Наукова бібліотека України

Останні надходження

Loading
Наукові публікації


6001 ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СМИСЛОЖИТТЄВА ФОРМА ЛЮДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ
6002 ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОСВІДУВАННЯ
6003 ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ориентаций УКРАИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСТВА
6004 ПОДСИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ навыков говорения НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКЕ КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННОЙ В БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
6005 К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС журнальной ЗАГОЛОВКА (на материале современной англоязычной ПРЕССЫ)
6006 ОБРАЗ МАРЛЕН ДІТРІХ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ
6007 ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ У МАТЕРІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
6008 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
6009 Читательский интерес и ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ читательской самостоятельности
6010 ПРИНЦИП коэволюции В КОНТЕКСТЕ ноосферного КОНЦЕПЦИИ Вернадского
6011 Образность СИМВОЛОВ УКРАИНСКОЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН О ЛЮБВИ
6012 ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ "ЭКСПЕРИМЕНТ" В ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (1945-1991 ГГ.)
6013 ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ «ЖАНР» и «СТИЛЬ» В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
6014 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6015 Предметных уроках С ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
6016 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Й ПРАКТИКИ
6017 ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ СВОБОДИ
6018 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РЕФЛЕКСИИ
6019 К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ"
6020 Творческая ЭВОЛЮЦИЯ М. Зощенко
6021 ОСОБЕННОСТИ Поэтика рассказа Татьяны Толстой «Чистый ЛИСТ»
6022 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО ГРАФІТІ У ЄВРОПІ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ
6023 РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ «МАЛЕНЬКОЙ ЧЕЛОВЕКА» В сатирические рассказы Зощенко
6024 ПОСТМОДЕРНІЗМ: ПОСТ- ЧИ ПРОТОІСТОРІЯ. МЕТАМОРФОЗИ ХРОНОТОПУ
6025 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
6026 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛАССИФИКАТОРАМИ ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕКИ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6027 МЕТОДОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА НАУКИ ДЕЛІКТОЛІСТИКИ
6028 КОНКРЕТИЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ ПРАВОСЛАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
6029 ВПЛИВ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
6030 НАПРАВЛЕНИЯ, КАТЕГОРИИ И МЕТОДЫ дискурс-анализа
6031 ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ КОСМОСА
6032 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
6033 УРАХУВАННЯ ВІДНОСНОЇ СКЛАДНОСТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
6034 МУЗИКА ЯК НЕДИСКУРСИВНА ФОРМА МИСЛЕННЯ
6035 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ҐЕНЕЗИ ПОВСЯКДЕННОСТІ: ВІД ПЕРВІСНОГО СИНКРЕТИЗМУ МІФУ ДО СВЯТА
6036 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XIX -ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ)
6037 МОТИВЫ Эросу И Танатоса В РОМАНЕ ДЖОНА Фаулза «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
6038 РОЛЬ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ БИБЛИОГРАФИИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
6039 ПРИНЦИП ПОЛІКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ ХХІ СТОЛІТТЯ
6040 ІНВАРІАНТНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
6041 РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ
6042 СОНЕТ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
6043 ОБРАЗ ДОРОГИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
6044 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО ТИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 50-60 - Е ГОДЫ XX ВЕКА
6045 ШЛЯХ ВІД НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ ДО КОМУНІЗМУ
6046 «QUO VADIS?»ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИСТРИБУТОРА
6047 РОЗВИТОК ТРАДИЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ РАДЯНСЬКОГО ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
6048 КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СФЕРИ ПОВСЯКДЕННОСТІ
6049 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ О СТАНОВЛЕНИЕ русского исторического романа (К ХХ СТ.)
6050 ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РОДНОГО РЕЧИ, КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
6051 ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ ХАРКОВА 20-х - ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
6052 Лирический герой поэзии Осипа Мандельштама 1920-Х ГОДОВ
6053 ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ФЛЕЙТИСТІВ У 30-60-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
6054 ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНУ СТРУКТУРНОГО ЗСУВУ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА
6055 ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОДОРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У СУДОЧИНСТВІ
6056 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТЕ ФРИДРИХА Фребеля
6057 СЕРЕДНЬОВІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦИЗМУ
6058 СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ
6059 Философско-политические и философские-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖОНА АДАМСА
6060 СЕНСУАЛІЗОВАНИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З МИСТЕЦТВОМ ІМПРЕСІОНІЗМУ: ДО ПИТАННЯ СТИЛЬОВОЇ ТИПОЛОГІЇ ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
6061 РИТОРИКА ЯК ВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ: СТАНОВЛЕННЯ САМОРЕФЛЕКСІЇ
6062 ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ общеобразовательных учебных заведений КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ управленческой деятельности
6063 "ІСТОРІЯ РУСІВ" ЯК ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ РЕЦЕПЦІЙ 80-х РОКІВ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
6064 ПІОНЕРИ РАДЯНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ
6065 МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО манипулирования в политическом дискурсе
6066 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
6067 ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
6068 ОСОБЕННОСТИ нарративной структуры повести Чехова «скучная ИСТОРИЯ»
6069 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА
6070 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У "ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ" МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
6071 ІНФОРМАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
6072 МЕДИЧНА ОСВІТА НА ВОЛИНІ: УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
6073 ОБРАЗ СВЯТОГО ПОДВИЖНИКА В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
6074 БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТА
6075 СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ПОДОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
6076 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА контекстуальных синонимов
6077 МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ: ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
6078 КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗ
6079 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В педучилище И педколледжа (ПРОГРАММА ПРАКТИКИ)
6080 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
6081 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ СУСПІЛЬСТВОМ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
6082 ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ПИТАНЬ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ
6083 НА ЗАХИСТ РЕАЛІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
6084 НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
6085 АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ДИСКУРС ГУМАНІЗМУ СУТНІСНИХ СИЛ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
6086 ДІАЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ
6087 СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6088 ЧЕРНІГІВСЬКЕ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО: ОПЕРНІ ПОСТАНОВКИ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ
6089 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ТА МОРАЛЬНО- ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗМІСТУ ОБ'ЄКТА
6090 ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6091 КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
6092 ВІДТВОРЕННЯ ТЕМБРО-ДИНАМІЧНИХ ТА АРТИКУЛЯЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКУСТИЧНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ
6093 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
6094 "КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ" ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
6095 ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ В ТЕОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
6096 ЗМІНА ПІДСУДНОСТІ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРПОРАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ І НЕЗАКОННИМ ЗАХОПЛЕННЯМ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯК ПЕРЕШКОДА РЕЙДЕРСТВУ
6097 КОНЦЕПТУАЛЬНІ СХЕМИ СТРАТЕГІЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
6098 ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІЙ КОНЦЕПТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
6099 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
6100 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
 
« ПерваяПредыдущая616263СледующаяПоследняя »
Страница 61 из 63