Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія (збірка наукових праць)

291. Словаччина в економічній політиці уряду ЧСР (1918 )


О.М.Кравчук

Важливе місце в економічній політиці ЧСР посідала Словаччина. Насамперед, це пояснюється необхідністю інтеграції економіки регіону з чеськими землями. Крім того, враховуючи відставання Словаччини від Чехії на 30 - 70 років 1, в силу специфіки історичного розвитку в складі Угорщини, влада ЧСР постала перед завданням модернізації економіки краю.

В історіографії зазначена проблема висвітлена неоднозначно. Праці міжвоєнного періоду ідеалізували економічну політику ЧСР в Словаччині (І.Карваш , Я.Козак , видання „Десять років Чехословацької республіки” (1928 р. 4) і „10 років звільненої Словаччини” (1928 р.) 5). Історики соціалістичної Чехословаччини стверджували, що чеська буржуазія експлуатувала свою „колонію” Словаччину, яка залишались „аграрним сировинним придатком” чеських земель (А.Бартлова , В.Пруха, Я.Фалтус ). Сучасні історики більш об’єктивно підходять до вивчення економічної політики ЧСР щодо Словаччини, але й вони не дають її однозначної оцінки (Л.Г аллон (Словаччина) В.Лацина 10, Р.Голєц 11 (Чехія), Д.Ротшильд (США) 12, Ф.Сеібт (ФРН) 13.

З огляду на все вищезазначене, автор статті поставив перед собою мету проаналізувати головні напрями економічної політики уряду ЧСР в Словаччині у 1918-1929 рр.

Проголошена 28 жовтня 1918 р. Чехословацька республіка об’єднала доволі відмінні за рівнем економічного розвиту регіони. Це поставило перед урядом ЧСР завдання інтегрувати промислові чеські землі (79 000 кв. км.) та аграрні регіони - Словаччину і Закарпаття (61 508 кв. км.) в єдиний господарський механізм. Здійснення цього завдання передбачало створення національної грошової одиниці, об’єднання сходу і заходу країни новими шляхами сполучення (в Словаччині вони були спрямовані на Угорщину), зміцнення позицій чеського і словацького капіталу, модернізації економіки, в тому числі інфраструктури краю, ліквідації залежності Словаччини від Будапешту, уніфікації господарського правового поля у всіх регіонах ЧСР (в Чехії - діяли австрійські норми, в Словаччині та Закарпатті - угорські) 14.

Головні напрямки загальнодержавної економічної політики ЧСР, що найбільш активно здійснювалися в Словаччині в 1918-1929 рр., спрямовувались на комплексне виконання зазначених завдань.

Важливим кроком в економічній інтеграції Чехії і Словаччини, у зміцненні позицій чеських і словацьких банкірів стало запровадження національної грошової одиниці - чехословацької крони (25 лютого 1919 р.) 15.

Посиленню чеського і словацького елементу в аграрній сфері сприяв закон від 15 квітня 1919 р., за яким кооперативи в Словаччині повинні були вийти зі складу будь-якої іноземної організації і ввійти до аналогічної місцевої

Таке саме значення відіграв закон від 16 квітня 1919 р., що розпочав аграрну реформу, яка обмежила економічні позиції угорської аристократії.

На модернізацію економіки, зокрема інфраструктури в Словаччині були спрямовані закони від 23 травня 1919 р. (виділяв на розбудову місцевих шляхів 3 951 400 крон, а державних - 2 746 065 крон ), від 22 липня 1919 р. (на особливо в приватному транспорті. Враховуючи це, уряд ЧСР 1 серпня 1921 р. скасував у Словаччині транспортний податок, що на 5-7 % перевищував аналогічний податок в Чехії [1]. Закон від 21 грудня 1921 р. встановлював однакові норми пенсійного забезпечення в Чехії, Словаччині та Закарпатті . 10 жовтня 1924 р. було прийнято „Промисловий закон для Словаччини та Підкарпатської Русі” [2]. Згідно з ним, правові норми про підприємницьку діяльність, які діяли в чеській частині ЧСР, поширювались на її східні регіони.

Крім того, 15 червня 1927 р. було ухвалено закон про прямі податки 27. Він уніфікував податкові норми в Чехії, Словаччині і Закарпатті 28. На законодавчому рівні це був один з найбільших уніфікаційних заходів ЧСР .

Суттєву підтримку промисловому розвитку країни надав закон від 9 червня 1927 р. про податкові пільги при об’єднанні або при зміні юридичної форми деяких підприємств 30.

Зазначені заходи економічної політики ЧСР призвели до позитивних змін в усіх сферах життя регіонів держави, зокрема, і в Словаччині у 1920 - х рр.

Наприклад, 1920 р. в Словаччині було електрифіковано 73 населених пунктів (2, 2 %), в яких жило 14 % населення , а в 1929 р. - вже 241 населений 8 % (Чехія - на 23 %). Збільшилась кількість осіб, зайнятих в промисловості: в 1910-1930 рр. на 25, 5 % (з 83 375 до 104 600 осіб) 38.

Внаслідок державної підтримки, виробництво аграрної продукції в Словаччині у 1920-х рр. зросло на 18 % . Не в останню чергу цьому сприяла і земельна реформа. При її проведенні, в краї було конфісковано 1 424 594 га землі (орної - 502 065 га). До 1 червня 1930 р. було розділено 292 392 га орної землі. Зокрема, 174 710 осіб придбали дрібні наділи загальною площею 242 675 га, 312 особи отримали маєтки площею 35 220 га, 495 осіб - 627 маєтків бл. 30 га кожен 40. Позитивним результатом аграрної реформи було зменшення частки дрібних господарств, що володіли до 1 га землі (з 105 137 до 95 178) 41, збільшення кількості середніх (площею від 1 до 5 га - з 180 149 до 201 750 господарств, розміром від 5 до 10 га - з 81 420 до 94 877 господарств, розміром від 10 до 20 га - з 38 734 до 45 068 господарств, площею від 20 до 30 га - з 6 874 до 7 400 господарств) і заможних господарств розміром від 30 до 50 га - від 3 372 до 3 739, а від 50 до 100 - з 2 161 до 2 574 господарств 42.

Тривали позитивні зміни в розвитку системи охорони здоров’я регіону. Це, в свою чергу сприяло збільшенню населення. Наприклад, в 1920 - х рр. чисельність населення Словаччини збілілась з 2 978 534 осіб (1921 р.) до 3 254 189 осіб (1930 р.), тобто на 11%. Зокрема, кількість словаків збільшилась з 1 970 059 осіб до 2 282 225, а саме на 15 %.

Велику роль в розвитку Словаччини відіграли фінансові вклади ЧСР. Фактично дефіцит бюджету краю покривався із податкових надходжень з Чехії. Загалом, за даними Верховного контрольного рахункового управління ЧСР, в 1919-1932 рр. уряд витратив в Словаччині 18 339 772 988 крон (з них інвестиції 1 621 690 671 крона), а зібрав податків на суму 15 412 466 269 крон 43.

Таким чином, в 1918-1929 рр. економічна політика ЧСР в Словаччині спрямовувалась на загальнодержавну мету інтеграції економіки краю з чеським землями та її модернізацію. В зв’язку з цим, можна погодитись з думкою сучасного вченого Ф.Сеібта (ФРН), що в складі ЧСР Словаччина була не колонією, а регіоном розвитку 44. Певні успіхи економіки не означали подолання всіх проблем в житті Словаччини, що залишилась аграрним краєм. Економічні програми уряду ЧСР в Словаччині були спрямовані на перспективу, перше повоєнне десятиліття стало тільки початком її модернізації.

Звичайно, вивчення зазначеної теми потрібно продовжити. Повноту її вивчення забезпечить аналіз діяльності місцевих державних структур в сфері господарства та приватного сектору чеської економіки та іноземних інвесторів з країн Заходу в економіці Словаччини.

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА

1. Pmcha V. a kolektiv Hospodafske a socialrn dejiny Ceskoslovenska v letech 1918 - 1992. 1 DH. Obdobi 1918 - 1945. - Brno, 2004. - S. 43.; 2. Karvas I. Sjednoceni vyrobrnch podmmek v zemich Ceskych a na Slovensku. Praha, 1933.; 3. Kozak J. Ceskoslovenska finanCrn politika. Nastin vyvoje v letech 1918 - 1930. - Praha - Brno, 1932.; 4. Deset let Ceskoslovenske republiky. Praha, 1928.; 5. 10 rokov osvobodeneho Slovenska. Zpracoval a sostavi: MHan Janota. Bratislava, 1928.; 6. Pfehled hospodafskeho vyvoje Ceskoslovenska v letech 1918-1945. - Praha, 1961. - S. 21, 28.; 7. Bartlova A. Integracny proces Ceskoslovenskej ekonomiky v medzivojnovom obdobi // Historicky Casopis. - 1988. - Rocnik 36. - Cislo 3. - S. 365.; 8. Faltus J., Pmcha V. Pfehl’ad hospodarskeho vyvoja na Slovensku v rokoch 1918-1945.-Bratislava, 1969. - S. 81.; 9. Hallon L. Industrializacia Slovenska 1918 - 1938 (Rozvoj alebo upadok?). - Bratislava, 1995. - S. 88 - 89.; 10. Lacina V. Formovan Ceskoslovenske ekonomiky 1918-1923. - Praha, 1990.; 11. Holec R. Hospodarsky vyvoj Slovenska bezprostredne po vzniku CSR v kontexte Cesko-slovenskych vzt’ahov. // Ceskoslovensko 1918-1938. Osudy demokracie ve Stfedni Evrope. - Praha, 1999. - Sv. 1.; 12. Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. - К., 2001.; 13. Seibt F. Nemecko a Cesi. Dejiny jednoho sousedstvi uprostfed Europy. - Praha, 1996.; 14. Lacina V. Zlata leta Ceskoslovenskeho hospodafstvi (1918-1929). - Praha, 2000. - S. 45.; 15. Lacina V. Zlata leta Ceskoslovenskeho hospodafstvi... - S. 28-29.; 16. Zakon ze dne 15. dubna 1919 o uprave pomeru druzstev na Slovensku. Cis. 210. // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1919. - Castka XLII. - S. 281 - 283.; 17. Zakon ze dne 23. kvetna 1919, kterym se povoluje dalsi naklad na nouzove prace silrnCnL Cis. 319 // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1919. - Castka LXVII. - S. 423 - 427.; 18. Zakon ze dne 22. Cervenca 1919 o statm podpofe pfi zahajern soustavni elektrisace. Cis. 438 // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1919. Castka XCI. - S. 624 - 629.; 19. Zakon ze dne 30. ledna 1920 o doplnern site statrnch drach na Slovensku. Cis. 78 // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1920. - Castka XV. - S. 133.; 20. Zakon ze dne 30. bfezna 1920 o stavbe novych zeleznych drah na statm utraty a stanoveni stavebniho a investiCrnho programu na leta 1921 az vCetne 1925. Cis. 235. // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1920. - Castka XLV. - S. 524 - 526.; 21. Zakon ze dne 11. prosince 1919 o podnitich, ktere maji sidlo mimo uzemi Ceskoslovenskeho statu. Cis. 12 // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1920. - S. 13-14.; 22. Lacina V. Zlata leta Ceskoslovenskeho hospodafstvi (1918-1929). - Praha, 2000. -S. 36-37.; 23. Мурашко Г.П. К вопросу об экономическом развитии Чехословакии и положение рабочего класса в 1921 - 1923 гг. // Учёные записки Института Славяноведения. - М., 1961. - Т. ХХІІ. - С. 150.; 24. Holec R. Hospodarsky vyvoj Slovenska bezprostredne po vzniku CSR v kontexte Cesko- slovenskych vzt’ahov. // Ceskoslovensko 1918-1938. Osudy demokracie ve Stfedni Evrope. - Praha, 1999. - Sv. 1. - S. 276.; 25. Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1921. - S. 1813 - 1814.; 26. Zivnostensky zakon pre uzemie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dna 10. oktobra 1924. Cis. 259 // Zbirka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1924. - S. 1575- 1626.; 27. Zakon ze dne 15. cervna 1927 o pnmych danich. Qs. 76. // Zbirka zakonu a nanzern statu Ceskoslovenskeho. - 1927. - Castka 37. - S. 513 - 602.; 28. Holec R. Hospodarsky vyvoj Slovenska bezprostredne po vzniku CSR v kontexte cesko-slovenskych vzt’ahov. // Ceskoslovensko 1918-1938. Osudy demokracie ve Stfedni Evrope. - Praha, 1999. - Sv. 1. - S. 276.; 29. Kozak J. Ceskoslovenska financm politika... - S. 94.; 30. Zakon ze dne 9. cervna 1927 o poplatkovych ulevach pfi splynuti (fusi) nebo pfi pfemene pravniho utvaru nekterych podniku. Cis. 88 // ZWrka zakonu a nafizeni statu Ceskoslovenskeho. - 1927. - S. 627-629.; 31. Prucha V. a kolektiv Hospodafske a socialrn dejiny Ceskoslovenska v letech 1918-1992...-S. 155.; 32. Lacina V. Zlata leta Ceskoslovenskeho hospodafstvL..- S. 89.; 33. Karrnk Z. Ceske zeme v efe Prvni republiky (1918-1938).-Dil prvrn.-Vznik, budovarn a zlata leta republiky (1918-1929). - Praha, 2003. - S. 297, 508, 509.; 34. Polstorocie Slovenska v spolocnej vlasti. Statisticko - ekonomicky prehl’ad. -Bratislava, 1969. - S. 188.; 35. 10 rokov osvobodeneho Slovenska. - S. 107.; 36. Fabricius M. Vyvoj nazorov na postavenie Slovenska v hospodarstve Ceskoslovenska (1918-1938). // Ceskoslovensko 1918-1938. Osudy demokracie ve Stfedni Evrope. - Praha, 1999. - Sv. 1. - S. 288.; 37. Bartlova A. Integracny proces Ceskoslovenskej ekonomiky v medzivojnovom obdobi... - S. 365.; 38. Hallon L. Priciny a priebech restrukturalizacie priemyslu v krajinach strednej Europy v medzivojnovom obdobi. // Historicky casopis. - 1997. - Rocnik 45. - Cislo 4. - S. 595.; 39. Prucha V. a kolektiv Hospodafske a socialrn dejiny Ceskoslovenska v letech 1918-1992...-S. 165.; 40. Karvas I. Sjednoceni vyrobnich podmmek v zemich ceskych a na Slovensku. - S. 29 - 30.; 41. Dejiny Slovenska V (1918 - 1945) / Vedecky redaktor Cambel S. - Bratislava, 1985. - S. 125.; 42. Statisticka rocenka Republiky Ceskoslovenske. - Praha, 1935. - S. 47, Mimofadne zpravy Statniho ufadu statistickeho Republiky Ceskoslovenske. Rocnik I.- Praha, 1931. - S. 332.; 43. Narodni archiv, Praha. Fond Nejvyssi ucetni a kontrolni urad - Karton 2327. - Slozka 1. Sumafe 1919 - 1932. 1919 - 1-33. 1919 - 1934. 1919 - 1935.; 44. Seibt F. Nemecko a Cesi. Dejiny jednoho sousedstvi uprostfed Europy. - Praha, 1996 - S. 219.|
:
Історичний архів (збірник наукових праць)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 1)
Історична панорама - збірник наукових праць (частина 2)
Історичні записки (збірка наукових праць)
Історіографія, джерелознавство (збірка наукових праць)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)
Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)
Історія України
Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект
Історія Стародавнього Сходу
Всесвітня історія
Історико-педагогічний альманах (збірка наукових праць)
Історія і культура Придніпров’я (збірка наукових праць)
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 1
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2
Історія народного говподарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3
Історія (збірка наукових праць)
Запорожсталь