Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Робоча книга вихователя групи продовженого дня

Спільна робота вчителя і вихователя


Цілеспрямованість і результативність навчально-виховного процесу залежить від того, наскільки узгоджено працюють учителі і вихователі. Але це не виключає, а, навпаки, передбачає персональну відповідальність кожного за доручену справу.

Завдяки спільним, узгодженим діям виробляються єдині вимоги до учнів, створюються умови для боротьби за високу якість навчання і виховання дитячого колективу, для своєчасної взаємодопомоги в роботі вчителів і вихователів та визначення педагогічно доцільних засобів впливу на дітей.

Готуючись до самопідготовки, вихователям слід радитися з учителями, ознайомлюватися з планами їх роботи. Часто вчителі й вихователі разом проводять екскурсії, організовують фенологічні й метеорологічні спостереження, збирання й оформлення експонатів для шкільного краєзнавчого музею, виготовлення наочного приладдя, додатково працюють з невстигаючими та ін. Періодично питання про спільну роботу вчителів і вихователів слід обговорювати на педагогічних радах, нарадах при директорі, на засіданнях методичних об´єднань і предметних комісій. Учителі й вихователі можуть допомогти один одному спланувати й провести вивчення окремих навчальних тем.

На початку навчального року вчителі й вихователі, переглядаючи програму, спільно визначають, яку роботу зможуть провести з учнями вихователі в позаурочний час, уточнюють зміст діяльності вихователя, спрямованої на піднесення якості знань учнів.

Існують такі форми узгодження роботи вчителя і вихователя групи продовженого дня:

• усна й письмова взаємоінформація педагогів;

• участь у засіданнях методичних об´єднань і предметних комісій, педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, розробка спільними зусиллями окремих тем;

• відвідування вчителями груп, допомога вихователю й учням у раціональній організації виконання домашніх завдань;

• допомога вихователя вчителеві в організації самостійної роботи учнів на уроках;

• ведення спеціальних зошитів взаємозв´язку в роботі між учителями і вихователями.

Застосування цих форм приносить велику користь у піднесенні якості навчання учнів.

Роботу кожної групи продовженого дня будують залежно від її структури. Переважно один педагог працює як учитель, а інший - як вихователь, керівник групи. В його обов´язки входить організація дітей під час прогулянки, обіду, самопідготовки, екскурсій, клубних занять та інших заходів. Зрозуміло, що в таких умовах вирішальна роль належить особистості вчителя і вихователя, які працюють в одному класі, їхні ділові якості, психологічна й емоційна сумісність, вміння працювати злагоджено, дружно і чітко визначають якість навчально-виховної роботи всієї групи.

Взаємодія між учителем і вихователем у школі з продовженим днем здійснюється в двох основних видах спільної діяльності: в навчальній - під час уроків і виконання учнями домашніх завдань та в позанавчальній - у різних видах позакласної та позашкільної діяльності.

Учитель-класовод у спеціально відведений час на уроках озброює школярів знаннями, вміннями, навичками. В процесі навчання на уроці він одночасно навчає дітей раціональних прийомів самостійної роботи як в оволодінні теоретичним матеріалом, так і у виконанні практичних робіт.

Вихователь безпосередньо не займається навчанням учнів, однак, здійснюючи керівництво їхньою самопідготовкою, продовжує роботу, почату вчителем на уроці. Певна річ, класовод зацікавлений у тому, щоб самопідготовка дітей була добре організована і проводилася з урахуванням його вимог. А це можливо лише за налагодженої тісної взаємодії вчителя з вихователем.

Прагнучи встановити тісний контакт у спільній роботі, педагогам слід користуватися такими методами, як відвідування уроків вихователем і занять із самопідготовки вчителем, особисті бесіди після уроків, ведення спеціальних зошитів, у які вчитель вносить свої зауваження про клас і окремих учнів, про те, які важливі особливості в їхній поведінці він спостерігав на уроці, а вихователь, у свою чергу, по закінченні навчання в школі записує в зошит зауваження про них під час роботи. Щоденник ведеться за певною формою.

Розділ І. інфоомація вчителя

Ведення щоденника дає змогу встановити контакт між учителем і вихователем, допомагає організувати і проконтролювати роботу учнів на уроці і в ході самопідготовки. Маючи достатню інформацію, вихователь, приміром, не примушує дітей виконувати домашнє завдання, якщо не впевнений у тому, що матеріал добре засвоїли всі вихованці, а попередньо проводить зі слабкими учнями відповідну індивідуальну або групову роботу.

Часто перед вихователем постає таке питання: чи слід чітко регламентувати послідовність виконання домашніх завдань з навчальних предметів, чи, може, надати свободу вибору самим школярам? Самостійна робота учнів, виконання ними домашніх завдань в умовах групи продовженого дня дає змогу вихователеві формувати навички навчальної праці, розвивати мислительні здібності дітей, тому не можна цю важливу роботу пускати на самоплив1.

Взаємодія вчителя і вихователя не обмежується часом, відведеним для уроків та занять із самопідготовки, а продовжується і в позанавчальній виховній роботі. Не порушуючи права учнів на самостійність, вихователь допомагає їм вибрати гурток, секцію з урахуванням здібностей і нахилів Вихователі час від часу мають відвідувати заняття окремих гуртків, секцій, цікавитися успіхами своїх вихованців

 Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика