих закладах освіти. Не розроблено науково-теоретичні основи вищої освіти інвалідів, немає науково обґрунтованих розробок і рекомендацій щодо організацій навчального процесу різних категорій цих студентів. Потребують вивчення психофізичні можливості студентів із порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату в опануванні різних освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти та можливості успішної трудової діяльності відповідно до набутої фахової підготовки. Не вивчено проблеми і труднощі соціальної адаптації до- вузівського середовища, емоційні, особистісні й мотиваційні проблеми комунікативної, навчальної і трудової діяльності у ВЗО студентів з особливостями психофізичного розвитку. Не розроблена в державі модель медико-психолого-педагогічного супроводу навчального процесу цієї категорії осіб. Немає підручників і посібників для вищої школи, які б враховували особливості сприймання, збереження і переробки навчальної інформації цією категорією студентів.

Становлення в Україні ринкової економіки і зростаючий попит суспільства на кваліфікаційні кадри інтенсифікували прагнення кожної особистості підвищити рівень конкурентоздатності під час працевлаштування за рахунок опанування вищими освітньо- кваліфікаційними рівнями. Що ж стосується осіб з функціональними обмеженнями, застосування нової моделі їх освіти й професійної реабілітації надзвичайно актуальне і потребує нових теоретичних і методологічних підходів, нових засобів, форм організації, запровадження новітніх навчальних технологій в освітній процес.

Моделі освіти та освітні технології з вищими параметрами ефективності успішно застосовуються в розвинутих країнах (Німеччина, США, Канада, Австралія та ін.). Зосереджуючись на найпоширеніших моделях, можна припустити, що вони могли б стати основою для розробки інноваційних підходів до навчання студентів з особливими потребами:

- індивідуальне навчання забезпечує розвиток індивідуальних можливостей студента, його інтелектуальних здібностей;

- ресурсно-орієнтоване навчання спрямоване не лише на засвоєння знань, а й на тренінг умінь самостійного перетворення проблемно-інформаційного середовища;

- концентроване навчання дає змогу студенту засвоїти більшу кількість інформації без збільшення навчального часу завдяки її систематизації;

- продуктивне навчання спрямоване на розвиток самостійності й активності студентів, на отримання ними досвіду продуктивної діяльності.

Процес навчання може бути організований у рамках слухацької аудиторії (бажано не більше 12 осіб) чи малої групи (по 3-4 чол.) з використанням технологій розвивальної та ділової гри, а також у рамках індивідуальної роботи із застосуванням елементів модульного та дистанційного навчання.

Розроблення змісту менеджмент-освіти потребує застосування нових науково обґрунтованих підходів до формування змісту фахових дисциплін з використання новітніх технологій навчання. Йдеться про застосування інтерактивних форм викладання, що є адаптацією світового досвіду до умов України. Такі методики розглядаються як технологічний компонент, що видозмінює існуючу традиційну технологію навчання і дає можливість реалізувати більшість відомих методів і технологій: ситуаційні вправи, кейси, ігрові технології, проблемне навчання, індивідуалізоване, програмоване, розвивальне навчання тощо. Тобто відбувається поступове формування інформаційних технологій в освіті таких як нові засоби підготовки навчальної інформації, моделюючі системи, прикладні пакети.

Проте, не слід забувати, що разом з цим також потрібне розроблення комплексних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток людей з особливими потребами у ВЗО, їх інтеграцію у суспільство. Як орієнтовний приклад цілісної системи супроводу навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі можна привести поєднання таких напрямків:

- спеціалізований технічний супровід навчання, що забезпечує студентів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання, що компенсують функціональні обмеження;

- медико-реабілітаційний супровід, що спрямований на підтримку, збереження та відновлення здоров´я, консультативно- профілактичну підтримку;

- педагогічний супровід навчання, що передбачає оптиміза- цію викладання навчального матеріалу студентам з інвалідністю у максимально прийнятній для них формі, забезпечення навчально- методичними матеріалами;

- психологічний супровід - надання необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісно- му розвитку.

Упровадження спеціальних інтерактивних технологій надасть можливість значно вдосконалити та максимально пристосувати процес навчання до потреб усіх молодих людей, а надто - до функціонально обмежених. Це, в свою чергу, зумовить поєднання процесу підготовки спеціалістів із вищою освітою із стабільним працевлаштуванням випускників.

Крім того, розроблення спеціальних державних нормативів із зазначених питань дало б змогу впроваджувати спеціальні освітні методики та професійного навчання відповідно до стандартів навчального процесу та індивідуальних програм слухачів.

Важливим кроком у цьому напрямку стало започаткування Міністерством освіти і науки України за підтримки Програми розвитку Організації Об´єднаних Націй в Україні проекту «Освітня політика та освіта «рівний - рівному» Метою проекту є сприяння сталому розвитку суспільства шляхом поліпшення якості освіти та створення демократичного освітянського простору, проведення різних заходів, що сприятимуть подальшому впровадженню національної стратегії реформування освіти.

Щоб забезпечити молоді з особливими потребами можливість навчатися у вищій школі, необхідно змінити ставлення до неї і створити умови для навчання кожного, хто бажає отримати освіту на будь-яких рівнях, використовуючи найновіші технології.

Вирішення цього завдання дасть змогу визнати освіту в нашій державі такою, яка відповідає національним інтересам і світовим тенденціям розвитку.

Бібліографічні посилання

1. Естафета // Вісник для інвалідів. 2007. № 4. С. 24-41.

2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 21. С. 252.

3. Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів: перспективи та пріоритети // Соціальний захист. 2006. № 11. С. 47-52.

4. Терюханова І. Інтеграція інвалідів в суспільство через освіту // Соціальний захист. 2006. № 1. С. 45-51.|
:
Філософія: конспект лекцій
Філософія глобальних проблем сучасності
Історія української філософії
Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)
Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць