Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6101 «Театр абсурда» И ДРАМАТУРГИЯ Эжена Ионеско 1950-Х ГОДОВ
6102 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК.
6103 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6104 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ЕСТЕТИКА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМБЕРТО ЕКО «АПОКАЛІПСИС ВІДКЛАДАЄТЬСЯ»
6105 ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
6106 Стилевая доминанта как литературоведческой ПРОБЛЕМА
6107 ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6108 ЕСТЕТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕКЛАМИ В РЕГУЛЯЦІЇ СТЕРЕОТИПНОЇ ПОВЕДІНКИ
6109 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ
6110 ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЯ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
6111 ВАРЬИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ КОМБИНАТОРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОСНОВ
6112 СЕМІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ
6113 ЄВРОПЕЙСЬКА РОМАНТИЧНА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ТА ВІТЧИЗНЯНА РОК-КУЛЬТУРА 1970-80 РР.: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ
6114 АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОДИ ТА ДИЗАЙНУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
6115 ВИРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ МАТРИЦІ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
6116 КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ национально-культурной специфики фразеологизмов немецкого языка VIII-XVII СТ.
6117 ВИКОРИСТАННЯ МАСКИ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНОГО ЗАСОБУ ЗОВНІШНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АКТОРА
6118 ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
6119 ТРИЄДИНА ХОРЕЯ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ "ЕСТЕТИКА" І "КУЛЬТУРОЛОГІЯ"
6120 ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ВИВИЩЕННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОЗНАКА ЕЛІТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ
6121 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОЄННО- ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
6122 ЦИКЛ «ВОРОНЕЖСКИЕ тетрадь» ИОСИФА Мандельштама
6123 Психологические АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ личностной саморегуляции МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
6124 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СМІХУ У ДИНАМИЦІ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
6125 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6126 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТОТЕМІВ-ГОДУВАЛЬНИКІВ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ
6127 ТВОРЧЕСТВО сестер Бронте В УКРАИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ КРИТИКЕ
6128 СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ
6129 ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
6130 КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК МЕТАМОВА В ПОШУКУ ІСТИНИ
6131 ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ «ЧОРНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ»
6132 ПРОБЛЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ
6133 КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: РЕГРЕС ЧИ РОЗВИТОК (на матеріалах Гуцульщини)
6134 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ОБРАЗ МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРТРЕГЕРА
6135 ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
6136 ЕСТРАДНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ
6137 КОНЦЕПТ "ЕСТЕТОСФЕРА" В ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
6138 ДУХОВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УНІКАЛЬНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ В ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
6139 Жанровое своеобразие сатирических повестях М. БУЛГАКОВА
6140 ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДПИСНОГО ПОЧЕРКУ (МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ)
6141 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ПАССИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В УЧАЩИХСЯ
6142 ХРОНОГРАФ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЕКРАН" (США): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
6143 "ПЕРЕЖИВАННЯ", "УДАВАННЯ" ТА "ВІДЧУЖЕННЯ" В ПРИЙОМАХ АКТОРСЬКОЇ ГРИ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
6144 ДУДА ЯК РУДИМЕНТ АРХАЇКИ В АЕРОФОННІЙ МУЗИЦІ ЗАКАРПАТТЯ
6145 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКІВ ПРЯМОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕФІРУ
6146 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ В ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
6147 ПРЕПОЗИТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ПРИЗНАКА В СЛОЖНЫХ АДЪЕКТИВАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
6148 ФУНКЦІЇ ЗВУКОВОГО МОНТАЖУ В ФІЛЬМІ
6149 РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОВІДЕЙ ЯК ВИДУ РЕЛІГІЙНОГО КРАСНОМОВСТВА
6150 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
6151 ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА: ОПЫТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НПУ ИМЕНИ М.П. ДРАГОМАНОВА
6152 ФУНКЦІЇ МУЗИКИ У ФІЛЬМІ
6153 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КІНОТЕКСТУ ЯК МЕТОД РОЗКРИТТЯ НОВИХ СЕНСІВ БУТТЯ
6154 СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
6155 СОНОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНУВАННЯ У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА НА ПРИКЛАДІ "HOSI’ANNA" ДЛЯ ДВОХ САКСОФОНІВ, УДАРНИХ ТА ФОРТЕПІАНО
6156 ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА ОСИКИ
6157 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИИ»
6158 ФОРМИРОВАНИЕ У школьников эмоционально-ценностного отношения К ПРИРОДЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ Сухомлинский
6159 СОБАКИ-ШУКАЧІ НА СЛУЖБІ КАРНОГО РОЗШУКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
6160 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРЕЛЮДІЇ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО «КРОКИ НА СНІГУ» К. ДЕБЮССІ НА ПРИКЛАДІ ГРИ А. КОРТО, А. МІКЕЛАНДЖЕЛІ, С. РІХТЕРА
6161 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
6162 ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
6163 ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
6164 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ "конституционализм" В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
6165 МІСЦЕ ЛЮДИНИ У СВІТІ ТА ЧАСІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ
6166 РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ
6167 ОСТАННІЙ ПЕРІОД ТВОРЧОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІКТОРА ДОВБИЩЕНКА (1945-1953 рр.)
6168 ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНИХ УНІВЕРСАЛІЙ ЗАХОДУ І СХОДУ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС
6169 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
6170 МАГНЕТИЧНА ПОСТАТЬ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА В ОРЕОЛІ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ УКРАЇНИ
6171 СЕМІОТИКА МУЗИКИ: ГЕНЕАЛОГІЧНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОГО СЕМІОЗИСУ
6172 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
6173 КОНЦЕПТ ЇЖІ В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6174 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
6175 ХУДОЖЕСТВЕННО РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6176 УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ АВАНГАРД: ІНТУЇТИВІЗМ І ПСИХОЛОГІЗМ
6177 ЩОДО РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
6178 ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗЕМЛЯ» В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
6179 ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРСОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ
6180 КОНЦЕПЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В. СУХОМЛИНСКОГО
6181 КУЛЬТУРОСОФСЬКА МОДЕЛЬ МАЛОРОСІЙСТВА У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ (до 200-річчя від дня народження письменника)
6182 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
6183 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6184 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА
6185 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
6186 РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ практического СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
6187 АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
6188 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА (на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll))
6189 ЗМІСТ І ТИПОЛОГІЯ ВИДОВИЩ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ КУЛЬТУРИ
6190 ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ КЛОУНАДИ. ОСОБЛИВОСТІ АРТИСТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
6191 ВИДОВИЩЕ ЕКРАННИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ
6192 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
6193 ПРОТИДІЯ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ
6194 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО СТАТУСУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ФІКСАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ФОТО- ТА ВІДЕОЗАПИСІВ
6195 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
6196 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
6197 ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ ТА ЇХ РЕЛІГІЙНА КАНОНІЗАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНАМИ (на прикладі свята Благовіщення)
6198 ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК
6199 ОТБОР ИЗДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
6200 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 62 из 63