Безкоштовна бібліотека підручниківПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3.5. Напрями підвищення рівня податкового прогнозування та планування


До основних напрямів удосконалення процесу податкового прогнозування та планування доцільно віднести:

1. Досягнення довготривалої стабільності норм, складу, ставок і предмета оподаткування. Розуміння такої стабільності як наперед визначеної, публічно оголошеної й фактично запроваджуваної динаміки норм оподаткування. Встановлення оптимуму — найкращих ставок за окремими видами загальнодержавних податків, а також встановлення індивідуальної швидкості зниження цих ставок. Найбільше зниження ставок оподаткування має відбуватися з тих платежів, які є найбільш складними щодо визначення, контролю та адміністрування, що дає змогу довільно тлумачити обсяги податкових зобов´язань та знаходити шляхи уникнення цих зобов´язань.

2. Поступове зменшення податкового навантаження і трансформація його структури. Напрями поступової трансформації структури податкового навантаження: досягнення більшої рівномірності розподілу цього навантаження; максимізація розширення бази оподаткування за допомогою кожного податку (охоплення всіх можливих платників); більша справедливість у розподілі тягаря. Зниження до прийнятного рівня податкових вимог до підприємств, що значно розширить базу оподаткування як за рахунок детінізації бізнесу, так і внаслідок активізації створення нових підприємств і мультиплікативного збільшення комерційних операцій. Оптимальним треба вважати таке значення податкового навантаження, за якого б максимізувалися фіскальні результати з одночасною мінімізацією (найкращої сприйнятності платниками) податкових вимог.

3. Становлення рівноправних відносин між податківцями і платниками, усунення дискримінації платників за ознаками форми власності, правового статусу, рівня прибутковості, країни походження капіталу підприємства.

4. Активні дії уряду щодо послідовної оптимізації положень актів відповідного законодавства (що дало б змогу напрацювати Податковий кодекс держави), скасування права самочинного прийняття підзаконних відомчих актів; публічна звітність держави за збір та використання податків, їх декларування в Інтернеті в он-лайн-режимі; вільний доступ засобів масової інформації та громадськості до інформації податкової служби; ефективний збір і розподіл податково-бюджетних надходжень, реорганізацію структур податкової служби та інші дії з розвитку податкової системи України.

5. Створення прозорих умов та відносної конкурентної переваги для ведення бізнесу та здійснення інвестицій в Україну.

6. Подолання довготривалого конфлікту між владою і бізнесом, покращення етики і культури відносин між ними, значне розширення свободи і зацікавленості в господарюванні.

7. Загальне прискорення динаміки реального ВВП.

8. Підвищення рівня сплачуваності податків.

9. Чітке регламентування умов і періоду застосування податкових преференцій з метою стимулювання інвестицій і створення нових робочих місць в окремих депресивних місцевостях. При цьому необхідні знижки або скасування платежів мають стосуватися лише прямих податків (головним чином податку з прибутку і соціальних нарахувань на фонд заробітної плати).

10. Законодавчі зміни до спеціальних режимів оподаткування суб´єктів господарювання на територіях спеціальних економічних зон, пріоритетного розвитку та технопарків. Новий порядок має заохочувати інвестиції і створення нових робочих місць, а не збільшення імпорту, що надходять через ці зони і території, як це було донедавна.

11. Підвищення ефективності діяльності Державної податкової служби шляхом:

• Відслідковування динаміки нарахувань і надходжень за видами платежів, галузями народного господарства, видами економічної діяльності, формами власності.

• Аналізу факторного впливу змін індексів цін, тарифів, темпів інфляції та інших макроекономічних показників на стан надходжень до бюджету, ув´язка контрольних показників надходжень з даними, отриманими від фінансових органів.

• Аналізу та оцінки виконання розрахункових показників мобілізації доходів за платежами, рівнями бюджетів, регіонами, міністерствами, галузями народного господарства, країни платниками податків та відстеження окремо їх впливу на загальні надходження платежів до бюджету.

• Виявлення схем ухилень від оподаткування та розробки методів їх запобігання. Узагальнення, аналізу та подання пропозицій щодо розширення бази оподаткування за рахунок зменшення обсягів неоподаткованих оборотів. Участі в аналізі ефективності створення вільних економічних зон, зон пріоритетного розвитку, програм державної підтримки галузей народного господарства, застосування спеціальних режимів оподаткування, економічних експериментів.

• Аналізу результатів роботи органів державної податкової служби з мобілізації надходжень за платежами, рівнями бюджетів, платниками, структурними підрозділами, закріпленими спеціалістами, шляхами сплати. Підготовки пропозицій керівництву щодо прийняття управлінських рішень.

• Участі у проведенні досліджень ефективності використання пільгових режимів оподаткування, наданих відстроченнях, розстроченнях зі сплати бюджетних платежів. Надання пропозицій зі скасування неефективних пільгових режимів оподаткування.

• Аналізу фінансового стану та виробничої діяльності підприємств у різних галузях народного господарства, за видами економічної діяльності, підпорядкованості міністерству, відомству, формами власності з метою виявлення додаткових резервів збільшення надходжень, визначення сплачуваності.

• Аналізу законопроектів щодо змін чинного податкового законодавства з питань оподаткування. Розрахунку впливу змін на стан надходження податків та інших обов´язкових платежів. Підготовки пропозицій з удосконалення законодавства з питань податкової та бюджетної систем.

• Організації роботи з обстеження визначальних платників податків на предмет виявлення причин спаду надходжень платежів до бюджету, координації роботи в частині проведення перевірок, пов´язаних з аналізом економічного та фінансового стану та порівняльної оцінки платників податків щодо ступеня ризику втрати податкових платежів.

• Вивчення практики господарської діяльності окремих підприємств з метою виявлення вузьких місць в оподаткуванні, відстеження впливу прийнятих нових законодавчих актів з питань оподаткування на фінансовий стан підприємств та стан їх розрахунків з бюджетом за галузями економіки, видами діяльності й окремими бюджетними платежами, відпрацювання методичних рекомендацій та надання пропозицій з усунення виявлених вузьких місць.

• Накопичення даних щодо розрахунків з бюджетом по групах платників податків за кваліфікаційними ознаками видів діяльності, галузевої приналежності, форм власності, регіонального розміщення виробничої бази та виявлення впливу цих факторів на показники фінансово-господарчого стану та розрахунків з бюджетом, відстеження динаміки податкового навантаження на платників податків за виділеними групами.

Вивчення досвіду інших країн з питань податкової політики та використання його у своїй діяльності.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера