Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6201 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
6202 ЕТНОМИСТЕЦЬКІ РЕНЕСАНСИ МОДИ ХХ СТОЛІТТЯ
6203 ОТБОР ИЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
6204 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК
6205 ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ЇХ РЕЛІГІЙНА КАНОНІЗАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНАМИ (на прикладі свята Благовіщення)
6206 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
6207 ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ХОРОВИХ МІНІАТЮРАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (до типології сучасного хорового пейзажу)
6208 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6209 ЭПИГРАФЫ В РОМАНЕ А.С.Пушкина «Евгений Онегин» КАК ФОРМА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЫ
6210 "АВТОРСКАЯ ШКОЛА": К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ
6211 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
6212 ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИТЦЯ МИРОСЛАВА ВАНТУХА
6213 МАСОВА ТА ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
6214 СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ДІЇ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ ПОСТРІЛУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГАЗОВИХ ПІСТОЛЕТІВ
6215 ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
6216 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ
6217 ПОЛІТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6218 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
6219 ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО 10-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА
6220 СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТОРИНГОВЫХ СХЕМ
6221 СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ БАЗ ТА БАНКІВ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ
6222 РОЛЬ МЕТАФОРИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
6223 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
6224 СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ МАЙБУТНІМ ВИХОВАТЕЛЯМ
6225 ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ДІАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ЗАСАД
6226 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГИ
6227 ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА РОЗУМУ В ГНОСЕОЛОГІЇ МИСЛИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
6228 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О РАЗБОЯХ
6229 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ (ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ) ЗАСОБИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
6230 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
6231 ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АРТИСТІВ ЦИРКУ
6232 ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
6233 ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
6234 РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
6235 СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
6236 ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ
6237 ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕКСТОВ: ВИДЫ И ФОРМЫ интертекстуальности
6238 ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ[1]
6239 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
6240 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ ТРУПІВ З НЕУШКОДЖЕНИМИ ШКІРНИМИ ПОКРИВАМИ РУК
6241 ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ПІДСТАВИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
6242 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (за матеріалами діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів»)
6243 УЧИТЕЛЬ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6244 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ИНДИВИДУЛЬНО- АВТОРСКОГО СЛОВАРЯ
6245 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ
6246 ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
6247 ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
6248 Жанрово-стилевые особенности автобиографического романа И. Бунина «Жизнь Арсеньева»
6249 МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ
6250 МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
6251 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6252 БІНАРИЗМ Ф. НІЦШЕ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
6253 СЛОЖНЫЕ ТАЙНЫ ЖЕНСКОЙ ДУШИ (Поэтика повести «ДЕЙЗИ МИЛЛЕР» Джеймсом И «АСЯ» И. Тургенева)
6254 ДОПИТ ЕКСПЕРТА СЛІДЧИМ І В СУДІ
6255 Полистилизм РОМАНА «Карьера Ругонов» Э. Золя
6256 ДОЗВІЛЛЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6257 НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6258 СИТУАЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
6259 ДО ПИТАННЯ ЩОДО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ВІДТВОРЕННЯМ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЙ
6260 МІФОПОЕТИКА САКРАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
6261 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ
6262 ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОГО ЗМІСТУ СЦЕНІЧНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
6263 ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
6264 ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО У НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП
6265 ПОНЯТИЕ СЕРИЙНОГО СЕКСУАЛЬНОГО УБИЙСТВА
6266 АНАЛІЗ ПРИЧИН ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
6267 ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 63 из 63