Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

1.4. Регулювання взаємодії учасників інвестування


Інвестиційна діяльність - це послідовна сукупність дій її суб´єктів (інвесторів і учасників) щодо здійснення інвестицій з метою одержання доходу або прибутку.

Відносини що виникають при здійснені інвестиційної діяльності на Україні, регулюються Законом «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. та ін. тими законодавчими актами України. Інвестиційна діяльність суб´єктів України за ЇЇ межами регулюється законодавством іноземних держав на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України.

Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України суб´єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також цих суб´єктів і суб´єктів України в зоні вільного підприємництва на Україні визначаються спеціальним законодавством України. При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах.

Одним із найважливіших методів державного регулювання інвестиційної діяльності є обов´язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів.

Суб´єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держава.

Вони поділяються на інвесторів і учасників.

Інвестори - суб´єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладання власних, позичених і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об´єкти інвестування. Отже, інвестор — це лише одна група у системі суб´єктів інвестиційної діяльності, які здійснюють вкладення власних, позичкових або залучених коштів та забезпечення їх цільового використання.

Фізичні особи можуть виступати як інвестори залежно від джерел фінансування їхньої діяльності, якими можуть бути власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування та інші власні фінансові ресурси), позикові фінансові кошти (наприклад, одержані від продажу цінних паперів), інвестиційні асигнування з бюджету.

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Учасники інвестиційної діяльності — громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Об´єкти інвестиційної діяльності - будь-яке майно, у тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об´єкти власності, а також майнові права.

Отже, об´єктами інвестиційної діяльності є матеріальні і нематеріальні цінності, створення і використання яких відповідає вимогам законодавства, не завдає шкоди правам і інтересам, що охороняються законом, приносить прибуток і дає позитивний соціальний ефект.

Забороняється інвестування в об´єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіоактивних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлення законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Всі суб´єкти інвестиційної діяльності незалежно від форми власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо це передбачено законодавчими актами України.

Розширення інвестицій у будь-яких напрямах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено Законом, іншими активами законодавства України, визначається невід´ємним правом інвестора і охороняється законом.

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізацій на договірній основі будь яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результати їх здійснення можуть бути передані іншими громадянами та юридичними особами у порядку, встановленому законодавством. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.

Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов´язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського володіння, якщо інше не передбачене законодавчими актами України.

Заставлене майно при порушенні заставних зобов´язань може бути реалізоване відповідно до чинного законодавства.

Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об´єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

Для державних підприємств що виступають інвесторами за межами України та якими відкрито іпотечний, кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави.

Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України без обмеження за обсягом і номенклатурою.

Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов´язаний:

•        подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійсненних ним інвестицій;

•        одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;

•        одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та планах будівництва діючих нормативів з питань санітарного й епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідності довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог. Суб´єкти інвестиційної діяльності зобов´язані:

•        додержуватися державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України;

•        виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред´являються в межах їх компетенції;

•        подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність;

•        не припускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги антимонопольного комітету.

За недодержання договірних зобов´язань суб´єкти інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.

Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а також відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону від виконання зобов´язань, якщо інше не передбачено законом або договором.

Зупинення або припинення інвестиційної діяльності проводиться за рішенням:

•        інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності;

•        державного органу, що має на це право.

Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути прийняте з таких причин:

•        якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, права і інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

•        оголошення в установленому порядку інвестора банкрутом в наслідок неплатоспроможності;

•        стихійного лиха;

•        запровадження надзвичайного стану.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит