Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Менеджмент якості

5.4. Загальні вимоги до системи управління якістю


Відповідно до ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 9004 організація має розробити, документально оформити, впровадити, підтримувати систему якості і безперервно підвищувати її дієвість.

Організація повинна:

установити необхідні для системи якості процеси і застосувати їх у всіх своїх підрозділах;

визначити послідовність і взаємодію цих процесів;

визначити критерії та методи, необхідні для результативності як виконання цих процесів, так і управління ними;

забезпечити наявність ресурсів та інформації, необхідних для забезпечення виконання і контролю цих процесів;

здійснювати контроль, вимірювання та аналіз вказаних процесів;

виконувати дії, необхідні для отримання запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.

Керівництво має визначити, яка документація, зокрема протоколи і дані реєстрації, необхідна їй для створення, запровадження та забезпечення якості, передбачення результативного та ефективного виконання застосовуваних в організації процесів. Характер і обсяг документації має задовольняти контрактні, правові та регламентуючі вимоги, потреби та очікування споживачів й інших зацікавлених сторін, відповідати профілеві організації. Документація може мати будь-яку форму і розміщуватися на будь-якому носії, згідно з потребами організації.

Для одержання документації, яка б задовольнила потреби й очікування зацікавлених сторін, керівництво повинне розглянути:

контрактні вимоги споживачів чи інших зацікавлених сторін;

прийнятність міжнародних, національних, регіональних та галузевих стандартів;

відповідні правові та регламентуючі вимоги;

зовнішні джерела інформації, необхідні для підвищення компетентності інформації;

інформацію про потреби й очікування зацікавлених сторін.

Виготовлення, використання і контроль документації мають оцінюватися

з погляду ефективності та дієвості роботи організації за такими критеріями:

функціональність (наприклад, швидкість оброблення);

зручність користування;

необхідні ресурси;

політика і завдання;

поточні і майбутні вимоги, що стосуються менеджменту як науки;

здійснення зіставного оцінювання систем документації;

точки взаємодії між споживачами продуктів, організацією, її постачальниками та іншими зацікавленими сторонами.

Документація на систему якості має містити:

документовані виклади політики і завдань у сфері якості;

настанову з якості;

документовані методики відповідно до ДСТУ ISO 9001;

документи, потрібні організації для забезпечення ефективності планування та використання процесів, управління ними;

протоколи якості.

Настанова з якості має включати:

зміст системи якості з детальним описом та обґрунтуванням всіх виключень;

створені для системи якості документовані методики чи посилання на них;

опис взаємодії між процесами системи якості.

У системі якості має бути розроблена документована методика, в якій встановлюються засоби контролю, потрібні для:

затвердження документів як відповідних перед їхнім випуском;

перегляду документів і, за потреби, їхньої актуалізації з повторним затвердженням;

забезпечення позначення на документах їхніх літер зміни та номера редакції;

забезпечення наявності у користувачів відповідних варіантів чинних документів;

забезпечення збереження документів у стані, придатному для їх читання та ідентифікації;

забезпечення позначення зовнішніх документів й контролю їх розсилання;

виключення випадкового використання застарілих документів із передбаченням прийнятного їх позначення в разі їхнього збереження з тією чи іншою метою.

Протоколи якості є доку ментами особливого типу і підлягають контролю на відповідність таким вимогам:

мають зберігатися у придатному для читання стані з передбаченням їх швидкого пошуку та вибірки;

має бути розроблена документована методика, в якій встановлюються засоби контролю, необхідні для ідентифікації, зберігання, захисту, вибірки, збережуваності та вилучення протоколів якості.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера