Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

7.2. Права та обов´язки суб´єктів юридичної практичної діяльності


Нормативне визначення змісту юридичної практичної діяльності пере­дусім забезпечується формулюванням у нормативно-правових актах (дого­ворах) прав та обов´язків її суб´єктів. Особливе значення це має для юристів — державних посадових осіб, які мають владні повноваження й діяльність яких регулюється за принципом "заборонено все, що прямо не дозволено законом", тобто в нормативно-правових актах визначається вичерпний перелік їх влад­них повноважень, а всі інші дії вважаються забороненими і при їх здійсненні кваліфікуються як зловживання правом. Тому основу повноважень юристів — державних посадових осіб становлять їхні юридичні обов´язки, для реалізації яких їм надаються відповідні права.

Цей принцип дійсний певною мірою й для визначення особливостей повно­важень суб´єктів недержавної юридичної діяльності, основою яких є теж обо­в´язки, оскільки діяльність таких суб´єктів здійснюється щодо прав суб´єктів, інтереси яких вони захищають. Проте недержавні юристи не мають владних повноважень щодо інших суб´єктів, тому їх діяльність регулюється за прин­ципом "дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом".

Обов´язки та права юристів доцільно розглядати за критерієм поділу їх на загальні, притаманні будь-якому виду чи суб´єкту юридичної діяльності, та особливі й спеціальні, які відображають своєрідність характеристик окремих видів, суб´єктів, дій юридичної практичної діяльності.

Загальними обов´язками суб´єктів юридичної практичної діяльності є:

• дотримання вимог Конституції України, міжнародних договорів та угод, ратифікованих в установленому порядку, законів України, підзаконних нормативно-правових актів і принесеної присяги;

• забезпечення повного, всебічного та об´єктивного ведення юридичних справ у встановлені строки;

• нерозголошення відомостей, що становлять державну, військову, служ­бову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відо­мостей про особисте життя громадян та інших відомостей, про які вони дізна­лися під час ведення юридичної справи;

• недопущення вчинків, що порочать професію юриста, можуть викли­кати сумнів у його об´єктивності, неупередженості та незалежності;

• використання всіх передбачених законодавством та правом засобів за­хисту прав, свобод і законних інтересів суб´єктів права;

• дотримання заборони використання власних повноважень на шкоду суб´єкта права, в інтересах якого здійснюються юридичні дії, відмови від взя­того на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;

• заявления самовідводу за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають їх участь у справі.

Для забезпечення виконання професійних обов´язків суб´єктам юридич­ної практичної діяльності надають відповідні права:

• представляти і захищати права, свободи та інтереси суб´єктів права за їх дорученням або за обов´язком у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

• збирати відомості про факти, які можна використати як докази в юри­дичних справах (запитувати й отримувати документи або їх копії, ознайом­люватися з необхідними для виконання професійних обов´язків документа­ми і матеріалами, отримувати письмові висновки фахівців з питань, що по­требують спеціальних знань тощо);

• застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законо­давства;

• доповідати клопотання і скарги компетентним особам та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді, особисто брати участь у їх розгляді тощо.

Загальні обов´язки та права доповнюються, конкретизуються та деталі­зуються щодо особливостей здійснення окремих видів юридичної практич­ної діяльності або певних юридичних дій, наприклад таких.

1. Нотаріус зобов´язаний сприяти суб´єктам права у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз´яснювати права і обов´язки, попереджати про наслідки вчинюваних юридичних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду, а також відмовляти у вчиненні юри­дичних дій у випадках їх невідповідності законодавству України або міжна­родним договорам.

2. Суддівська діяльність забезпечується обов´язками суддів:

• при здійсненні правосуддя дотримувати Конституції та законів Украї­ни, забезпечувати повний, всебічний та об´єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків, службової дисципліни та роз­порядку роботи суду;

• не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, служ­бову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відо­мості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання;

• не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді й мо­жуть викликати сумнів у його об´єктивності, неупередженості та незалежності.

3. Адвокатська діяльність забезпечується:
а) обов´язками адвоката:

• неухильно додержуватися вимог чинного законодавства;

• використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і закон­них інтересів громадян та юридичних осіб;

• дотримуватися заборони використовувати свої повноваження на шко­ду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;

• дотриманням заборони приймати доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у цій справі надає або раніше надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач та ін., а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках;

б) правами адвоката:

• представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

• збирати відомості про факти, які можна використати як докази в ци­вільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;

• застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законо­давства;

• доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відпо­відно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці кло­потання і скарги;

• бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях ко­легіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

• виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Подібно визначаються обов´язки та права судових експертів, нотаріусів тощо.

Значні відмінності мають професійні обов´язки та права міліції, Служби безпеки України, Державної митної служби, податкової міліції, пенітенці­арної системи тощо, що пов´язано з проведенням ними оперативно-розшукової роботи, застосуванням заходів фізичного впливу щодо правопорушників та іншими особливостями професійної діяльності.

Відповідно до своїх завдань ці державні органи мають такі обов´язки.

1. Міліція зобов´язана:

• забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

• виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбаче­них чинним законодавством;

• здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним зако­нодавством;

• припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати проваджен­ня у справах щодо них;

• виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

• проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов´язаних з позбавленням волі;

• розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством;

• забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстра­цію та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керу­вання транспортними засобами і видавати відповідні документи;

• запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою;

• охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і дер­жавне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства тощо.

2. Служба безпеки України зобов´язана:

• здійснювати розвідувальну та інформаційно-аналітичну роботу в інте­ресах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов´язаних з національною безпекою України;

• здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов´язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зов­нішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

• виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; прово­дити дізнання і слідство у цих справах;

• розшукувати осіб, які переховуються у зв´язку зі вчиненням зазначе­них злочинів;

• забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окре­мих осіб та їх об´єднань;

• брати участь у розробці й здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комер­ційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України тощо.

Для виконання цих обов´язків міліцію та Службу безпеки України на­ділено відповідними правами.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право