Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

4.3. Система тренінгових занять для формування професійної етики менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)


Автором па основі методології використання інтерактивних технік: для підготовки менеджерів та персоналу організацій (розділ 6 першої частини посібника) та конкретизації цієї методології па рівні конкретної системи тренінгових програм (розділ 1 другої частини посібника), а також власного досвіду навчання менеджерів, розроблено систему тренінгових занять, спрямованих на розвиток професійної етики менеджері]!. Ця система включає взаємопов´язані та послідовно здійснювані тренінги:

1. Тренінг розвитку моральної свідомості менеджерів комерційних організацій.

2. Тренінг формування навичок етичної поведінки менеджера в організації.

3. Тренінг побудови етичних взаємовідносин менеджера з іншими членами організації.

1. Тренінг розвитку моральної свідомості менеджерів комерційних організацій

Мета тренінгу:

• визначити, як часто менеджеру доводиться бути прямо чи опосередковано залученим до вирішення стичних дилем;

• оцінити, як це впливає на рівень розвитку моральної свідомості менеджера;

• визначити, з якими найскладнішими етичними дилемами менеджери найчастіше стикаються у своїй роботі.

Організаційні форми проведення тренінгу

Організаційні форми проведення тренінгу з проблеми розвитку моральної свідомості менеджерів комерційних організацій можна систематизувати за критеріями територіально-організаційної підпорядкованості і професійно-кількісного складу проведення тренінгу.

За критерієм територіально-організаційної підпорядкованості можна виділити:

а) тренінг у групі з 8-12 менеджерів па території конкретної комерційної організації (наприклад, у кабінеті внутрішнього психолога, який є підпорядкованим керівнику тієї ж комерційної організації);

б) тренінг у групі до 15 осіб па території незалежного консалтингового бізнес-центру, який не є підпорядкованим керівникам окремих комерційних організацій;

в) тренінг управлінської команди па території конкретної комерційної організації;

г) тренінг у групах, що складаються з менеджерів, які працюють у різних комерційних організаціях, в умовах підвищення кваліфікації на території спеціалізованих освітніх інституцій (наприклад, в інституті економіки і менеджменту);

д) тренінги у групах, що складаються з менеджерів з подібними запитами, на території незалежних консалтингових бізнес-центрів.

За критерієм професійно-кількісного складу тренінг може проводитися:

а) одним психологом;

б) «командою», до якої, окрім психолога входять інші фахівці. Необхідність у роботі командою може виникнути у випадку, коли треба аналізувати стичну проблему, в якій задіяні і люди, і нові технології.

Інтерактивні техніки для проведення тренінгу

Метод незакінчених речень ( з подальшим груповим обговоренням): «Культура — це ...»;

«Професійна культура — це ...»; «Етика — це ...»; «Універсальна етика — це ...»; «Професійна етика — це ...»; «Професійна етика менеджера — це...»; «Професійна компетентність — це ...»; «Духовність професіонала — це ...».

Робота в парах

Учасники тренінгу заповнюють опитувальник «Етичні ставлення менеджера». Після підрахунку середньої оцінки рівня прийнятності етичних дилем, представлених в опитувальнику, починається обговорення етичних ставлень до них у парах. Аналізуючи свої ставлення, учасники тренінгу мають враховувати, що з етичної точки зору формулювання ставлення являє собою досить складне явище, оскільки воно розглядається у сукупності з попередньою і наступною діяльністю моральної свідомості.

Групова дискусія

Групова дискусія починається із заслуховування позицій кожної пари учасників тренінгу щодо результатів аналізу етичної прийнятності запропонованих в опитувальнику ситуацій. Обговорення слід проводити за кожною ситуацією окремо.

Творче завдання

Після завершення дискусії групі пропонується для аналізу в парах конкретна етична дилема, яка безпосередньо пов´язана з організацією-замовником, або є актуальною для більшості учасників тренінгу.

Основними кроками здійснення морального вибору є наступні.

Крок 1. Розпізнати і пояснити дилему.

Крок 2. Одержати усі можливі факти.

Крок 3. Перелічити усі можливі варіанти вибору.

Крок 4. Перевірити кожен варіант, ставлячи три запитання:

• «Це законно?»

• «Це правильно?»

• «Це корисно?»

Крок 5. Ухвалення рішення.

Крок 6. Двічі перевірити рішення, ставлячи два запитання:

• «Як я буду себе почувати, якщо про моє рішення довідається моя родина?»

• «Як я буду себе почувати, якщо про моє рішення повідомлять у місцевій пресі?»

Крок 7. Почати діяти.

Примітка. Слід звернути увагу па крок 6. Оскільки для суб´єкта дії далеко не байдужим є його моральне самопочуття, моральна оцінка і ставлення до нього колег (керівника, підлеглих) і знайомих, опрацьовуючи цей крок, учасники тренінгу можуть поставити і обговорити додаткові запитання.

Групова дискусія

Групова дискусія завершує обговорення у парах. При цьому кожний учасник тренінгу має висловити особисте ставлення до етичної дилеми, що обговорюється. Бажано, щоб він проговорив уголос усі стани формування стичного ставлення:

• моральні міркування перед тим, як сформулювати своє стичне ставлення;

• власне формулювання свого стичного ставлення;

• моральне самопочуття після формулювання свого етичного ставлення. Основні результати тренінгу

У результаті участі у тренінгу учасники зможуть:

• визначити рівень сформованості своєї моральної свідомості та порівняти власні стичні ставлення із ставленнями інших членів групи;

• ознайомитися з основними кроками здійснення морального вибору і застосувати їх до вирішення актуальної етичної дилеми;

• проаналізувати зміни, які відбулися в членів групи у формуванні етичних ставлень в процесі групового обговорення.

2. Тренінг формування навичок етичної поведінки менеджера в організації

Мета тренінгу:

• оцінити поведінку менеджера у типових ситуаціях професійної діяльності;

• інтерпретувати міру етичності поведінки менеджера в організації за спеціальною шкалою;

• запланувати програму індивідуального розвитку менеджера щодо формування у нього павичок етичної поведінки в організації.

Організаційні форми проведення тренінгу (аналогічні до форм проведення «Тренінгу розвитку моральної свідомості менеджерів комерційних організацій»). Інтерактивні техніки для проведення тренінгу

Метод незакінчених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Етика — це ...»;

«Універсальна етика — це ...»;

«Професійна етика — це ...»;

«Етична поведінка — це ...»;

«Нормативний шлях прийняття індивідом етичного рішення — це ...»;

«Дескриптивний шлях прийняття індивідом етичного рішення — це ...»;

«Моральна відповідальність — це ...».

Робота в парах

Учасники тренінгу опрацьовують ситуації тесту «Етика поведінки в організації». Після підрахунку середніх оцінок рівня етичності поведінки в організації та їх інтерпретації починається обговорення у парах етичності вчинків у наведених в тесті ситуаціях. Аналізуючи свою згоду або незгоду з описаними в тесті вчинками, учасники тренінгу мають враховувати, що з етичної точки зору вчинок є досить складним явищем, оскільки на відміну від дії він розглядається у сукупності з попередньою і наступною діяльністю моральної свідомості.

Групова дискусія

Групова дискусія починається із заслуховування позицій кожної нари учасників тренінгу щодо їх згоди або незгоди із вчинками, описаними у тесті ситуацій. Обговорення слід проводити по кожній ситуації окремо.

Творче завдання

Після завершення дискусії групі пропонується для роботи в парах прийняття етичного рішення у ситуації, яка безпосередньо пов´язана з організацією-замовником, або є актуальною для більшості учасників тренінгу.

Використовуються кроки прийняття етичного рішення, наведені у попередній тренінговій програмі.

Групова дискусія

Групова дискусія завершує обговорення у парах. При цьому кожний учасник тренінгу має повідомити, яке рішення було прийняте власне ним. Бажано, щоб він проговорив уголос усі етапи прийняття етичного рішення:

• моральні міркування перед тим, як прийняти етичне рішення.

• власне дія (прийняття рішення).

• моральне самопочуття після прийняття етичного рішення. Основні результати тренінгу

Завдяки участі у тренінгу учасники зможуть:

• оцінити поведінку менеджера у типових ситуаціях професійної діяльності і порівняти свої оцінки з оцінками інших членів групи;

• ознайомитися з основними кроками здійснення етичного вчинку і застосувати їх до вирішення актуальної етичної дилеми;

• проаналізувати зміни, які відбулися в членів групи у процесі прийняття етичного рішення під час групового обговорення.

3. Тренінг побудови етичних взаємовідносин менеджера з іншими членами організації

Мета тренінгу:

• визначити істотні стичні проблеми та перешкоди, що виникають у взаємовідносинах менеджера з іншими людьми;

• отримати експертну оцінку причин виникнення етичних проблем від близьке людини;

• розробити шляхи побудови етичних взаємовідносин з іншими людьми. Організаційні форми проведення тренінгу (аналогічні до форм проведення)

«Тренінгу розвитку моральної свідомості менеджерів комерційних організацій») Інтерактивні техніки для проведення тренінгу

Метод незакінчених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Етична дилема — це ...»;

«Етичне ставлення — це ...»; «Етична поведінка — це ...»; «Моральна відповідальність — це ...»; «Етика взаємовідносин — це ...».

Робота в парах

Учасники тренінгу викопують тест-вправу «Етичні взаємовідносини з оточуючими». Після "оцінювання стичності своїх взаємовідносин з оточуючими та підрахунку загальної кількості набраних балів члени групи розділяються на пари для обговорення своїх слабкостей як учасників взаємовідносин. Аналізуючи слабкості учасники тренінгу мають враховувати, що більшість етичних ускладнені) у взаємовідносинах може бути усунена лише за наявності сильного бажання їх подолати а усвідомлення слабкостей власне й покликане сприяти виникненню такого бажання

У процесі спільного обговорення використовуються кроки усунення етичного ускладнення у взаємовідносинах, наведені у попередній тренінговій програмі.

Трупова дискусія

Групова дискусія починається із заслуховування рекомендацій кожної парі-учасників тренінгу щодо вдосконалення етичності їх взаємовідносин з оточуючими. Обговорення рекомендацій щодо подолання кожної слабкості бажано проводити окремо.

Творче завдання

Після завершення дискусії кожному члену групи пропонується скласти індивідуальний план формування етичних взаємовідносин. Підготовлені плани також обговорюються у нарах.

Трупова дискусія

Групова дискусія завершує обговорення у нарах. При цьому бажано, щоб кожний учасник тренінгу висловив особисте ставлення До необхідності налагодження стичних взаємовідносин в організації.

Завершується дискусія обговоренням вислову бразильського педагога зі світовим ім´ям Т.І. Фрейре:

«Освіта показує «тривалість» у суперечності постійності і змін. Ось чому можна сказати, що освіта є постійною лише в значенні тривалості. У цьому сенсі «постійність» означає не сталість цінностей, а постійність освітнього процесу, що є взаємодією між культурною постійністю і змінами».

Учасники тренінгу мають відповісти па запитання: «У чому наведений вислів збігається з необхідністю сучасного менеджера бути відкритим світові людської культури?»

Основні результати тренінгу

Завдяки участі у тренінгу учасники зможуть:

• визначити істотні перешкоди, що заважають у налагодженні етичних взаємовідносин з керівником та іншими членами організації;

• отримати об´єктивну оцінку причин виникнення етичних проблем від незалежного експерта (близької людини);

• розробити оптимальні шляхи побудови етичних взаємовідносин з іншими . людьми.

Досвід провадження автором наведеної технології в деяких вітчизняних комерційних організаціях свідчить про доцільність її використання для становлення професійної етики менеджерів.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування