Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

7.1.4. Припинення здійснення професійних повноважень


Припинення професійних повноважень щодо здійснення юридичної прак­тичної діяльності провадиться, як і їх набуття, компетентними суб´єктами в установленому нормативно-правовими актами порядку. Підстави, за наявності яких здійснюється припинення професійних повноважень, включають у дея­ких випадках і ліквідацію офіційного визнання якостей, необхідних для само­стійного здійснення професійних юридичних функцій (наприклад, при винесенні ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру щодо юриста або винесенні рішення суду про обмеження його дієздатності, визнання недієздатним або безвісно відсутнім, оголошення померлим), а також права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності (анулювання свідоцтва про право на заняття приватною юридичною практичною діяльністю).

Припинення професійних повноважень щодо здійснення юридичної прак­тичної діяльності провадиться здебільшого за наявності таких підстав, які стосуються суб´єкта юридичної практичної діяльності:

• за його власним бажанням;

• винесення щодо нього обвинувального вироку суду, який набрав чин­ності;

• втрати ним громадянства України;

• винесення ухвали суду про застосування щодо нього примусових за­ходів медичного характеру, що набрала законної сили;

• винесення постанови суду про припинення кримінальної справи з нереабілітуючих підстав;

• винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження його дієздатності, визнання недієздатним або безвісно відсутнім, оголошен­ня померлим;

• грубого порушення ним вимог актів законодавства України, які регу­люють здійснювану юридичну практичну діяльність, присяги, яка ним при­йнята або за професійною невідповідністю;

• анулювання свідоцтва про право на заняття приватною юридичною практичною діяльністю.

При дотриманні загальних вимог щодо припинення приватної юридич­ної практичної діяльності для окремих видів її суб´єктів у нормативно-пра­вових актах визначено й особливі умови. Зокрема, приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управ­ліннями юстиції державних адміністрацій обласного рівня, тобто тими, які здійснювали реєстрацію, крім зазначених вище, у випадках, коли приват­ний нотаріус:

• не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди або не поповнив страхову заставу до встановленого розміру;

• без поважних причин не виконує своїх обов´язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції;

• не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров´я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності.

Деякі відмінності у порядку та підставах припинення професійних повно­важень є й для юристів — державних посадових осіб, що зумовлено особливостями набуття ними цих повноважень. Наприклад, повноваження судді припиняє орган, який його обрав, крім зазначених вище, у випадках:

• закінчення строку повноважень;

• письмової заяви про відставку;

• досягнення суддею 65-річного віку;

• переведення чи обрання судді на іншу посаду за його згодою;

• імпічменту Верховною Радою України.

Слід зазначити, що у процесі припинення професійних повноважень юристів діє інститут тимчасового зупинення таких повноважень у зв´язку з розглядом юридичної справи щодо притягнення юриста до юридичної відпо­відальності. Професійні повноваження юристів тимчасово припиняють у ви­падках пред´явленням обвинувачення у вчиненні злочину або розглядом дис­циплінарної справи щодо скоєння проступку, який тягне за собою можливість припинення професійних повноважень (звільнення з посади). Рішення щодо зупинення повноважень приймається кваліфікаційно-дисциплінарною або дисциплінарною комісією та суб´єктом, який надав юристу право на здійснен­ня професійних повноважень. Так, повноваження судді у випадку пред´яв­лення йому обвинувачення у вчиненні злочину зупиняються Верховною Ра­дою України, яка також позбавляє суддю недоторканності й дає згоду на при­тягнення до кримінальної відповідальності, а також при порушенні дисцип­лінарної справи щодо судді, кваліфікаційна комісія суддів на своєму засіданні розглядає і приймає рішення про зупинення повноважень судді, на підставі якого голова відповідного суду усуває його від здійснення службових обо­в´язків зі збереженням заробітної плати.

Зупинення повноважень юриста припиняється (втрачає силу), якщо ви­несено виправдувальний вирок суду або закрито кримінальну справу щодо юриста з реабілітуючих підстав, припинено дисциплінарне провадження, кваліфікаційною комісією винесено рішення про недоцільність позбавлення права на здійснення професійних повноважень.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право