Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6101 ВАРЬИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ КОМБИНАТОРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОСНОВ
6102 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6103 ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
6104 Стилевая доминанта как литературоведческой ПРОБЛЕМА
6105 ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6106 СЕМІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ
6107 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ЕСТЕТИКА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМБЕРТО ЕКО «АПОКАЛІПСИС ВІДКЛАДАЄТЬСЯ»
6108 "КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ" ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
6109 Психологические АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ личностной саморегуляции МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
6110 КОНЦЕПТУАЛЬНІ СХЕМИ СТРАТЕГІЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
6111 ЄВРОПЕЙСЬКА РОМАНТИЧНА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ТА ВІТЧИЗНЯНА РОК-КУЛЬТУРА 1970-80 РР.: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ
6112 ПЕРЕДАЧА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
6113 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОЄННО- ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
6114 АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОДИ ТА ДИЗАЙНУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
6115 ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНОГО ЗАСОБУ ЗОВНІШНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКТОРА
6116 ВИРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ МАТРИЦІ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
6117 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ
6118 КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ национально-культурной специфики фразеологизмов немецкого языка VIII-XVII СТ.
6119 ЕСТЕТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕКЛАМИ В РЕГУЛЯЦІЇ СТЕРЕОТИПНОЇ ПОВЕДІНКИ
6120 ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
6121 ТРИЄДИНА ХОРЕЯ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ "ЕСТЕТИКА" І "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"
6122 ТВОРЧЕСТВО сестер Бронте В УКРАИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ КРИТИКЕ
6123 ЦИКЛ «ВОРОНЕЖСКИЕ тетрадь» ИОСИФА Мандельштама
6124 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТОТЕМІВ-ГОДУВАЛЬНИКІВ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ
6125 ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ВИВИЩЕННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОЗНАКА ЕЛІТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ
6126 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ПАССИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В УЧАЩИХСЯ
6127 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СМІХУ У ДИНАМИЦІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6128 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
6129 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6130 СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ
6131 КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК МЕТАМОВА В ПОШУКУ ІСТИНИ
6132 ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ
6133 ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ «ЧОРНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ»
6134 ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
6135 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ОБРАЗ МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРТРЕГЕРА
6136 Жанровое своеобразие сатирических повестях М. БУЛГАКОВА
6137 ЕСТРАДНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ
6138 "ПЕРЕЖИВАННЯ", "УДАВАННЯ" ТА "ВІДЧУЖЕННЯ" В ПРИЙОМАХ АКТОРСЬКОЇ ГРИ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
6139 КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РЕГРЕС ЧИ РОЗВИТОК (на матеріалах Гуцульщини)
6140 КОНЦЕПТ "ЕСТЕТОСФЕРА" В ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
6141 ДУХОВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УНІКАЛЬНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
6142 ХРОНОГРАФ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЕКРАН" (США): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
6143 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДПИСНОГО ПОЧЕРКУ (МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ)
6144 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКІВ ПРЯМОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕФІРУ
6145 ПРЕПОЗИТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В СЛОЖНЫХ АДЪЕКТИВАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
6146 ДУДА ЯК РУДИМЕНТ АРХАЇКИ В АЕРОФОННІЙ МУЗИЦІ ЗАКАРПАТТЯ
6147 ФУНКЦІЇ ЗВУКОВОГО МОНТАЖУ В ФІЛЬМІ
6148 ФУНКЦІЇ МУЗИКИ У ФІЛЬМІ
6149 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ В ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6150 РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОВІДЕЙ ЯК ВИДУ РЕЛІГІЙНОГО КРАСНОМОВСТВА
6151 ФОРМИРОВАНИЕ У школьников эмоционально-ценностного отношения К ПРИРОДЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ Сухомлинский
6152 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
6153 СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
6154 ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА: ОПЫТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
6155 СОНОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНУВАННЯ У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА НА ПРИКЛАДІ "HOSI’ANNA" ДЛЯ ДВОХ САКСОФОНІВ, УДАРНИХ ТА ФОРТЕПІАНО
6156 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КІНОТЕКСТУ ЯК МЕТОД РОЗКРИТТЯ НОВИХ СЕНСІВ БУТТЯ
6157 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИИ»
6158 ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА ОСИКИ
6159 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРЕЛЮДІЇ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО «КРОКИ НА СНІГУ» К. ДЕБЮССІ НА ПРИКЛАДІ ГРИ А. КОРТО, А. МІКЕЛАНДЖЕЛІ, С. РІХТЕРА
6160 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
6161 СОБАКИ-ШУКАЧІ НА СЛУЖБІ КАРНОГО РОЗШУКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
6162 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ "конституционализм" В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
6163 ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
6164 ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
6165 ХУДОЖЕСТВЕННО РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6166 КОНЦЕПТ ЇЖІ В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6167 МІСЦЕ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА ЧАСІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ
6168 РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ
6169 МАГНЕТИЧНА ПОСТАТЬ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА В ОРЕОЛІ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ УКРАЇНИ
6170 ОСТАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІКТОРА ДОВБИЩЕНКА (1945-1953 рр.)
6171 ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ ЗАХОДУ І СХОДУ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС
6172 СЕМІОТИКА МУЗИКИ: ГЕНЕАЛОГІЧНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОГО СЕМІОЗИСУ
6173 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
6174 КОНЦЕПЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. СУХОМЛИНСКОГО
6175 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
6176 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
6177 УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ АВАНГАРД: ІНТУЇТИВІЗМ І ПСИХОЛОГІЗМ
6178 ЩОДО РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
6179 РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ практического СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
6180 ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗЕМЛЯ» В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
6181 КУЛЬТУРОСОФСЬКА МОДЕЛЬ МАЛОРОСІЙСТВА У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ (до 200-річчя від дня народження письменника)
6182 ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРСОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ
6183 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
6184 АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
6185 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА
6186 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
6187 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6188 ЗМІСТ І ТИПОЛОГІЯ ВИДОВИЩ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ КУЛЬТУРИ
6189 ВИДОВИЩЕ ЕКРАННИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ
6190 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
6191 ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ КЛОУНАДИ. ОСОБЛИВОСТІ АРТИСТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
6192 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА (на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll))
6193 ОСОБИСТІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
6194 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО СТАТУСУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ФІКСАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ФОТО- ТА ВІДЕОЗАПИСІВ
6195 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
6196 ПРОТИДІЯ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ
6197 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
6198 ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ЇХ РЕЛІГІЙНА КАНОНІЗАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНАМИ (на прикладі свята Благовіщення)
6199 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК
6200 МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІУМУ
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 62 из 63