Наукова бібліотека України


Loading
ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРУ.
Краєзнавство - Липівка - Івано-Франківська область

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРУ.

РОЗДІЛІ

1.    Akta grodskie і ziemskie. -Т. 12. -Lwow, 1887 Akta grodskie i ziemskie.- T. 19. -Lwow, 1906

2.    Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО)- (Переклад Актів фодських і земських. -Т. 12 і Т. 19)

3.    Томашівський Стефан Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. // Записки НТШ,-Т.23-24.-Львів, 1898,-С. 46

4.    Центральний державний історичний архів Украіни у м. Львові (далі ЦДІАУ у м. Львові), Ф. 19, оп. 6, спр. ЗІ; Ф. 20, оп. 6, спр. 220 Иосифінська і францисканська метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів.-K., 1965.-С. 187

5.    Szematyzm krolestwaGalicyi і Lodomeryi z wielkim ksi?stwem krakowskiem.-Lwow, 1877-1914

6.    ДАІФО,Ф. 531,on. l,cnp. 1-128

7.    ЦДІАУ у м.Львові, Ф. 348, on. 1, спр. 3550; Ф. 348, on. 1, спр. 3551

8.    ДАІФО, Ф. 2, оп. З, спр. 112,113; Ф. 378, on. 1, спр. 6,19,46,52,63

9.    Крип’якевич Іван Середньовічні монастирі в Гапичині // Записки чина св. Василія Великого,-Т. ІІ.-Жовква, 1926.-С. 103

10.    Szematismus universi venerabilis cleri. -Leopoli, 1832.-S. 113 Schematismus universi cleri. Dioecesis Stanislaopoliensis.- 1887; Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1925. -С.209

11.    ДАІФО,Ф. 504,on. І,спр. І95«а».-С. 16;спр. 330«а».-С. 161;спр.330 «б». -С. 8; спр.330 «Bf>>. -С. 29,161,199; спр,- 330«д».-С.48,112; спр. 686. -С. 17

12.    Slownik geograpiczny krolewstwa Polskiego і innych krajow slowianskich. -T. V,- Warszawa, 1884.- S. 63

13.    Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1848.- S.393

Handbuch des Lemberger Statthalterei - Gebietes in Galizien für das Jahr 1858,-S. 403

Vollstandges Ostsehalten Verzeichniss der im Reichrathe versteten Königreiche und Lander. S. 381

SkorowidzGminny Galicyi.- Wieden, 1907,-S. 700-701

Skorowidzmieyscowosci rzeczypospolitej polskiej. -T. XIV,- Warszawa, 1923.-S21.

Spisspdzielninadzien 1 stycznia 1934. Sz^sc IV,- Warszawa, 1935.-S. 169

14.    Ksi?ga adresowa.- Warszawa, 1926-1927.-S. 1796

15.    ДАІФО, Ф. P-98, on. 1, cnp. 32

16.    Спогадами поділились Яворська Марія, Княгиницька Ніна , Василькевич Юрій, Куца Петруня, Мисишин Яків, Кукудяк Михайліна, Кукудяк Яків, КопачинськаЄвдокія, Петришак Іван, Осташ Михайло, Олійник Ганна, Кухарук Іванна ,|Кукудяк Іван |

17.    Неопубліковані фонди «Книги пам’яті України” Івано -Франківської області

18.    КарпівЙ. Липівка//Вперед.-1985.- 19жовт.

19.    МиронюкМ.Липівка//Вперед.-1987.- Южовт.

20.    Федорів П. Нова Липівка: Село в минулому і тепер // Вперед,-1993.- 20 лист.

21.    Село над Стримбою -рікою.-Івано-Франківськ, 1999.-94с.

22.    Бода Б. Борці за волю України.- Львів, 1997, -С. 36-38; Бода Б. Його псевдо було «Залізняк»: про керівника боївки ОУН села Липівки Тисменицького району // Вперед,-1996.- 9 трав.; Повстанці не здаються // Поклик.-1995,-19 серп.

23.    Любчик І. Наші святині: 3 історії церкви і монастиря в селі Липівка// Нова Зоря.- 2001.- 27 верес.; Любчик І. Липівка - село української шляхти // Вперед,- 2001.- 26 жовт.

РОЗДІЛ II

1.    Сіреджук П. Динаміка заселення Прикарпаття в XV столітті // Тези доповідей та повідомлень науково-теоретичної конференції, прсвяченої 500-річчю початку повстання на Прикарпатті під проводом національного героя Мухи,- Івано-Франківськ, 1990. -С. 22

2.    Гільтайчук М. Історична довідка села Камінного // Альманах Станіславської землі. -Т. 2. - Нью-Йорк - Париж - Сідней -Торонто, 1985. -С. 599.

3.    Історія міст і сілУРСР. Івано-Франківська область. K., 1971. -С. 239

4.    Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття.- Т. 1. - Івано-Франківськ, 1992. -С. 121

5.    Сіреджук П. Як і коли заселялось Прикарпаття // Жовтень. -1987,- № 2. -С. 102

6.    Історія міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область.- К., 1971. -С. 239

7.    Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. -Т. 1. -Івано-Франківськ, 1992. -С. 121

8.    Сіреджук П. Як і коли заселялось Прикарпаття // Жовтень,-1987,- № 2. -С. 102

9.    Село над Стримбою - рікою. - Івано-Франківськ, 1999. -С. 5

10.    Словник староукраїнської мови XIV-XV ст - Т. 1,- К., 1977. -С. 569

11.    Миронюк М. Липівка // Вперед.- 1987.- 10 жовт.

12.    Кордуба М. Що кажуть нам назви осель,- Львів, 1938. -С. 17

13.    Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. -Т. 2.- К., 1978. -С. 560-561

14.    Shematismus des Konigreiches Galizien und Lodomerien fiir das Jahr 1828.-S.381

Schematismus universi venerabilis cleri. - Leopoli, 1832. - S. 113 Handbuch der Konigreiche Galizien und Lodomerien. Fur das Jahr 1848,- S. 393

Handbuh des Lemberger Statthalterei Gebietes in Galizien fur das Jahr 1858.- S. 403

15.    о. мітрат Тит Войнаровський Низка споминів з мого життя // Історичні постаті Галичини ХІХ-ХХ ст,- Нью-Йорк -Париж -Сідней - Торонто, 1961. -С. 15

16.    ДАІФО, Ф. 631,оп. 1,спр. 429. -С. 17 (зворот)

17.    Прикарпатська правда. - 1946.- 14 липня. -С. 8

18.    Akta grodskie і ziemskie. - Т. 19.- Lwow, 1906.- S. 297

19.    Бучко Д. Походження населених пунктів Покуття,- Львів, 1995. -С. 113

20.    Skorowidz Gminny Galicyi.- Wieden, 1907.- S. 701

21.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана

22.    Таємниці місцевих назв (народні легенди, перекази, оповіді про походження окремих топонімічних назв Тисменицького району).- Тисмениця, 1995. -С. 29

23.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана

24.    Бучко Д. Вказ праця.-С. 113

25.    Лазечко П. Артерії доріг: 3 історії будівництва залізниць у Східній Галичині // Жовтень.- 1987,- № 11. -С. 116

26.    Akta grodskie і ziemskie. - Т. 12.- Lwow, 1887.- S. 40

27.    Там само. -С. 50

28.    Там само. -С. 115

29.    Там само. -С. 142

30.    Там само. -С. 309

31.    Akta grodskie і ziemskie.- Т. 19,- Lwow,1906.- S. 176

32.    Там само. -С. 174

33.    Там само. -С. 188

34.    Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. -Т. 1,- Івано-Франківськ, 1992. -С. 121

35.    Akta grodskie і ziemskie. - Т. 19.- Lwow, 1906. S. 297

36.    ДАІФО (Переклад Актів гродських і земських. Т. 19. -С. 120)

37.    Грабовецький В. Іванівці Літопис села над Прутом.- Івано-Франківськ, 2001. -С. 32

38.    Гільтайчук М. Історична довідка села Камінного // Альманах Станіславської землі. - Т.2.- Нью-Йорк - Париж - Сідней -Торонто, 1985. -С. 599

39.    Грабовецький В. Іванівці Літопис села над Прутом.- Івано-Франківськ, 2001. -С. 69

40.    Наш край: Методичні рекомендації.- Івано-Франківськ 1984. -С. 31

41.    Грабовецький В., Харитон В. Старожитності Тисмениччини.-Івано-Франківськ, 2000. -С. 5

42.    Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття.- Т. 2,- Івано-Франківськ, 1993. -С.119

43.    Там само. -С. 170

44.    Томашівський Стефан Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. // Записки НТШ.- Т. 23-24.- Львів, 1898. -С. 46

45.    Там само. -С. 46

46.    ДАІФО (Переклад Актів гродських і земських -Т. 19. -С. 120)

47.    Грабовецький В. Іванівці Літопис села над Прутом. Івано-Франківськ, 2001. -С. 57

РОЗДІЛ III

1.    Крип'якевич І. Історія України,- Львів, 1990. -С. 280

2.    Грабовецький В. Іванівці. Літопис села над Прутом.- Івано-Франківськ, 2001. -С.76

3.    Історія України: нове бачення,- Т. 1,- К., 1995. -С. 309

4.    Йосифінська і францисканська метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів.- К., 1965. -С.187

5.    Історія України: нове бачення,- Т. 1.- К., 1995. -С. 312

6.    ЦДІАУ у м. Львові, Ф. 19, оп. 6 ,спр. 31

7.    Там само

8.    Крип'якевич І. Історія України,- Львів, 1990. -С. 378

9.    ЦДІАУ у м. Львові ,Ф. 20 ,оп. 6, спр. 220

10.    Там само

11.    Shematismus des KOnigreiches Galizien und Lodomerien fur das Jahr 1828 Lemberg, 1828.- S. 381

12.    Shematismus universi venerabilis cleri.- Leopoli, 1932.- S. 113

13.    Крип’якевич І. Історія України,- Львів, 1990. -C. 285

14.    З сімейного архіву Юрія Василькевича

15.    Handbuch der Konigreiche Galizien und Lodomerien. Fiir das Jahr 1848,- S. 393

16.    Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772-1849). Документи і матеріали,- К., 1974. -С. 5

17.    Handbuch des Konigreiche Galizien und Lodomerien. Fiir das jahr 1848.-S.393

18.    Handbuch des Lemberger fur Statthalterei Gebietes in Galizien fiir das jahr 1858.-S.403

19.    З сімейного архіву Юрія Василькевича

20.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана

21.    ДАІФО,Ф.504,оп.1,спр.207; Записано зі спогадів Яворської Марії

22.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана і Яворської Марії

23.    Skorowidz Gminny Galicyi.-Wieden, 1907.-S.701

24.    Записано зі спогадів Княгиницької Ніни і Яворської Марії

25.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана

26.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskim.-Lwow, 1877

27.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskim.-Lwow, 1896.-S.629

28.    Slownik geograficzny Krolewstwa Polskiego і innych krajow slowianskich.-T.5.-Warszawa,1884.-S.63

29.    Кугутяк М.В. Галичина : сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху ХІХст,-1939р.-Івано-Франківськ, 1993.-С. 105-106

30.    Skorowidz Gminny Galicyi.-Wieden,1907.-S.700-701

31.    Там само С.701

32.    Spis spoldzielni па dzien 1 stycznia 1934г. Szesc IV.-Warzawa, 1935.-S. 169

33.    ДАІФО.Ф.2, on.3, cnp.2921.-C,2

34.    Грабовецький В. Нарис історії Прикарпаття.-Т.З.-Івано-Франківськ, 1993.-С. 11

35.    ЦДІАУ у м.Львові.Ф. 19,оп.6,спр.31

36.    ЦДІАУ у м.Львові.Ф.20,оп.6,спр.220

37.    о. Тит Войнаровський .-Вказ. праця .-С.15

38.    Записано зі спогадів Яворської Марії

39.    о. Тит Войнаровський Вказ. праця.-С. 15

40.    О.Клодницький Товмаччина до Другої світової війни// Альманах Станіславськї землі.-Т.І.-Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1975.-С.856

41.    ЦДІАУ у м.Львові.Ф.348,оп.1,спр.3550

42.    Полонська-Василенко Н. Історія України-Т.2.-К.,1995.-С.445

43.    Записано зі спогадів Княгиницької Ніни,Олійник Ганни, Яворської Марії; Неопубліковані фонди «Книги памяті України».

44.    Федорів П. Нова ЛипівкаїСело в минулому і тепер//Вперед.-1993.-20лист.

45.    Полонська -Василенко Н. Історія України-Т.2.-К.,1995.-С.444

46.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана; Село над Стримбою-рікою.-Івано-Франківськ, 1999. -С. 34

47.    Записано зі спогадів Василькевича Юрія

48.    Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху ХІХст.-1939,-Івано-Франківськ, 1993.-С. 127

49.    Неопубліковані фонди «Книги памяті України»

50.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана

51.    Кравчук М. Польсько-українська війна та Українська Галицька армія//Українсько-польські відносини в Галичині у ХХст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996) .-Івано-Франківськ, 1997.-С. 51

52.    Вони брали участь у визвольній боротьбі між 1918-1920 роками в рядах Української Галицької Армії //Альманах

Станіславської землі .-Т.2.-Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1985.-С.247,251,252

РОЗДІЛ IV

1.    Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху XIX ст,- 1939 р. —Івано-Франківськ, 1993. -С.154

2.    Кривава книга,- Дрогобич, 1994.-С. 263

3.    Записано зі спогадів Яворської Марії і Куцої Петруні

4.    Ksi^ga adresowa.- Warszawa, 1926-1927. -S.1796

5.    З сімейного архіву Юрія Василькевича

6.    Там само

7.    Записано зі спогадів Куцої Петруні і Яворської Марії

8.    Дві сторінки з історії Липівки // Вперед.- 1976,- 16 верес.

9.    З сімейного архіву Юрія Василькевича, а також його спогади

10.    Дві сторінки з історії Липівки // Вперед.- 1976.- 16 верес.

11.    Ksi^ga adresowa.- Warszawa, 1926-1927. -S. 1796

12.    ДАІФО, ф.2, on. 1, спр. 1294. -С. 18

13.    Записано зі спогадів Яворської Марії

14.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1929. -С. 128

15.    Записано зі спогадів Яворської Марії і Княгиницької Ніни

16.    ДАІФО, ф.2, оп. 8, спр. 1350. -С. 7

17.    ДАІФО, ф.2, on. 1, спр. 1294. -С. 18

18.    Handbuch der Konigreiche Galizien und Lodomerien. Fiir das Jahr 1848.- S. 393

19.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1829. -С. 138

20.    Там само. — 1897. -С. 143

21.    Записано зі спогадів Яворської Марії

22.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни і Яворської Марії

23.    Ksi?ga adresowa.- Warszawa, 1926/27,- S. 1796; Записано зі спогадів Куцої Петруні і Кухарук Іванни

24.    Ksi^ga adresowa.- Warszawa, 1926/27.-S. 1796

25.    Skorowidz mieyscowsci rzeczypospolitej polskiey- T. XIV,-Warszawa, 1923. -S. 21

26.    Копчак C. І., іін. Етнічна структура та міграції населення українського Прикарпаття. Статистико-демографічне дослідження,- Львів, 1996. -С. 204

27.    Там само. -С. 204

28.    Штайнінгер Рудольф Горохлина. історія та розповіді про німців, українців, поляків та євреів мого рідного села.- 1995. -С. 6-7

29.    ЦДІАУ у м. Львові, Ф. 20, оп. 6, спр. 220

30.    Schematismus universi venerabilis cleri.- Leopoli, 1832,-S. 113

31.    Бууко Д. Вказ. праця.-C. 109

32.    Записано зі спогадів Осташа Михайла

33.    Skorowidz Gminny Galicyi. — Wieden, 1907. - S. 701

34.    Записано зі спогадів Осташа Михайла

35.    Skorowidz mieyscowsci rzeczypospolitej polskiey. - T. XIV,-Warszawa, 1923. -S. 21

36.    Монолатій І. Німецькі колонії Галичини в таблицях: Довідник,-Коломия, 2000. -С. 40

37.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi?stwem krakowskiem. —Lwow, 1900.- S. 594

38.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi?stwem krakowskiem. —Lwow, 1910.- S. 746

39.    Shematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi?stwem krakowskiem.-Lwow, 1914.-S.892

40.    Записано зі спогадів Копачинської Євдокії

41.    Дані перепису (2001) взяті з Липівської сільської ради

42.    Записано зі спогадів Яворської Марії

43.    ДАІФО, Ф. Р.1, on. 1, спр. 26. -С. 112

44.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана, Княгиницької Ніни, Яворської Марії і Кухарук Іванни

45.    ДАІФО ,Ф. Р.7, on. 1, спр. 56. -С. 36

46.    Андрухів І.О., Француз А. Й. Станіславівщина : двадцять буремних літ (1939-1959).- Рівне — Івано-Франківськ, 2001. -С. 87

47.    ДАІФО, Ф. Р.-98, on. 1, спр. 32. -С. 4-5

48.    Там само .-С. 9

49.    Книга пам'яті України. Івано-Франківська область. — Т.2.-Львів, 2001. -С. 556

50.    Памятники истории и культури Украинской ССР.- К., 1987. -С. 231

51.    Книга пам'яті України. Івано-Франківська область. — Т.2.-Львів, 2001. -С. 586-590

52.    Неопубліковані фонди Книги пам'яті України

53.    Записано зі спогадів Яворської Марії

54.    Бода Б. Його псевдо було «Залізняк»: про керівника боївки ОУН села Липівки Тисменицького району // Вперед.- 1996,- 9 трав; Бода Б. Повстанці не здаються // Поклик,- 1995,- 19 серп.

53.    Карпенко В. Українці в Казахстані.- К, 2001. — С. 59 — 60

54.    Записано зі спогадів Кукудяк Михайліни і Яворської Марії

55.    Лавренко А. У визволеному селі // Прикарпатська правда.-1944,- 3 серп. -С. 2

56.    Записано зі спогадів Петришак Любові

57.    Дані взяті з Липівської сілської ради (січень 2002 р.)

Розділ V

1.    Полонська-Василенко Н. Історія України.- Т.2. — К, 1995. -С. 375

2.    Нариси з історії Народного шкільництва Східної Галичини.-Тисмениця, 1991. -С. 8

3.    Бурдуланюк В., Гаврилів Б. Історія Прикарпаття в хронології.-Івано-Франківськ, 1996. -С. 13

4.    Там само. -С. 14

5.    Handbuch des Lemberger Statthalterei — Gebietes in Galizien fiir das Jahr 1858. -S. 403

6.    о.Тит Войнаровський. Вказ. праця ,-С. 15

7.    Нариси з історії Народного шкільництва Східної Галичини.-Тисмениця, 1991. -С. 13

8.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskiem. — Lwow, 1877,- S. 448

9.    ЦДІАУ у м. Львові,Ф. 165, on.2, cnp. 2317 (каталог)

10.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskiem. —Lwow, 1879.- S. 429

11.    Там само 1882,- S. 444; 1884. -S. 424

12.    Schematismus universi cleri. Dioecesis Stanislaopoliensis.- 1887,-S. 207

13.    ЦДІАУ у м. Львові, Ф. 165, on.2, cnp. 2317 (каталог)

14.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskiem. —Lwow, 1891.- S. 489

15.    Там само 1894 ; 1895. —S. 490

16.    ДАІФО. -Ф. 504 ,on.l, спр. 686. -С. 18

17.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi^stwem krakowskiem. —Lwow, 1901. -S. 593

18.    Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення.-К., 1998 - С. 124

19.    Dziennik urzedowy c.k.Radu szkolnei krajowej w Galicyi w zakreisie szkol Ludowych. Rocznikl899.-We Lwowe,1899

20.    Skorowidz Gminny Galicyi. — Wieden, 1907. —S. 701

21.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkim ksi?stwem krakowskiem. —Lwow, 1910. -S. 745

22.    Записано зі спогадів Яворської Марії

23.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkiem ksi?stwem krakowskiem. —Lwow, -1910. -S. 745

24.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1913. -С. 228

25.    Szematyzm krolestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkiem ksi?stwem krakowskiem. —Lwow, -1914. -S. 891

26.    ДАІФО , Ф. 531, on. 1, cnp.l. -C. 1

27.    Ступарик Б. M. Національна школа: витоки, становлення.-К„ 1998. -С. 126

28.    Записано зі спогадів Яворської Марії і Княгиницької Ніни

29.    ЦДІАУ у м. Львові ,Ф. 348, on. 1, Спр. 3550

30.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1, спр.2-З

31.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1, спр.4

32.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1,спр.5

33.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1, спр.6-7

34.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1, спр. 1-7

35.    Skorowidz miejscowosci rzeczypospolitej polskiej. -T. XIV .— Warszawa, 1923. - S. 21

36.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1925. -С. 209

37.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1931. -С. 137

38.    Skorowidz miejscowosci rzeczypospolitej polskiej. - T. XIV — Warszawa, 1923. -S. 21

39.    ДАІФО , Ф. 269, оп.1, спр.822. -С. 105

40.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни, Куцої Петруні і Яворської Марії

41.    ДАІФО , Ф. 531, оп.1, спр. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

42.    ДАІФО , Ф. 531 ,оп. 1 ,спр. 127

43. ДАІФО , Ф. 531, оп.1 ,спр.128

44.Записано зі спогадів Кукудяка Івана і Камінської Марії

45.Шематизмь    всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1895. -С. 141

46.Крип'якевич    І. Середньовічні монастирі в Галичині // Записки чина св. Василія Великого. —Т. П. — Вип. 1-2. — Жовква, 1926. -С. 103

47.Село    над Стримбою — рікою. — Івано-Франківськ, 1999. -С. 76

48.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1913. -С. 228

49.    Вісник Івано-Франківської обласної ради та обласної державної адміністрації. — 1999. — № 17

50.    Schematismus universi cleri. Dioecesis Stanislaopoliensis.- 1887,- S. 207

51.    ЦДІАУ у м. Львові ,Ф. 19, On. 6, cnp. 31

52.    Schematismus universi venerabilis cleri.-Leopoli, 1832.-S.113

53.    Schematismus universi cleri. Dioecesis Stanislaopoliensis.- 1887,- S. 207

54.    О. мітрат Тит Войнаровський. Вказ праця.-С. 15

55.    ДАІФО , Ф. 504, оп.1 ,спр.330. «а». -С. 161

56.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1889. -С. 118

57.    ДАІФО , Ф. 504 ,оп.1, спр.330. «в». -С. 29

58.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1892. -С. 138

59.    ДАІФО , Ф. 504 ,оп.1, спр.686. -С. 17

60.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1913. -С. 228

61.    Записано зі спогадів Яворської Марії

62.    ДАІФО ,Ф. 504 ,оп.1, спр.330.»д». -С. 112

63.    Климишин М. Катехит отець д-р Іван Фіголь // Альманах Станіславської землі. -Т. 2. — Нью-Йорк — Париж — Сідней

— Торонто, 1985. -С. 415

64.    ДАІФО, Ф. 504 ,оп.1,спр.330.»д». -С. 48

65.    Кривава книга. -Дрогобич, 1994. -С. 263

66.    Вісник Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.- Івано-Франківськ, 2000.- № 29-30. -С. 69

67.    ДАІФО, Ф. 504 ,оп.1, спр.330.»в». -С. 161

68.    о. Ігор Пелехатий Блаженний мученик Симеон Лукач (1893-1964) (життя, мученича смерть і прослава) // Нова Зоря.- 2001.-25 жовт. -С. 5

69.    Дивний бог у святих своїх! // Нова Зоря.- 2001.- З трав.

70.    ДАІФО , Ф. 504, оп.1, спр. 195.»а». -С. 146

71.    Са-Ко Отець Володимир Сомотулка // Альманах Станіславської землі. — Т. 2. — Нью-Йорк — Париж — Сідней

— Торонто, 1985. -С. 412

72.    ДАІФО , Ф. 504, оп.1, спр.330.»в». -С. 199

73.    ДАІФО , Ф. 504 ,оп. 1, спр.330.»б». -С. 8

74.    Драбчук І. Могили священиків на Княгиницькому цвинтарі // Нова Зоря.- 2002,- 6 лют. -С. 6

75.    ДАІФО, Ф. 6, оп.4 ,спр.80. -С. 21

76.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни

77.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1931. -С. 137

78.    Документи і матеріали з будівництва нової церкви у селі Липівка

79.    Шематизмь всего клира греко-католицкой єпархии Станиславовской на рок Божий 1892. -С. 138

80.    Skorowidz Gminny Galicyi. — Wieden, 1907. -S. 700

81.    Skorowidz mieyscowsci rzeczypospolitey polskiey. -T. XIV,-Warszawa, 1923. -S. 21

82.    ДАІФО , Ф. 631, on. 1, cnp.429

83.    Там само

84.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни

85.    ЦДІАУ у м. Львові ,Ф. 348 ,оп. 1, спр. 3550

86.    Там само

87.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни, Куцої Петруні і Яворської Марії

88.    ДАІФО, Ф. 2 ,оп.З, спр.113. -С. 160

89.    ЦДІАУ у м. Львові ,Ф. 348 ,оп. 1, спр. 3550

90.    Там само

91.    Там само

92.    Там само

93.    Записано зі спогадів Кухарук Іванни і Яворської Марії

94.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1, спр.6. -С. 42

95.    Там само -С. 41

96.    ДАІФО, Ф.2, оп.З, спр. 113-С. 164

97.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1 ,спр. 19. -С. 82

98.    ЦДІАУ у м. Львові, Ф.348 , on. 1 ,спр. 3550

99.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1, спр.63. -С. 31

100.    ДАІФО , Ф. 378 ,оп. 1, спр.6. -С. 30

101.    Там само. -С. ЗО

102.    Там само. -С. 41

103.    Діло.-1933,- 26 березня. -С. 4

104.    ДАІФО, Ф. 378 ,оп. 1, спр. 19. -С. 44

105.    ДАІФО , Ф. 378 ,оп.1, спр.52. -С. 2

106.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1, спр.19. -С. 44

107.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана і Камінської Марії

108.    ДАІФО , Ф. 2, оп.З ,спр.112. -С. 93

109.    ДАІФО, Ф. 378 ,оп.1, спр.6. -С. 38

110.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1, спр.46. -С. 6

111.    ДАІФО , Ф. 2, оп.З, спр. 113. -С. 162-163

112.    Там само. -С. 164

113.    ДАІФО, Ф. 378, оп.1, спр.6.-С. 39

114.    Записано зі спогадів Кукудяка Івана і Мисишина Якова

115.    ДАІФО, Ф. 378, оп.1, спр.19. -С. 37, 49

116.    ДАІФО , Ф. 378, оп.1, спр.6. -С. 39

117.    Записано зі спогадів Іванилюк Юстини

118.    З сімейного архіву Юрія Василькевича

119.    Записано зі спогадів Яворської Марії

120.    Записано зі спогадів Куцої Петруні і Яворської Марії

121.    Skorowidz Gminny Galicyi. Wieden, 1907. —S. 700

РОЗДІЛ VI

1.    о. Тит Войнаровський,- Вказ. праця.-С. 15

2.    о. мітрат Тит Войнаровський // Новий час.- 1938.- 23 лютого. -С. 2

3.    о. Тит Войнаровський. -Вказ праця...-С. 15

4.    Там само. -С. 16

5.    Там само -С. 16

6.    о. мітрат Тит Войнаровський // Рідна школа,- 1936.- 1 березня. -С. 69

7.    о. Тит Вайнаровський. -Вказ праця.-С. 40

8.    Енциклопедія українознавства. -Т.І.- Львів, 1993. -С. 301

9.    Левицький Кость. Українські політики II частина. —Львів, 1937. -С. 108

10.    о. Тит Войнаровський.-Вказ праця...-С. 60

11.    Левицький Кость.-Вказ праця .-С.108

12.    о. Тит Войнаровський,- Вказ праця..,-С. 56

13.    Там само. -С. 60

14.    о. мітрат Тит Войнаровський // Рідна школа,- 1936.- 1 берез. -С. 69

15.    о. Тит Войнаровський,- Вказ праця.-С. 39

16.    Там само. -С. 69

17.    Енциклопедія українознавсьва. — Т. 1. —Львів, 1993. -С. 301

18.    о. Тит Войнаровський,- Вказ праця.-С. 66

19.    о. мітрат Тит Войнаровський // Новий час.- 1938,- 23лют.

20.    Яськевич Т. Проблеми української державності,- Мельборн, 1991. -С. 149-150

21.    Там само. -С.13

22.    Боднар М. Його цікавлять проблеми української державності // Галичина. —2002,- 5 лют. -С. 7

23.    Карпенко В. Українці в Казахстані. —К., 2000. — С. 51, 61

24.    Арсенич П. Священича родина Сірецьких // Нова Зоря.-2002,- Ч. 12. -С. 5; Головний податківець області. Слово про нього і від нього: Упоряд. Орнат Ярослав Олексійович:- Івано-Франківськ; Нова Зоря, 2001. -С.61

25.    Там само. -С. 45; Поетичні рядки взято у Петра Арсенича

На обкладинці церква Воскресіння Христового в селі Липівка. Світлина Ігора Гураля.

Віддруковано з готових фотоформ замовника.

Формат 60х84'/]6. Папір офсетний. Гарнітура Baltika.

Друк офсетний. Ум. друк, аркушів 9,3. Тираж 500.

Зам. № 2385.

Обласна друкарня 76000, Івано-Франківськ, Січових Стрільців, 78