Безкоштовна бібліотека підручниківЕкологія та охорона навколишнього природного середовища

1.6.1. Рівні організації органічного світу


Повітря і вода, рослинність і ґрунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємозв´язану і взаємозумовлену світову біосферу, яка підтримує все живе і яка, незважаючи на могутню життєздатність, складається з тендітних і надто уразливих систем, рівновага в яких дуже легко порушується. Природні системи досить різноманітні, вони складаються з величезної кількості різно-організованих, взаємозумовлених і взаємозамінних компонентів, які об´єднані безліччю прямих і зворотних зв´язків. Незважаючи на те, що системи досить різноманітні, їм притаманний ряд спільних рис:

— система — це цілісний комплекс взаємозв´язаних елементів, але значно складніший, ніж просто сума елементів;

— система утворює особливу єдність з середовищем;

— будь-яка досліджувана система є елементом системи більш високого рангу;

— в свою чергу елементи будь-якої досліджуваної системи звичайно виступають як система нижчого рангу.

На думку багатьох вчених, світ організований у вигляді ланцюжка, що складається з ланок зростаючої складності.

Ця послідовність починається з елементарних частинок, з яких складається атом, йде до молекул, клітин і поширюється до складних індивідуумів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Рівні організації органічного світу

Основна група Рівень
Біологічні мікросистеми молекулярний (молекулярно-генетичний)
субклітинний
клітинний
Біологічні мезоснстеми тканинний
органний
організмовий
Біологічні макросистемы популяційно-видовий
біоценотичний
біосферний (глобальний)

Одиниці одного рівня організації є частинками, з яких утворюється наступний вищий рівень. Молекули, об´єднуючись, утворюють клітини, клітини утворюють тканини і органи, які в свою чергу утворюють багатоклітинні організми, організми утворюють надорганізмові системи: види, популяції, біоценози, біогеоценози. Живе на нашій планеті — це окремі організми, особини. Кожен організм з однієї сторони складається з одиниць підпорядкованих йому рівнів організації (органів, клітин, молекул), з іншої — сам є одиницею, що входить до складу надорганізмових біологічних макросистем (популяцій, видів, біоценозів, екосистем, біосфери).

На всіх рівнях життя спостерігається певна впорядкованість, обмін речовин, енергії, інформації та ін. Завдяки обміну речовин та енергії встановлюється єдність живого з середовищем.|
:
Екологія людини
Основи екології
Екологія та охорона навколишнього природного середовища