Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА) UKRAINIAN-ENGLISH GLOSSARY OF KEY TERMS IN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY (FOUND IN THE MANUAL)


A

Авторитет — authority

Агресія — aggression

Аналіз організації — organizational analysis

Атестація — attestation / certification

Б

Бар´єри гуманізації управління — management Immunization barriers Бар´єр комунікативний — communication barrier: віковий б. — age b., тендерний 6. — gender b., гносеологічний (інформаційний) б. — gnoceological (episte-mological, informational) b., емоційний б. — emotional b,, естетичний б. — a(e)sthe-tic b., етнічний б. — ethnic b., інтелектуальний б. — intellectual b., культурний б. — cultural b., лінгвістичний (фонетичний, семантичний, стилістичний, логічний) б. — linguistic (phonetic, semantic, stylistic, logical) b,, моральний б. — moral (ethic) b., мотиваційний б. — motivational b., національний б. — national b., організаційний 6. — organizational b., професійний б. — professional b., релігійний 6. — religious b., соціально-статусний б. — social statute b., характерологічний б. — char-acterological b.

Бути схильним відчувати емоційне відчуження — to be inclined / prone / disposed to feel emotional alienation

Вертикальний конфлікт — vertical conflict

Вертикальні комунікації — vertical communications

Взаємна відповідальність — mutual responsibility

Взаємодія (соціальна, міжособистісна) — interactions) (social, interpersonal)

Вибірка — sample

Виконання обов´язків — discharging / fulfilment of obligations, doing ones duties

Винагорода — remuneration, reward

Вираховувати середнє арифметичне — to compute the arithmetic mean

Виставляти / набирати бали, очки — to score

Висхідні комунікації — ascending communications

Відбір — selection

Відповідальність працівника — employee´s responsibility

Відправник інформації — sender of information

Відхід від конфлікту (уникання конфлікту) - withdrawal from a conflict (conflict avoidance) Віковий профіль — age profile

Вміння і / або навички (пізнавальні, концептуальні, людські) — skills (cognitive, conceptual, human)

Г

Тендерні аспекти вигорання у вчителів — gender-related (gender-specific) aspects of burnout in teachers

Горизонтальний конфлікт — horizontal conflict

Горизонтальні комунікації — horizontal communications

Гра (рольова, ділова) — role play, business play

Група — group, групова згуртованість — group cohesion, групове мислення — group think

Гуманізація управління — humanization of management

д

Демократизація управління — democratization of management Деперсоналізація — depersonalization Депресія ~- depression

Детермінанти виконання роботи — work performance determinants Ділова активність — business activity

Діяльність — work, activity, види діяльності організаційного психолога (просвітницька, діагностична, експертна, профілактична, прогнозуюча, психокорекційна, психоконсультативна, психотерапевтична) — types of the organizational psychologist´s work (educational, diagnostic, expert, preventive, predicting (forecasting), psycho-corrective (intervention), counseling, psychotherapeutic)

Експектаціі (очікування, сподівання) — expectations

Екстравертна (зовнішня) мотивація — extravertive (external) motivation

Емоційна і моральна дезорієнтація — emotional and moral dhorientation

Емоційне відчуження — emotional alienation

Емоційний дефіцит — emotional deficit

Емпатія — empathia

Етика бізнесу — business ethics

Етика взаємостосунків — ethics of relations

Етична дилема — ethical dilemma

Етичне рішення — ethical decision

3

Задоволеність — satisfaction

Задоволеність працею — job satisfaction

«Загнаність у кут» — ´corneredness´ (відчай — despair)

Закон і правопорядок / справедливість — law and order/justice

Зворотний зв´язок — feedback

Здібність — ability, capability, aptitude

I

Ієрархія факторів / показників — hierarchy of factors Імідж — image

Іидивідуальнсмісихологічіга характеристика — individual psychological characteristic Інтерпалізація соціальної ролі -— internalization of a social role Інтровертна (внутрішня) мотивація — intravertive (internal) motivation Інтуїція — intuition

к

Капітал — capital, assets Кар´єра — career

Кар´єрні орієнтації — career orientations Керівник — leader, manager Керівництво — leadership

Клімат (організаційний, психологічний, соціальний) — climate {organizational, psychological, social)

Командна — team; командна роль — team role; член команди — team member; формування "команди — team building

Компонент (інформаційио-смисловий, діагностичний, корекційно-розвивальний, організаційний, особистісний, технолого-оптимізаційний) — component (informa-tion(al)-semantic, diagnostic, corrective-developing, organizational, personality, technology-optimizing). Когнітивний компонент психологічної готовності до управління — a cognitive component of psychological readiness to manage Компроміс — compromise

Комунікативна і емоційна сфери — communicative and emotional domains / areas Комунікативна компетенція — communicative competence Комунікативна креативність (творчість) — communicative creativity Комунікативна мережа — communication network

Комунікативний стиль (спілкування): миролюбний, уникаючий, агресивний — communication style: peaceful, avoiding (avoidant), aggressive Комунікація — communication, interaction(спілкування); внутрішні комунікації — internal communications; зовнішні комунікації — external communications

Конкуренти — business rivals

Конкурентоздатність, конкурентоспроможність — competitiveness

Консультування (психолого-оргаиізаційне) — counseling (psychological-organizational); етапи консультування — stages of counseling

Конфлікт — conflict: конфлікт бажань — conflict of wishes / desires, конфлікт норм поведінки — conflict of behavioral norms, конфлікт соціальних ролей — conflict of social roles, міжгруповий (іптергруповий) конфлікт — intergroup conflict, міжособистісний (інтерперсональний) конфлікт — interpersonal conflict, внутріш-пьогруповий конфлікт — intragroup conflict, впутрішньоособистіспий (інтраперсо-нальний) конфлікт — intrapersonal conflict

Курси (програми) і треніпги з формування команд — courses (programs) and trainings in team building / team building courses (programs) and trainings

Л

Людські ресурси (управління) — human resource (management)

M

Мати ризик емоційного виснаження — to run a risk of emotional «wearing out»

Менеджер освіти — education(al) manager

Міра включеності індивіда в діяльність — degree of a person´s participation / engagement in work

Модель (исихолого-оргацізаційпого консультування) — model (of psychological-

organizational counseling)

Моральна / стична поведінка — moral / ethical behavior

Моральна відповідальність — moral responsibility

Моральна реальність людини — moral reality of the man, man´s moral reality Моральна свідомість — moral consciousness

Моральне самопочуття — moral feelings / comfort / well-being Моральний вибір — moral choice Моральний розвиток — moral development Мотив — motive, ієрархія мотивів — hierarchy of motives

Мотиваційний компонент психологічної готовності до управління — a motivational component of psychological readiness to manage Мотивація — motivation

Мотивація успіху — achievement motivation; need for achievement Мотивація уникнення — avoidance motivation; need for avoidance

H

Навчання — training, education

Надійні працівники — reliable / trustworthy employees

Наполегливість — perseverance

Начальник — superior / chief / boss

Неадекватні вибіркові емоційні реакції — inadequate selective emotional reactions

Негативна (контрпродуктивпа) стратегія мотивації — negative counter-productive

strategy of motivation

Незадоволеність собою — dissatisfaction with oneself

Неформальні комунікації — non-formal / informal communications

Низхідні комунікації — descending communications

Норми поведінки — norms of behavio(u)r / behavio(u)ral norms

Образи конфліктної ситуації — images of a conflict situation

Операційний компонент психологічної \готовності до управління — operational component of psychological readiness to manage Опитувалышк — questionnaire

Організаційна психологія (академічна, практична) — organizational psychology (academic, applied)

Організаційний психолог — organizational psychologist

Організаційний менеджмент (управління організаціями) — organizational management

Освітня організація — educational organization

Особисті якості / характеристики — individual attributes / characteristics Особистісний аспект підприємницької діяльності — personality-related aspect of entrepreneurship

Особистіспий компонент психологічної готовності до управління — a personality — related component of psychological readiness to manage Особистість — personality; person, individual Оцінка виконання роботи — performance appraisal / assessment

П

Партнерство — partnership

Педагогічний колектив — teaching staff, pedagogical collective

Персонал — personnel, staff; персонал: залучення, набір, відбір, оцінка, підготовка (навчання) розміщення на посадах — personnel: attraction, recruitment, selection, assessment, placing, training Підлеглий — subordinate

 

Підприємець — entrepreneur, businessman Підприємництво — entrepreneurs hip

Підприємницька діяльність — entrepreneurs hip, business activity Підприємницький тип поведінки — entrepreneurs hip behavio(u)r Підприємницькі якості особистості — entrepreneurship-relevant attributes Підхід (принцип) — approach, н. відкритих соціальних систем — open system a., п. організацій, що навчаються *— learning organization а,, п. гуманістичного менеджменту — humanistic management а., людиноцентристський п. — person-centered a., діяльнісний п., activity-centered а., ситуативний н. — situational а., технологічний п. — technological a.

Побут (особисте життя) — private / family / everyday life Поведінка споживача — consumer behavio(u)r

Позитивна (продуктивна) стратегія мотивації — positive (productive) strategy of motivation

Покарання — punishment Посадова інструкція — positional instruction

Постійний / безперервний професійний розвиток / ріст — continuing / sustained professional development

Потреба — need, первинна / вторинна п. — primary / secondary п., базова п. — basal ті.", соціальна и. — social п., фізіологічна п. — physiological n., н. в безпеці і захисті — safety-security n. /protection п., н. в самоактуалізації (саморсалізації) — need for self realization, п. в причетності (належності) — affiliation (beloningness) п., п. в повазі — self-esteem п. / п. for positive self-regard, п. в ідентичності — п. for identity, п. в лідерстві — п. for leadership, задовольняти потреби — to satisfy needs

Практичний психолог — practicing psychologist, counseling psychologist, applied psychologist

Працелюбність — diligence, industry

Прийняття управлінського рішення — managerial decision making Принцип роботи -— work principle Протиріччя — contradiction

Професійна діяльність менеджера — managers´ professional activity Професійна етика — professional ethics Професійна кар´єра — (professional) career Професійна культура — professional culture

Професійна роль — professional role, виконувати роль — to perform a role Професійний розвиток (становлення) — professional development Профілактика і подолання — prevention and overcoming (management, coping with) Психічна реальність — mental reality Психічне відображення — mental reflection Психічне здоров´я — mental health / weel-being Психічний настрій — mental state; mood Психокорекція (інтервенція) — intervention Психологічна допомога — psychological help Психологічна культура — psychological culture Психологічна служба — psychological / counseling service (Психологічне) консультування — counseling

Психологічні фактори, що впливають на прийняття рішень — psychological factors that affect decision making, decision-affecting factors, decision-making determinants Психологія підприємництва — psychology of entrepreneurs hip

 

Психо-соматичний / психо-вегетативний розлад / порушення — psychosomatic / psycho-vegetative disorder / dysfunction Психотерапія — psychotherapy

F

Редукція (зменшення) професійних обов´язків — reduction of professional commitments / responsibilities Респондент — respondent Рефлексія — reflection

Ризикованість — risk taking, risky behavioiu)r

Рівень комфортності існування — level of comfortable existence / life Рішення — decision, прийняття рішення — decision making Розумність, логічність — reason, logic Розширення сфери економії емоцій — expansion of the sphere of emotions saving

c

Самооцінка — self-esteem (самоповага); self-assessment (самооцінговання) Самопрсзснтація — self-presentation Самореалізація — self-realization Саморегуляція — self-regulation, self-control Симптом, що спостерігається — observed symptom

Симптоми синдрому професійного вигорання — burnout symptoms: напруження — tension, резистенція (опір) — resistance, виснаження — exhaustion Синдром професійного вигорання — (professional) burnout (syndrome); компоненти синдрому професійного вигорання — burnout components Складна опосередкованість — complex indirectness / mediation Сором´язливість — shyness

Соціальна група (велика / мала) — (large / small) social group Соціальна інгібіція (погіршення діяльності індивіда в присутності інших людей) — social inhibition

Соціальна підтримка — social support

Соціальна фасилітація (покращення діяльності індивіда в присутності інших людей) — social facilitation Соціальний конформізм — social conformism Соціальні установки — social attitudes

Спілкування з іншими — interactions with other people, interpersonal relations / contacts, social contacts

Спільна робота / діяльність — joint work / activity Сприймати ситуацію як критичну — to perceive the situation as critical Спрямованість особистості — orientation of an individual, person´s / personal values Ставлення до роботи — work attitude

Статистично значуща кореляція — statistically significant correlation Стереотипи мислення і поведінки — stereotypes of thinking and behavio(u)r / thinking and behavio(u)ral stereotypes Стсрсотипізація — stereotypization

Стрес — stress; переживати стрес — experience / have / suffer stress; попередження і подолання стресу — stress prevention and coping; stress management Ступінь компетентності — competence, level / degree of competence Сугестія (навіювання) — suggestion; контр-сугестія — counter-suggestion Схильність до емоційного виснаження — susceptibility to emotional exhaustion Схильність до ризику — inclination / willingness to (take / run the) risk; to take risks

т

Тезаурус — thesaurus

Темперамент — temperament, type of temperament Теорія людських відносин / стосунків — human relations theory Техніка (інтерактивна, орггіііиг.чійно-спрямовуюча, «криголам», мозковий штурм, дискусія, дискусія з відкритим кінцем, аналіз ситуацій, заповнення робочих листів, рольова група, рольова перспектива, зміна ролей, набір ролей, проблемна ситуація) — technique / device / tool (interactive, organization-directing, ´ice-break-ef, brain-storm(ing), discussion, open-end discussion, case study, work-sheets completion, role group, role perspective, role change, repertoire, problem situation) Технологія (освітня, психофізіологічна, управлінська, гуманітарна, психологічна, (психолого-)організаційна) — technology (educational, psychophysiological, management-oriented, humanitarian, psychological, organizational) Толерантність — tolerance Травматична ситуація — traumatic situation Тривожність — anxiety

У

Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці — Ukrainian

Association of Organizational and Work Psychologists

Умови життя / праці — living / work conditions

Універсальна етика — universal ethics

Управління — management

Управління етикою бізнесу — business ethics management

Управлінська діяльність — management activity

Управлінська команда — management / managing team

Управлінська культура / культура управління — managerial culture

Управлінська ситуація — management situation

Управлінське рішення — managerial decision

Учасник дослідження, піддослідний — subject, respondent (учасник опитування, інтерв´ю)

Ф

Фактор — factor: психологічний ф. — psychological f., об´єктивний ф. — objective f, суб´єктивний ф. — subjective f., зовнішній ф. — external f., внутрішній ф. — internal f.

Фактори, пов´язані... з — ...related / -relevant factors

Фактори, що мають відношення до конкурентоздатності — competitiveness-relevant factors

ц

Цілеспрямованість — tunnel vision, goal-directedness

ч

Частота симптому — symptom occurrence / incidence

Чесність — integrity, honesty|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування