Безкоштовна бібліотека підручниківЕкологія та охорона навколишнього природного середовища
Джигирей В.С.

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

Навчальний посібник / К.: Знання, 2006.- 319 c.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи.

ВСТУП 
1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЇ 
1.1. Визначення та основні поняття екології 
1.2. Завдання екології 
1.3. Людське суспільство та середовище його існування 
1.3.1. Поняття про середовище існування 
1.3.2. Уявлення давніх українців про природу 
1.3.3. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища 
1.4. Структура природного середовища 
1.4.1. Географічна оболонка 
1.4.2. Атмосфера 
1.4.3. Літосфера 
1.4.4. Гідросфера 
1.4.5. Природні ресурси 
1.5. Поняття про біосферу 
1.5.1. Коло життя 
1.5.2. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери 
1.5.3. Загальні властивості біосфери 
1.5.4. Кругообіг речовин у біосфері 
1.5.5. Трансформація енергії у біосфері 
1.6. Екосистеми та їх місце в організації біосфери 
1.6.1. Рівні організації органічного світу 
1.6.2. Поняття про екосистеми 
1.6.3. Ланцюги живлення та піраміди мас, чисел і енергії 
1.6.4. Класифікація екосистем 
1.6.5. Основні екосистеми світу 
1.7. Екологія популяцій 
1.7.1. Ознаки популяцій 
1.7.2. Етологічна структура популяцій 
1.7.3. Популяційні аспекти розвитку людства 
1.8. Екологічні фактори та їхній вплив на життєдіяльність організмів 
1.8.1. Поняття про екологічні фактори 
1.8.2. Класифікація екологічних факторів 
1.9. Основні екологічні закони 
2. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ДОВКІЛЛЯ 
2.1. Демографічні проблеми і можливості біосфери 
2.1.1. Демографічні проблеми України 
2.1.2. Урбанізація та її негативні наслідки 
2.2. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля 
2.2.1. Радіоактивне забруднення 
2.2.2. Шумове забруднення 
2.2.3. Електромагнітне забруднення 
2.2.4. Основні методи визначення забруднень 
2.3. Соціоекологічні проблеми літосфери 
2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище 
2.3.2. Ґрунт — важливий компонент біосфери 
2.3.3. Вплив господарської діяльності на ґрунт 
2.3.4. Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення 
2.4. Вплив діяльності людини на гідросферу 
2.4.1. Світові проблеми прісної води 
2.4.2. Сталий розвиток і вода 
2.4.3. Джерела забруднення гідросфери 
2.4.4. Антропогенний вплив на води Світового океану 
2.4.5. Забруднення природних вод України 
2.5. Забруднення атмосфери 
2.5.1. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери 
2.5.2. Стан повітряного середовища України 
2.6. Правові та міжнародні аспекти охорони природи 
2.6.1. Міжнародні природні ресурси та співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища 
3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
3.1. Контроль і моніторинг природного середовища в Україні 
3.1.1. Стан навколишнього природного середовища в Україні 
3.1.1. Стан навколишнього природного середовища в Україні (продовження) 
3.1.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища 
3.1.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища 
3.2. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його охорони 
3.3 Природоохоронна діяльність підприємств 
3.3.1. Інженерно-екологічна експертиза проектів підприємств 
3.3.2. Екологічна паспортизація підприємств 
3.4. Економічні аспекти охорони навколишнього природного середовища 
3.4.1. Методи управління природоохоронною діяльністю 
3.4.2. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища 
3.4.3. Еколого-економічні показники оцінки виробничих процесів 
3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств 
3.4.5. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища 
3.5. Оцінка забруднення земель та ґрунтів 
3.5.1. Загальні положення 
3.5.2. Вплив забруднення ґрунтів на здоров´я людей та його нормування 
3.5.3. Порушення та рекультивація земель 
3.6. Раціональне використання та охорона водних ресурсів 
3.6.1. Загальні положення 
3.6.2. Водокористування та водоспоживання 
3.6.3. Джерела забруднення води 
3.6.4. Контроль якості води 
3.6.5. Умови скидання стічних вод в каналізацію та водоймища 
3.6.6. Способи очищення стічних вод 
3.7. Визначення антропогенного впливу на повітряне середовище 
3.7.1. Вплив промислових викидів в атмосферу на здоров´я людей, рослинний та тваринний світ, ґрунт та водоймища 
3.7.2. Визначення ступеня забрудненості атмосфери 
3.7.3. Очищення викидів в атмосферу 

««